× ABONNEREN

Frustratie over aanpak van cariësactieve kinderen

Kindertandheelkunde

Door op 07-10-2016

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan wat tandartsen-algemeen practici in Londen ervaren bij pogingen tot het verbeteren van de mondgezondheid bij kinderen die ze hebben verwezen voor behandeling onder algehele anesthesie. Daartoe werden semi-gestructureerde interviews afgenomen bij 18 tandartsen (gemiddelde leeftijd 42 jaar; 44% vrouw) in 3 Londense gemeenten.

De geïnterviewden meldden de volgende categorieën uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd bij de verwijzing van kinderen:

  1. Het gaat om jonge niet coöperatieve kinderen en een acute zorgvraag.
  2. De ouderlijke vaardigheden om het hoofd te bieden aan de dagelijkse noodzakelijke uitdagingen zijn beperkt en de houding ten opzichte van mondgezondheid is negatief door onder andere behandelangst bij de ouders zelf. Zij vragen daarom om verwijzing en komen vervolgafspraken niet na.
  3. Er is sprake van grote sociale ongelijkheid en culturele barrières onder andere bij migrantengezinnen.
  4. De overheid hecht belang aan preventie, maar handelt er niet naar en de tandartsen zijn te weinig getraind voor een preventieve aanpak.
  5. Communicatie met en betrokkenheid van de gespecialiseerde mondzorgverleners schiet te kort.
  6. Het nationaal beleid met betrekking tot de mondzorg getuigt van weinig begrip ten aanzien van de omvang en de ernst van het probleem.

Het bleek dat de tandartsen zich gefrustreerd voelden en weinig steun ervoeren bij hun inspanningen om de mondgezondheid bij deze groep kinderen te verbeteren. Ze zagen zich gesteld voor complexe uitdagingen op alle fronten. Zij achtten hervorming van de financiering van de (preventieve) mondzorg noodzakelijk, evenals een multidimensionale aanpak van de sociale determinanten bij kinderen die samenhangen met de mondgezondheid en een belemmering vormen voor de bevordering daarvan.

De uitkomsten van dit onderzoek vertonen veel gelijkenis met de situatie in Nederland. Een breed gesteund initiatief hier om te komen tot een georganiseerde en geïntegreerde aanpak van de mondzorg bij de jeugd in 2013 werd door de beroepsgroepen genegeerd. De overheid toont weinig initiatief om een transformatie in de traditionele mondzorg voor de jeugd te bewerkstelligen.

Bron

Aljafari AK, Gallagher JE, Hosey MT. Failure on all fronts: general dental practitioners’ views on promoting oral health in high caries risk children - a qualitative study. BMC Oral Health 2015; 15: 45.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje