× ABONNEREN

Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 3. Draagvlak voor richtlijnontwikkeling in de mondzorg

  • Inleiding
  • Materiaal en methoden
  • Resultaten
  • Discussie
  • Literatuur

Samenvatting

Draagvlak is belangrijk bij de implementatie van klinische praktijkrichtlijnen. Uitkomsten van 5 onderzoeken uit de jaren 1998 tot en met 2013 geven zicht op het draagvlak voor klinische praktijkrichtlijnen onder tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici in Nederland. Daarbij werden attituden, opvattingen, kennis en gedrag opgevat als indicaties voor het wel of niet aanwezig zijn van draagvlak. Tandartsen hebben in de loop der jaren een toenemend positieve houding ten aanzien van klinische praktijkrichtlijnen. De meesten kennen en gebruiken minimaal 1 van de reeds bestaande klinische praktijkrichtlijnen en tonen zich voorstander van richtlijnontwikkeling. Orthodontisten en mondhygiënisten hebben nog weinig eigen klinische praktijkrichtlijnen op hun vakgebied, maar de meerderheid van hen is voorstander van de ontwikkeling ervan. Onder tandprothetici, die ook weinig ervaring hebben met klinische praktijkrichtlijnen, zijn minder voorstanders. Al met al kan worden gesteld dat er onder mondzorgverleners een groeiend draagvlak is voor de ontwikkeling en het gebruik van klinische praktijkrichtlijnen.

Auteursinformatie

  • B.A.F.M. van Dam (1), B.C.M. Oosterkamp (2), J.C.L. den Boer (1), J.J.M. Bruers (1,3)
  • Uit (1)de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Nieuwegein, (2)de afdeling Orthodontie en Cranio­faciale biologie van het Radboudumc in Nijmegen en (3)het vakgebied Sociale Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
  • Datum van acceptatie: 11 december 2014
  • Adres: mw. dr. B.A.F.M. van Dam, KNMT, Geelgors 1, 3435 CA Nieuwegein
  • b.van.dam@knmt.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje