× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 5, p. 204-211 - Editie 5 - 1896

Iets over Amalgamen, DOOR CHARLES S. TOMES, M. A., F. R. S. Het denkbeeld om reeds gebruikt amalgaam (mits na verhitting) te verwerken, werd voorgesteld door dr. OTOLEN1 UI, om de oppervlakte van vullingen te maken en werd sedert 1880 vermeld om heele vullingen te maken door dr. BÖDECKER in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 212-215 - Editie 5 - 1896

BOEKBESPREKING. Dr. L. FREY: Pathologie des Dents et de la Bouche. Avec 32 Figures. (Paris 1896) chez BAILLIÈRE ET FILS. Onder dezen naam komt het tweede deeltje van het tandheelkundig handboek (-je) Manuel du Chirurgien-Dentiste in den handel. Het geheel wordt uitgegeven onder redactie van den...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 215-216 - Editie 5 - 1896

Boekbespreking. 215 Dr. DENTZ: Anomalién bij de eerste dentitie in verband met de evolutieleer." In deze voordracht bespreekt DENTZ hoofdzakelijk eene bepaalde regelmatige anomolie van vorm van de boven temporaire incisivi, bestaande in eene lengte-gleuf over de breede labiaal-vlakte en een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 217-218 - Editie 5 - 1896

HORTE MEDEDEELINGEN. Separeeren. H. H. GANTZ gebruikt voor het separeeren van tanden kleine stukjes zeewier, hetwelk stevig in de caviteiten tusschen de tanden wordt gestopt. Dit is veel beter dan elastiek en veroorzaakt niet zulk een pijnlijke aandoening van gingiva en periost. Pyorrhoea. Door...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 218-218 - Editie 6 - 1896

UITTREKSEL van Statuten en Huishoudelijk Reglement der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. STATUTEN. Aar. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en ö maanden; zij stelt zich ten doel : a. Het bevorderen der...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 219-228 - Editie 6 - 1896

XXIIIe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging 22 Nov., 10i uur. Aanwezig 20 leden en de heeren Dr. C. v. d. HOEVEN en A. A. H. HAMER als gasten. Na een woord van welkom tot de aanwezigen, richt de voorzitter zich in 't bijzonder tot hen die voor het eerst heden aanwezig zijn en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 229-232 - Editie 6 - 1896

Demonstratiën van den heer John E. Grevers. 1) I. Da11's miniatuur moffeloven. In eelt der vorige bijeenkomsten beb ik de eer gehad u den moffeloven van DowNIE te vertoonen en u op enkele voordeelen aan dezen oven eigen, opmerkzaam te maken. Dacht ik toen, dat met dezen oven de grootst moh...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 232-235 - Editie 6 - 1896

232 Demonstratiën door den heer John E. Grevers. vlam in het oventje en den platina moffel wordt spoedig tot witgloeihitte verhit. (Een porceleinen kroon werd thans gemaakt, na afkoeling bleek het porcelein volkomen gemolten en schoon verglaasd te zijn. Spreker wijst er verder op dat dit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 235-236 - Editie 6 - 1896

Inlegstukken van porcelein. 235 2°. De inleg wordt reeds door den vorm welke de holte heeft vastgehouden. 3°. Een geometrische nauwkeurigheid wordt bereikt. Bovenstaande afbeeldingen veraanschouwelijken de methode genoegzaam dat een uitgewerkte beschrijving overbodig wordt. III. Methode van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 237-245 - Editie 6 - 1896

Iets over extracties onder lokale anesthesie. *) Onlangs werd mijne aandacht getrokken door een gezegde in een werkje van RAGAGEOT : «Le dentiste est la bête noire du public en général ; pourquoi ? Un bon dentiste a pourtant soa utilité et nous ne croyons pas qu'il fasse souffrir plus qu'un...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 246-250 - Editie 6 - 1896

lets over extracties onder lokale anesthesie. 246 Oordeel van den m z Geëxtraheerd. Diagnose. v-6 1 per. chr. patient. Opmerkingen. Gram. 1 mej. B. 6 0,8 Geen pijn. Wel tactiele gevoeligheid. 2 H. K. 41 pulp. ac. 0,55 Pijn „gaat wel." 3 J. Q. 6I per. chr. 0,8 Geen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 251-255 - Editie 6 - 1896

Intra-ossale Cocaïne Injectie. X) Nadat de Cocaïne als anaestheticum voor het eerst in 1884 door KOLLER in Weenen bij oogheelkundige operatiën was toegepast, duurde bet niet lang of ook de chirurgen en tandheelkundigen voerden dit locaal pijnstillend middel bij hunne operaties en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 256-261 - Editie 6 - 1896

. .. i.-v Iets over Caoutchouc, DOOR Dr. C. A. ALLEN to BUFFALO (N. Y.) Het komt mij voor, dat de scheikundige veranderingen, die de caoutchouc ondergaat gedurende het proces dat tot hare verharding plaats heeft, nog te weinig bekend zijn. In elk geval wordt te weinig aandacht geschonken aan...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 262-263 - Editie 6 - 1896

BERICHTEN. Kort verslag van de Vergaderingen op Zaterdag 19 en Zondag 20 December. Zaterdag 19 December 1896, des avonds 8 uur, Hotel Palais-Royal, Paleisstraat, Amsterdam. Agenda: Rapport van de Commissie voor de Herziening van het Huishoudelijk Reglement. Verslag van de Redactie-Commissie van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 11, p. 264-264 - Editie 6 - 1896

PERSONALIA. Benoemd als eerelid van de New-York Odoutological Society de heer JOHN E. GREVERS. Gevestigd: te Amsterdam W. ROMEIN. „ Zutfen Mej. HENRIETTE VAN LAAK. „ Zaandam de heer A. VAN GELDERE. „ Haarlem de heer J. W. F. VAN 't WOUT. „ Utrecht de beer J. C. FUYT. Tot Tandmeester...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 1-14 - Editie 1 - 1897

HANDELINGEN DE E, GECOMBINEERDE VERGADERINGEN VAN Het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, de Eastern Counties Branch der British Dental Association EN de Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging, gehouden op 28, 29 en 30 Juni 1896, te AMSTERDAM en te UTRECHT. Wrogramma VOOR DE...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 14-21 - Editie 1 - 1897

14 Handelingen der Gecombineerde Vergadering. behandeld worden, waarbij de diepte en de richting van ieder kanaal afzonderlijk met juistheid wordt bepaald. De voorzitter brengt den heer LENNOX in warme bewoordingen den dank der vergadering en verleent thans het woord aan den heer C. WITTHAUS,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 22-24 - Editie 1 - 1897

22 Handelingen der Gecombineerde Vergadering. The Institute of Dental-Teehnology its aims and objeets as a school of mechanical Dentistry. ijMechanical dentistry" is niet meer wat het vroeger was. Toen ging (in Engeland) aan een zelfstandig optreden een lange leerlings-periode vooraf. Maar wij...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 24-29 - Editie 1 - 1897

24 Handelingen der Gecombineerde Vergadering. Ten slotte spreekt de heer C. de hoop uit, dat het gedemonstreerde een bewijs te meer moge zijn, dat een school als de vermelde in een noodzakelijk behoefte voorziet. De heer HAMER vraagt op welken leeftijd een dergelijk systeem dient begonnen te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 29-51 - Editie 1 - 1897

Van der Hoeven: Premature extraction. 2,9 van tubnli en fibrillen, terwijl de matrix-vorming geschiedt door kleine ronde cellen. Tubulaire vorming is volstrekt niet constant in dentikels. Zelfs die, welke afgezet zijn aan de randen van de pulpa-holte, kunnen lappig zijn of structuurloos....

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje