× ABONNEREN

Relatie tussen aantal gebitselementen en mortaliteit

Door op 04-03-2016

Gerodontologie

Volgens onderzoeksresultaten overlijden ouderen eerder als ze weinig of geen gebitselementen hebben. De uit­gevoerde onderzoeken hebben echter als bezwaar dat de participanten geen homogene leeftijdsgroep vertegenwoor­digden, dat het gemiddelde aantal gebitselementen per proefpersoon gering was en dat het aantal gebitselementen niet klinisch werd vastgesteld. Het doel van dit cohortonderzoek was te bepalen of het aantal gebitselementen een voorspellende waarde heeft voor mortaliteit.

Het doelcohort bestond uit de in totaal 4.542 in 1927 geboren inwoners van een stad in Japan. Zij werden in 1998, dus op 70-jarige leeftijd, schriftelijk uitgenodigd met informatie over het onderzoek. Van 3.695 werd een positieve reactie ontvangen en uit deze groep werd een naar geslacht gebalanceerde steekproef getrokken van 599 inwoners. Deze groep verkeerde in goede gezondheid en leefde zelfstandig. Het basisonderzoek bestond uit het tellen van het aantal gebitselementen, het bepalen van de body mass index en het nemen van een bloedmonster om het albuminegehalte van bloedserum te bepalen. Met een vragenlijst werden gegevens verzameld over roken, opleiding, huidige gezinsgrootte en eventuele voorgeschiedenis van cardiale ziekten en/of cerebrovasculair accident. Gedurende 5 jaar werd de mortaliteit geregistreerd en uit­eindelijk waren van 569 participanten alle gegevens beschikbaar voor statistische analyse.

Na 5 jaar bleek dat 25 (4,4%) participanten waren overleden. Onder de participanten met 20 of meer gebitselementen was de mortaliteit statistisch significant kleiner dan onder de participanten met maximaal 19 gebitselementen, respectievelijk 2,5% en 6,1%. Zelfs na correctie voor de mogelijke confounders geslacht, body mass index, albuminegehalte van bloedserum, roken, opleiding, huidige gezinsgrootte en voorgeschiedenis van cardiale ziekten en/of cerebrovasculair accident was het mortaliteitsrisico statistisch significant negatief geassocieerd met aantal gebitselementen. De overleving na 5 jaar was 4 procentpunt groter voor elk extra gebitselement dat op de leeftijd van 70 jaar aanwezig was.

Ook volgens deze betrouwbare onderzoeksresultaten lijkt bij ouderen het aantal gebitselementen een indicator voor overleving respectievelijk mortaliteit.

Bron

Hirotomi T, Yoshihara A, Ogawa H, Miyazaki H. Number of teeth and 5-year mortality in an elderly population. Community Dent Oral Epidemiol 2015; 43: 226-231.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 maart 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 3 - maart 2016; 157

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje