× ABONNEREN

Polymerisatiediepte van klasse II-restauraties

Materiaalkunde

Door op 03-03-2017

Een laboratoriumonderzoek had het meten van de polymerisatiediepte ten doel bij klasse II-composietrestauraties die al of niet werden vervaardigd met toepassing van een stalen matrijsband en met een uiteenlopende invalshoek van de lichtbundel uit de polymerisatielamp. De veronderstelling was dat de polymerisatiegraad van de composiet lager zou zijn in de nabijheid van een stalen matrijsband en dat wijziging van de invalshoek van de lichtbundel ook zou kunnen leiden tot veranderingen in de verdeling van de polymerisatiegraad.

Afb. 1. Gesimuleerde klasse II-preparatie (links bovenaanzicht, rechts zijaanzicht).

Gesimuleerde klasse II-composietrestauraties werden als volgt vervaardigd (zie afb. 1). Blokjes composiet (Z100™) van 16 x 16 x 7 mm werden gepolymeriseerd en daarna in tweeën gezaagd. In 1 van de helften werd een preparatie gemaakt die werd gevuld met composiet. De andere helft van het blokje werd daarna weer op zijn plaats geklemd. Bij de helft van de blokjes werd tussen beide blokhelften nog een stalen matrijsband geklemd. Na een belichting van 20 seconden werden de blokjes 24 uur in het donker bewaard. Een tweede groep blokjes werd op analoge wijze vervaardigd, maar nu met variatie van de invalshoek van de lichtbundel uit de polymerisatielamp. Daartoe werd de lichtgeleider geplaatst onder hoeken van +20° (in distale richting), 0°, -20° en -35°(in mesiale richting). Na de opslagperiode werden de restauraties in de lengte middendoor gezaagd en werden op het zaagvlak metingen verricht van de Knoop-microhardheid (KHN), maatgevend voor de polymerisatiegraad van de composiet. De resultaten van het effect van de matrijsband zijn weergegeven in afbeelding 2. Daaruit blijkt een significant lagere KHN van de composiet in de nabijheid van de stalen matrijsband. De invalshoek van de lichtbundel had alleen effect op de KHN bij een hoek van -35°.

Afb. 2. Knoop-microhardheidscurves gemeten op verschillende diepten en op verschillende afstanden van de matrijs (links) en op buitenzijde zonder matrijs (rechts), uitgedrukt in percentages van de maximale Knoop-microhardheid (KHN) aan de bovenzijde.

De onderzoekers adviseren om bij diepe klasse II-preparaties of in situaties waarin de lichtgeleider niet optimaal geplaatst kan worden, langere belichtingstijden toe te passen.

Bron

  • Erickson RL, Barkmeier WW. Depth and distribution of the cure in a resin-based composite cured in a simulated Class II cavity. Am J Dent 2016; 29: 51-57.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 maart 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 3 - maart 2017; 155

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje