× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 4, p. 30-37 - Editie 1 - 1899

HET STANDPUNT VAN HET NEDERLANDSCH TANDHEELKUNDIG GENOOTSCHAP TEGENOVER DE VROUWELIJKE TANDMEESTERS. DOOR DR. C. VAN DER HOEVEN. In „Belang en Recht" van 15 'Nov. r 8g8 werd het volgend bericht opgenomen : Algemeen belang of eigenbelang ? — Door twee of drie . vrouwelijke tandmeesters is...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 38-81 - Editie 1 - 1899

DE VROUW EN DE STUDIE DER TANDHEELKUNDE.. Hoog gaan tegenwoordig de golven der vrouwenbeweging, en het is niet het minst de tandheelkundige wereld, waarin die beweging groote belangstelling vindt en verdient, Een opstel over dit onderwerp is daarom hier niet misplaatst. De veelzijdigheid, de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 82-83 - Editie 1 - 1899

Korte Mededeelingen. Een eenvoudige speekselpomp kan men zich door den loodgieter laten maken. Daartoè wordt aan de waterleidingsbuis een looden buis van z/ cM. doorsnede gesoldeerd, loopende tot natij de operatiestoel, en daar aan den muur bevestigd; dan omgebogen en denzelfden weg terug...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 84-85 - Editie 1 - 1899

LEDENLIJST DER NED. TANDMEESTERSVEREENIGING. J. J. G r e v e r s. Amstera'am, E. Stark. John E. G r e v e r s. „ E. Pin k h o f. Carl Schafe r. „ B. F rank. „ H. B. de Jonge Cohen. „ B. J. Gr ev er s, „ Mej. H. v. Gelder e n. W. J. S o n. F. J. M a r g a d a n t. » F. J. M a r g á d a...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 95-100 - Editie 2 - 1899

XXXVE VERGADERING DER 1NEDERLANDSCHE TANDMEESTERS-VEREENIGING. i8 December 1898 Aanwezig Ig leden. Te ongeveer elf uur opent de voorzitter deze bijeenkomst en doet de Secretaris voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke zonder eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd. Hierna...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 101-105 - Editie 2 - 1899

OVER CEMENT. *) Mijne Heeren. Gij allen zult in zeker opzicht met mij den tegenzin deelen, die ik heb in het toepassen van stoffen, waarvan ik de samenstelling niet ken. Zonder eene volledige kennis van de bestanddeelen r1er stoffen, die we gebruiken en zonder te weten, hoc 7C samengesteld zijn,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 106-145 - Editie 2 - 1899

DE VERDIENSTEN VAN JOHN TOMES TEN OPZICHTE DER TANDHEELKUNDIGE WETENSCHAP *) DOOR A. L. J. C. VAN HASSELT. INLEIDING. Het is voorzeker eene gelukkige gedachte geweest van de jury, dit onderwerp op te geven voor eene prijsvraag onder de leden der vereeniging „John Tomes". Eene bij uitstek...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 146-148 - Editie 2 - 1899

MT ANDERE TIJDSCHRIFTEN. J. Tellier (Lyon). Des lésions des dents et de la muqueuse gingivale dans les diverses diathèses. (1'OdontologieSept. Oct.Nov. 98.) Na een korte physiologische inleiding vangt Tellier aan met het begrip diathese te definieeren, waarover groot verschil van meening...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 159-165 - Editie 3 - 1899

HET STANDPUNT VAN HET NEDERLANDSCH TANDHEELKUNDIG GENOOTSCHAP TEGENOVER DE VROUWELIJKE TANDMEESTERS. Het is mijne bedoeling niet, eene wederlegging te geven van de argumenten, waarop het N. T. G. zijn meeping baseert, dat: „het in het belang van den tandheelkundigen stand moet geacht worden,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 166-168 - Editie 3 - 1899

Gevulkaniseerde Vullingen DOOR DR. A. SCHEUER, Tandarts in Teplitz. Ingelegde vullingen worden , in den laatsten tijd druk besproken in tandheelkundige tijdschriften en vergaderingen. Herbst beschrijft in het 8ste hoofdstuk van zijn „Methoden und Neuerungen" het vullen met glas. Prof. Miller...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 169-171 - Editie 3 - 1899

Odontochisis Operativa DOOR Dr. EMIL NAGG, Budapest. In de praktijk komt men vaak in verlegenheid als de distale of mesiale helft van een molaarkroon door caries reeds erg verwoest is en het worteldeel niet dan moeielijk of in 't geheel niet kan worden genezen. Moet de tand geëxtraheerd of...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 172-178 - Editie 3 - 1899

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN. Considerations in filling teeth. By C. N. J o h n s o n, C. h i c a g o. Het doel der vullingen is de tanden zoo lang en zoo goed mogelijk te beschermen tegen nieuwe insulten. Er wordt nog te veel gewerkt als in een tredmolen, zonder nadenken, en mislukkingen worden te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 179-187 - Editie 3 - 1899

Internationaal Tandheelkundig Congres te Parijs. Naar aanleiding van een verzoek van het regelingscomité voor het Internationaal Tandheelkundig Congres in Igoo te Parijs te houden, gericht tot het Nederl. Tandh, Gen. en de Nederl. Tandmeestersvereeniging, om eene voorbereidingscommissie voor...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 188-189 - Editie 3 - 1899

BERICHTEN. De voornaamste Tandheelkundige scholen, in de Vereenigde Staten hebben zich vereenigd onder den naam van „National Association of Dental Faculties of America", met het doel: i°. meer eenheid te brengen in de praktische opleiding voor a.s. tandartsen; 'a°. den standaard van het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 190-190 - Editie 3 - 1899

KORTE MEDEDEELINGEN. V a p o c a ï n e is de naam van een nieuw preparaat, door Dr. Evans ) in de New-York Odont. Soc. geintroduceerd. Het is eene r5%aetherische oplossing van Hydrochl. cocain; hoe deze bereid wordt, staat niet vermeld; wel werd door veschillende op de vergadering aanwezige...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 191-196 - Editie 3 - 1899

De Bibliotheek van het Tijdschrift voor Tandheelkunde. De bibliotheek van het T. v. T., in bruikleen afgestaan aan de N. T. V., berust thans bij den heer T. C. A. BOLGER, te Haarlem. De boeken worden tegen ontvangbewijs aan de eden toegezonden, transportkosten te vergoeden door den aanvrager. De...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 207-211 - Editie 4 - 1899

Gingivitis '). DOOR JOSEPH CHOMPRET EERSTE DEEL Hoofdstuk I. Klinische studie over de Gingivitiden. De ontsteking van het tandvleesch heeft een acuut of chronisch verloop, maar in beide gevallen kan men haar ontwikkeling schematisch in drie stadiën verdeelera: Eenvoudige Infectie;...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 211-241 - Editie 4 - 1899

GINGIVITIS. 2I r vlies, 't geen chronische vormen zijn, die zich zelden uitbreiden.. Ten slotte moeten wij nog de ulcero-membraneuze vorm vermelden, die zoo merkwaardig is wegens zijn besmettelijkheid. 2) HoofdstukII. Klinische studie over de soorten van Gingivitiden. Wij zullen ons hier...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 241-244 - Editie 4 - 1899

GINGIVITIS. 241 Bovendien zijn de antibacterieele secreties van de klieren verminderd en het uittreden der leucocyten is vertraagd of geheel opgehouden. 4 ) De oplosbare stoffen, ten slotte, die de primaire oorzaak waren der ziekte, zijn door de weefsels opgenomen en hebben langs dezen weg een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 244-246 - Editie 4 - 1899

244 GIN Gtvi'1'IS. meene oorzaken een sterke praedispositie heeft verkregen. (Intoxicatie, infectie, voedingsstoornis.) In het laatste geval kan de infectie zich niet alleen tot het tandvleesch beperken, maar breidt zich uit en brengt de gevolgen en complicaties te weeg, die wij nu zullen...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje