× ABONNEREN

Parodontitis bij ouderen

Parodontologie

Door op 06-07-2018

Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd naar parodontitis en de behandeling daarvan bij mensen tussen 18 en 65 jaar oud. Omdat tot voor kort een substantieel deel van de ouderen edentaat was, is het begrijpelijk dat parodontitis bij ouderen nauwelijks aandacht heeft gekregen. De auteur van dit artikel vond het nu echter tijd dit onderwerp in een overzichtsartikel te belichten.

Bestudering van 120 artikelen met een grote diversiteit aan onderwerpen en methoden van onderzoek bracht de auteur tot de volgende 7 groepen van samenhangende, concluderende stellingen over parodontitis bij ouderen.

Veel dentate ouderen hebben geen molaren meer en eenwortelige gebitselementen hebben een betere parodontale prognose dan meerwortelige. Mensen die zeer gevoelig zijn voor het krijgen van parodontitis hebben op oudere leeft ijd geen gebitselementen meer. Degenen die op de leeft ijd van 65 jaar nog geen parodontitis hebben ontwikkeld, zijn waarschijnlijk niet gevoelig voor het krijgen van substantiële parodontitis in het vervolg van hun leven.

Gingivarecessie komt bij ouderen veel voor. Progressieve parodontitis met verlies van bot en parodontale aanhechting gaat vaker gepaard met gingivarecessies dan met parodontale pockets.

Veroudering van het immuunsysteem, met beperking van het aantal T- en B-cellen, vermindert de natuurlijke bescherming tegen paropathogenen.

Systemische ziekten en de behandeling daarvan bevorderen de progressie van parodontitis. Belemmeringen bij goede mondverzorging zijn dementie, zorgafh ankelijkheid en beperkingen in de handvaardigheid. De toegankelijkheid van professionele mondzorg kan lastig zijn.

De diagnostische criteria voor parodontitis bij jongeren zijn niet volledig toepasbaar bij ouderen. Daardoor is het vergelijken van prevalentiecijfers onbetrouwbaar.

Slechte voeding kan een oorzaak zijn van gingivitis. Gingivitis kan worden bestreden door voorlichting over voeding en verbetering van de voeding met beperking van de suikerconsumptie.

Er is slechts beperkt bewijs voor de effectiviteit van routinematige parodontale behandeling bij ouderen. Een langere levensduur en de toename van het aantal gebitselementen leidt tot een toename van het aantal ouderen dat parodontale behandeling nodig heeft. Onbehandelde parodontitis rond de pensionering kan de levensverwachting beperken.

Conclusie. Parodontitis is een belangrijk aandachtspunt in de zorgverlening aan de huidige en toekomstige generaties ouderen.

Bron

Persson GR. Dental geriatrics and periodontitis. Periodontology 2000 2017; 74: 102-115.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje