× ABONNEREN

Oude mannelijke tandartsen laten preventie links liggen

Preventieve tandheelkunde

Door op 09-09-2016

Het doel van het onderzoek was te beoordelen of leeftijd en geslacht van tandartsen in dienst bij de National Health Service (NHS) een invloed hebben op de kennis, de mening en het gedrag ten aanzien van ‘preventie’. De NHS is het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk. Binnen die organisatie werden 352 tandartsen-algemeen practici uit Noord-Londen benaderd om de enquête in te vullen. Uiteindelijk waren 164 formulieren volledig ingevuld en bruikbaar voor analyse.

In het algemeen was er een beperkte kennis van algemene tandheelkundige preventiemaatregelen en -procedures. Slecht 25% wist bijvoorbeeld dat conform de huidige standaarden het advies luidt naast de 3 hoofdmaaltijden niet meer dan 4 zoetmomenten te hebben. Daarentegen stond vrijwel iedereen positief tegenover de rol van tandartsen in de preventieve zorg, bijvoorbeeld bij het stoppen met roken. Bovendien was er de overtuiging dat men hier ook voldoende voor is getraind. Geslacht en leeftijd van de tandartsen hadden geen invloed op deze bevindingen.

Het daadwerkelijk uitvoeren van preventieve hande­lingen liet een ander beeld zien. Hoewel vrijwel alle geënquêteerden aangaven mondhygiëne-instructie en advies rondom voeding te geven, gaf slechts de helft een vorm van fluorideapplicatie of bracht sealants aan. Jongere tandartsen (onder de 40 jaar) gaven significant meer voedingsadvies en bespraken vaker het stoppen met roken dan hun oudere collega’s. Vrouwelijke tandartsen deden dat significant vaker dan mannelijke vakgenoten.

Als reden voor het niet actief praktiseren van preventieve handelingen werd tijdgebrek en onvoldoende vergoeding genoemd, maar ook het gebrek aan opvolgen van advies door patiënten. Opvallend genoeg vonden de tandartsen wel dat ze voldoende kwalificaties hadden qua kennis en vaardigheden om als zodanig te handelen. Ook hier was er geen verschil in geslacht en leeftijd gevonden.

Opgemerkt dient te worden dat 35% van de geënquêteerde tandartsen niet in het Verenigd Koningrijk was opgeleid en dat dit niet verder is geanalyseerd door de onderzoekers. Ook over de setting waarin werd gewerkt is niet gesproken; werken in een team waarin een mondhygiënist werkzaam is, kan immers cruciaal zijn voor de beantwoording.

De conclusie is dat de meerderheid van de ondervraagden preventie ziet als een belangrijke taak en men er positief tegenover staat. Toch lijkt er op sommige aspecten meer up-to-date kennis nodig en blijkt het daadwekelijk leveren van preventieve zorg niet altijd te stroken met de intenties. Vooral jonge vrouwelijke tandartsen lijken hierop de uitzondering te zijn.

Bron

Yusuf H, Tsakos G, Ntouva A, et al. Differences by age and sex in general dental practitioners’ knowledge, attitudes and behaviours in delivering prevention. Br Dent J 2015; 219: 264-265.

Informatie

Auteur(s) D.E. Slot
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 september 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 9 - september 2016; 434-435

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje