× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 6, p. 360-365 - Editie 6 - 1899

Wordt het email gevoed?') Mijne Heeren, Het debat onzer vorige vergadering heeft mij aanleiding gegeven mijne opinie eenigszins uitvoeriger in den vorm eener kleine lezing te verdedigen. Verschillende onder U waren het in de discussie niet met mij eens en nu dacht ik mijne meening niet beter te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 366-370 - Editie 6 - 1899

Uit andere Tijdschriften. Restoring broken-down teeth. A. Retter, t t i c a, N.-Y. De schrijver is geen voorstander van kronen, en tracht zooveel mogelijk deze te vermijden. Kronen die, na langen tijd dienst te hebben gedaan, om de een of andere reden worden verwijderd, geven al te dikwijls het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 1-6 - Editie 1 - 1900

,41111111 CD pc At% Ana 4,g1 -.41/44440, CD d bI CD 4-, XXXV I lIste Vergadering der Nederl, Tandmeesters Vereeniging. i6 December i8gg. Aanwezig 16 leden. Omstreeks achtuur opent de Voorzitter de vergadering en doet de ae Secretaris, de heer Böiger, voorlezing der notulen van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 7-22 - Editie 1 - 1900

Tandziekten en Anomaliën bij de Huisdieren. Voordracht gehouden ter vergadering der N. T. V. den i gden Maart - 1900. X. VI De vraag, mij meermalen gedaan, door het mij consulteerend publiek, of er eene bekende reden was, waarom de mensch is blootgesteld aan den aanval van zoovele ziekten, die...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 23-34 - Editie 1 - 1900

3de internationaal tandheelkundig Congres. Het derde Internationaal Tandheelkundig Congres, dat van 8--14 Aug. te Parijs zal gehouden worden, belooft goed te zullen slagen. De voornaamste tandheelkundige vereenigingen van Europa en Amerika hebben hunne medewerking toegezegd en een groot aantal...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 35-39 - Editie 1 - 1900

Uit andere Tijdschriften. Radical cure of congenital cleft palate, 3y T. W. Brophy, Chicago. Na sedert eenige jaren met het beste gevolg verschillende gevallen volgens zijne methode behandeld te hebben, heeft Dr. Brophy wel het recht, pret groote voldoening op zijne geheel origineele vinding...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 51-54 - Editie 2 - 1900

XXXIXste vergadering der Nederl. Tandmeesters Vereeniging, 17 Maart 190o Aanwezig 16 leden. Omstreeks acht uur opent de Voorzitter op de gebruikelijke wijze de vergadering en doet de ie secretaris voorlezing der notulen van de laatste vergadering, welke zonder op- of aanmerkingen worden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 55-64 - Editie 2 - 1900

Brieven over Conserveerende tandheelkunde. DOOR CARL H, WITTHAUS D. D. S. I De Patient. Waarde Collega en Vriend, Gij schrijft mij : „Na mij eenige jaren met ijver voor het tandheelkundig beroep voorbereid, en aan de examens voldaan te hebben, ben ik van plan mij in een provincie-hoofdstad te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 65-85 - Editie 2 - 1900

De voorlichting van het volk omtrent de waarde van de zorg voor het gebit voor de gezondheid.*) DOOR Dr. ERNST JESSEN, Privaatdocent in de Tandheelkunde aan de Universiteit te Straatsburg. Toen ik voor eenigen tijd in den „Reichs-Medicinal Anzeiger" het bewijs trachtte te leveren, hoe noodig...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 86-90 - Editie 2 - 1900

39e Jaarvergadering van den CentralVerein Deutscher Zahnärzte te Berlijn, 23 en 24 April 190o, De vergadering had in de groote zaal van het Anatomisch Instituut plaats en werd door ca. roo leden en gas-ten bijgewoond. Prof. Dr. Partsch begon de reeks der voordrachten door over buitengewone...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 91-94 - Editie 2 - 1900

Mededeelingen omtrent kunstmatig verwekte tandcaries. DOOR M. J. CHOQUET. t) Plaatsvervangend leeraar aan de ,,Ecole dentaire de Paris." Ik vraag aan de Société d'Odontologie vergunning haar eenige korte mededeelingen te doen, betreffende „kunstmatig verwekte tandcaries". Ofschoon dit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 103-128 - Editie 3 - 1900

Porceleinvullingen DOOR A. A. H. HAMER. De fraaie wit-glanzende harde stof, fijn aardewerk of porcelein, nu zoo algemeen gebruikt voor allerlei huishoudelijke artikelen en kunstvoorwerpen, wordt eerst sedert 1695 in Europa gemaakt, toen Morin in Saint Cloud de eerste fabriek voor „porcelaine...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 129-143 - Editie 3 - 1900

Tandregeling. DOOR LEOPOLD FRANK. Naar aanleiding der voordracht gehouden in het Tandheelkundig Genootschap op 9 Juli 1898. Alvorens het door mij toegepaste systeem voor tandregeling te publiceeren en daardoor aan te bevelen, meen ik in de eerste plaats verplicht te zijn te zeggen, waarom ik...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 144-146 - Editie 3 - 1900

Boekaankondiging Handelingen van het N. T. G. 3e Serie, 2 Afl. 1900. In deze aflevering wordt verslag uitgebracht der rge Jaarvergadering van het N. T. G. op 9 Maart 1898, in het Tandheelkundig Instituut te Utrecht gehouden. Dr. Dentz vertoont eene, met trichloor-azijnzuur behandelde...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 147-147 - Editie 3 - 1900

Bericht: INTERNATIONAAL TANDHEELKUNDIG CONGRES TE PARIJS. Aan de circulaire van Mei, ons door het comité te Parijs toegezonden, ontleenen we nog het volgende, als toevoeging aan het reeds vroeger meegedeelde. De leden van het congres hebben, op vertoon van hun kaart, tijdens den duur van het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 148-148 - Editie 3 - 1900

Korte Vlededeelingen. Caoutchouc gebitten tusschen metaal geperst, worden eveneens aanbevolen door Dr. Lawshe, Trenton, die een meer eenvoudige methode aangeeft dan de onlangs vermelde. Hij, bestrijkt het gipsmodel met een oplossing van traganth (of gom) na het eerst met talk gepolijst te hebben....

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 155-172 - Editie 4 - 1900

Brieven over Conserveerende tandheelkunde. DOOR CARL H. WITTHAUS D. D. S. II. De ilpproximale Caviteiten van ae Praemolaren der Bovenkaak. Met de beschrijving van deze caviteiten begin ik, omdat zij mij in de eerste jaren van de praktijk de meeste moeilijkheden n en mislukkingen hebben...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 173-179 - Editie 4 - 1900

Moraal in den Handel en in het Beroep. DOOR E. NOYES, Chicago. De zedeleer doet ons de daden en handelingen van den mensch kennen als goed of kwaad, zedelijk of onzedelijk. Het doel der zedeleer is, den mensch te verheffen en gelukkig te maken, en dit geluk kan alleen bereikt worden door...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 180-182 - Editie 4 - 1900

T andpoeders. DOOR W. A. DAWSON. Bij het zoeken naar formulae voor tandmiddelen en tandpoeders wordt men al dadelijk getroffen door de groote menigte recepten in tiidschriften en boeken aanbevolen, en — dbor de geringe werkelijke waarde van de meeste recepten. Waar komei, al die formules...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 183-185 - Editie 4 - 1900

De waarde van onze voornaamste Antiseptica. DOOR W. HIRSCHFELD. De gevallen, waarbij eens antiseptische behandeling nodig is, kan men als volgt, verdeeles: a.) Desinfectie van chaunotische tanden na pulpa.-exstirpatiea. b.) Desinfectie van afgestorven tanden, zonder pijn of ettering. c.)...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje