× ABONNEREN

Kosteneffectiviteit van behandelmethoden voor partieel dentate ouderen

Door op 05-06-2015

Prothetische tandheelkunde

In veel landen komt het budget voor de gezondheidszorg steeds meer onder druk te staan. Het streven is het beschikbare geld zo effectief mogelijk te gebruiken. Daarom werd in Ierland met een gerandomiseerd, gecontroleerd klinisch onderzoek de kosteneffectiviteit bepaald van 2 behandelmethoden voor partieel dentate ouderen.

Onderzoeksparticipanten waren 132 partieel dentate 65-plussers die zelf van mening waren dat hun dentitie functioneel ontoereikend was. Eerst kregen zij een standaard preventieve en curatieve behandeling om een gezonde uitgangssituatie te creëren. Daarna werden zij aselect verdeeld in 2 naar leeftijd en geslacht gebalanceerde groepen. Groep 1 kreeg een standaard behandeling met frameprothesen. Bij groep 2 werden volgens een standaardmethode en zo nodig met behulp van adhesiefbruggen verkorte tandbogen gerealiseerd die resulteerden in 10 occlusale eenheden. Voor het bepalen van de effectiviteit van deze behandel­methoden werd vooraf en 6 en 12 maanden na de behandeling de korte versie van de Oral Health Impact Profile (OHIP-14) ingevuld. Deze heeft een maximale score van 56, die de slechts mogelijke mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit representeert. Voor een merkbare verandering van de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit is een wijziging in de score nodig van minimaal 5 punten. Tevens werd voor iedere participant de kostprijs geregistreerd van de gebruikte materialen, de vervaardigde producten en de behandeltijd.

Van 65 participanten in groep 1 en 67 in groep 2 waren aan het eind van de onderzoeksperiode alle gegevens beschikbaar. In beide groepen was zowel na 6 als na 12 maanden de score van de OHIP-14 gemiddeld met minimaal 5 punten verminderd. De totale kostprijs per participant was statistisch significant hoger in groep 1 dan in groep 2. In groep 1 was de kostprijs om minimaal 5 punten vermindering op de OHIP-14 te bewerkstelligen statistisch significant hoger dan in groep 2, in een verhouding van respectievelijk 1,84 : 1.

Zuiver economisch gezien, bleek in dit onderzoek dat voor partieel dentate ouderen de behandelmethode die resulteert in verkorte tandbogen te verkiezen was boven de behandelmethode met frameprothesen.

Bron

McKenna G, Allen F, Woods N, et al. Cost-effectiveness of tooth replacement strategies for partially dentate elderly: a randomized controlled clinical trial. Community Dent Oral Epidemiol 2014; 42: 366-374.

<i>McKenna G, Allen F, Woods N, et al</i>. Cost-effectiveness of tooth replacement strategies for partially dentate elderly: a randomized controlled clinical trial. Community Dent Oral Epidemiol 2014; 42: 366-374.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 juni 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 6 - juni 2015; 350

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje