× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 10, p. 107-118 - Editie 2 - 1894

AANHANG: BEVATTENDE de Wet van 1876 gewijzigd in 1878 en in 1892, BENEVENS Arresten en Besluiten van den Hoogen Raad, enz. enz [VET, /iouden4e regelin,g der Voorwaarden tot verkr~jging der bevoegdheid van Tandmeeser, van den 2öslen Decerner 1878 (&bi. 222) ,gew~jzzqd glen 12den Dec. 1892....

Lees artikel (pdf)

Artikel 11, p. 119-121 - Editie 2 - 1894

BOEK BESPREKIXG. PAUL DE TEIuL& : R&peitorium der Za/,nliejl/cuiule. KURT SPIELVOGEL : Repetitorium der Za/indrzelic/ien Wi$sen$c/za ften. Twee taiidheelkundige repetitieboeken op een maal : mij cliiukt dat is wel een bewijs dat er behoefte aan iets dergelijks bestond. lID E TERRA'S boek, het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 122-122 - Editie 2 - 1894

KORTh MEDEDEELINE. • Om de verschillende cementsoorten zonder verwarming des te beter te kunnen mengen, gebruike men in plaats van de gewone glasplaten liever matglas ; de massa laat zich op de ruwe zijde uitstekend bewerken. Het komt dikwerf voor, dat door vergroeiing op plaatsen waar twee...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 123-125 - Editie 3 - 1894

Vergadering der Nederlandsche TandmeestersVereeniging 7 Juli 1894. UITTREKSEL DER NOTULEN. De vergadering wordt omstreeks 8 uur geopend ; aanwezig 11 leden en 2 gasten. Na voorlezing der notulen wordt overgegaan tot stemming over de HH. WAIBOER en GRETKR ; beide heeren worden met algemeene...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 125-131 - Editie 3 - 1894

Uittreksel der Notulen Vergadering 7 Juli. 125 op het vergevorderd uur in eene volgende vergadering hier-. over nog eens van gedachten te wisselen. *) Hierna kwam de Heer WEBKARO FRANK aan 't woord tot. Let houden zijner voordracht gets over Tandextractie (zie pag. 137 dezer aft). Uit de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 132-136 - Editie 3 - 1894

Een geval van Antrum-empyeem. Voordracht gehouden door CARL SCHäFER, op de Vergadering van 7 Juli 1894,. Wij zijn maar zelden in de gelegenheid ontstekingeu der kaakholte te moeten behandelen ; trouwens deze aandoenin en behooren eigenlijk thuis bij de rhinologen. Het geval dat ik u nu wil...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 137-139 - Editie 3 - 1894

Iets over tanthextractie. Voordracht gehouden in d e v ergaderin g va,n d en 7deii Juli door 13ERN A RD FRANK , Eene tandziekte wordt, even als iedere andere ongesteldheid, des te beter behandeld naarmate men zich eene zuiverder voorstelling van het geval heeft gemaakt. Een der krachtigste...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 140-144 - Editie 3 - 1894

ROEKaANKONDIGING. ne diagnose van diet em.pyeem, der Hq4rnorsho7fe door Dr. H. BURGER, privaatdocent aan de Universiteit van. Amsterdam. Geneesk. Bladen I, N°. 6. In zijn inleiding trekt de schrijver te velde tegen de onverschilligheid, waarmede vooral door de chirurgen de diagnostiek van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 163-164 - Editie 3 - 1894

CORK ESPONl1EN'CIE. Vragen: I. H. te Z. Waarop berust de bloedstelpende werking van terpentijn? II. H. te Z. Wat is de laatst gevonden chemische samenstelling van &mail, dentine en cement. G. te H. Uw wenk het tijdschrift algemeen verkrijgbaar te stellen, zal door het bestuur der N. T. V. in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 165-170 - Editie 4 - 1894

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-vereeniging 20 October 1894. De vergadering wordt omstreeks 8 uur geopend ; aanwezig 10 leden en 2 fasten. Na voorlezing der notulen wordt overgegaan tot stemming over de candidatuur PURER (Hilversum) ; met algemeene stemmen wordt genoemde heer tot lid...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 171-175 - Editie 4 - 1894

De Bonwall Articulator. Alvorens den Bonwill Articulator te beschrijven wil ik eerst eens pogen de gronden aan te toonen, die het bestaan van dezen articulator rechtvaardigen en ieder de onmisbaarheid van zulk een toestel doen inzien bij de vervaardiging van een kunstgebit of van enkele tanden....

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 176-179 - Editie 4 - 1894

Is de oprichting eener tandheelkundige school in Nederland wenscheljk ? Bij de behandeling van deze vraag moeten we ons op verschillende standpunten plaatsen lo. Op dat der studeerende jongelingschap, 2,0. // // vooruitstrevende tandmeesters, 30. // I/ I/ practiseerende tandmeesters in het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 180-192 - Editie 4 - 1894

Proeven betreffende de beste wijze van aanwending der As -pasta tot het cauteriseeren der pulpae. DOOR W. D. MILLER.) De werking van het ac. arsenicosum op het menschelijk lichaam is reeds lang een onderwerp van onderzoek der pharmacologen en geneeskundigen geweest. Toch blijft de wijze waarop...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 193-202 - Editie 4 - 1894

De onmiddellijke wortelvulling methode, DOOR Dr. dent. surg. WILHELM SACHS, te Breslau. *) In de meeste bijeenkomsten van tandheelkundigen en in bijna alle vakjournalen is gedurende de laatste twintig jaren de methode om wortels te vullen steeds een onderwerp van bespreking geweest. • De...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 203-206 - Editie 4 - 1894

BOEfiBIstiPREKINC'. Descripfive Anatomy of fke H G. Y. mti, third eclifion BLACK. M. D.; i).D.S.; Sc. D. WILMING}TON DENi1AIj MANUFACT : CO. P/ii7ade,v/iia. Boeken of schrifturen het merk // BLACK" dragende., zijn in de tandheeikui'idige wereld bekend als degelijk, hetrouwhaar en volledig....

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 207-212 - Editie 4 - 1894

Referaten. I. C. RösE (Freiburg i. B.) Ueber die Verwachsung von retinirten Zähnen mit den Kieferknochen. (Over de vergroeinb van ingezette (?) tanden met de kaak). Anat. Anz. 13 Dec. 1892. De verklaring, van het nooit aan de kaken vastgroeien van de tanden der zoogdieren moet worden gezocht in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 213-214 - Editie 4 - 1894

BORTE MEDEDEELINGEN. Om gecombineerde vullingen van cement en amalgaam goed te kunnen uitvoeren, menge men eerst het gereedgemaakte amalgaam met de acid-phosp. tot eene dunne breiachtige massa en voege dan het poeder er aan toe, tot de massa devereischte consistentie heeft gekregen. -- Zeer...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 0-0 - Editie 1 - 1895

UITTREKSEL van Statuten en Huishoudelijk Reglement. STATUTEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 6 maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der belangen van den tandheelkundigen stand. b. Het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 1-3 - Editie 1 - 1895

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 24 November 1894. De vergadering wordt omstreeks 8 uur geopend; aanwezig 12 leden. Na voorlezing der notulen wordt overgegaan tot stemming over de candidatuur van mejuffrouw H. VAN GELDERE (Amsterdam), met algemeene stemmen wordt deze eerste...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje