× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 4, p. 17-20 - Editie 1 - 1898

Jaarverslag der Redactie=Commissie over 1897. Dames en Heeren, ET afgeloopen jaar is een belangrijk jaar geweest voor de tandheelkunde in 't algemeen, en voor onze vereeniging in 't bizonder. De kunst is weer met vele nieuwigheden verrijkt, oude methoden zijn bevestigd of verbeterd, en zoo er...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 21-28 - Editie 1 - 1898

Toespraak gehouden door den heer JOHN. E. GREVERS bij zijn aftreden als Voorzitter der N. T.-V., in de vergadering van 22 Januari 1898. Dames en Heeren, ET oogenblik is thans gekomen waarvan de Genestet heeft gezegd, „er is een tijd van komen en een tijd van gaan". Vernomen heb ik deze .spreuk...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 29-36 - Editie 1 - 1898

Over het Tandheelkundig tarief. Voordracht gehouden door den heer T. C. A. BOLGER in de vergadering van 19 Dec. 1897. Dames en Heeren, u ik met het aangekondigde onderwerp in uw midden ga optreden doe ik dit in de veronderstelling van verschillende zijden te worden ontvangen met een zeker...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 37-46 - Editie 1 - 1898

Uit andere tijdschriften. Macroscoipic Too th-D evelopment. De C o s mo s van Nov. 1897 bevat eene uitgewerkte studie over de ontwikkeling van de tijdelijke en blijvende tanden, door J. Norman B r o om ell te Philadelphia. Deze studie is niet zoozeer merkwaardig wegens nieuwe ontdekkingen op dit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 46-48 - Editie 1 - 1898

46 UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN. eischen, die ieder vakman als vanzelfsprekend, maar in de praktijk niet steeds gemakkelijk zal vinden, geeft spreker behartigenswaardige wenken. Een tampon gedrenkt met verdund zwavelzuur kan het middel zijn om na 24 uur te hebben ingewerkt de juiste ligging der...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 49-49 - Editie 1 - 1898

BERICHTEN. „JOHN THOMES" Te Utrecht is onlangs opgericht eene vereeniging van candidaat-tandartsen aan het Tandheelkundig Instituut der Universiteit, genaamd „John Tomes". De vereeniging stelt zich ten doel voor hare leden de studie der Tandheelkunde te bevorderen door het houden van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 59-65 - Editie 2 - 1898

XXXle Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters=Vereeniging. 22 Januari 1898. E omstreeks à IZ ure opent de voorzitter deze bij- eenkomst met een hartelijk woord van welkom tot Mejuffrouw E. Leendertz, die voor 't eerst in de vergadering aanwezig is. Ingekomen zijn een schrijven van den heer...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 66-74 - Editie 2 - 1898

Eenige mededeelingen omtrent verschillende Amalgamata. EZE mededeelingen, D. en H., zijn geenszins het uitvloeisel van wetenschappelijke onderzoekingen naar de physische en chemische eigenschappen van verschillende, in den handel voorkomende amalgaamsoorten, noch zijn de hierna te vertoonen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 75-100 - Editie 2 - 1898

Tandheelkundige Studie en tandheelkundig onderwijs in Nederland. ') Door DR. C. VAN DER HOEVEN. Geachte aanstaande Coijegae ! Met genoegen heb ik de vereerende uitnoodiging der Vereeniging John Tomes aangenomen, om op één harer vergaderingen eene lezing te komen houden. Om twee redenen is mij...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 101-111 - Editie 2 - 1898

Uit andere tijdschriften. Ueber neuere Methoden in der Behandlung erkrankter Pulpen. Dr. H. B5nrbeeken. De schrijver van dit artikel raadt aan de arsenik-applicatie eenige malen, vooral bij pulpitis chronica, te herhalen, ten einde algeheele ongevoeligheid bij de exstirpatie te verkrijgen....

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 112-115 - Editie 2 - 1898

Korte 1VIededeelingen. liet kleuren van kunsttanden. De uitvinder van deze methode, Aug. Polscher te Dresden, beklaagt zich over de schade, door waardelooze namaaksels aan zijne vinding en aan de praktijk toegebracht, en geeft een uitvoerige beschrijving, op welke wijze men kunsttanden moet...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 127-133 - Editie 3 - 1898

XXXII° Vergadering der Nederlandsche Tand meesters-Vereeniging. 13 Februari 1898. ANWEZIG 25 leden. De vergadering wordt om elf uur geopend en doet de secretaris voorlezing der notulen, welke zonder eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd. Hierna geschiedt voorlezing der ingekomen stukken,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 134-136 - Editie 3 - 1898

EEN VERWONDERENSWAARDIGE HERSTELLING, VAN DE BEROOVING DER NEUZE EN VERHEMELTE, Door een Beenvreter veroorzaakt. Niets nieuws onder de zon! Ook niet op het gebied van de nieuwste specialiteit der Medische Wetenschappen. Die het niet gelooven wil, leze onderstaande beschrijving, te vinden in de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 137-143 - Editie 3 - 1898

Cataphoresis. De cataphoresis heeft in den laatsten tijd vooral in Amerika zeer de aandacht getrokken als een bruikbaar middel, om de gevoeligheid van het dentine te verminderen of geheel weg te nemen, en om de kleur der tanden te herstellen. Reeds verschenen een zevental artikelen over dit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 144-159 - Editie 3 - 1898

liet Koperamalgaam: zijn voordeelen en nadeelen. Door J. H. BADLOCK, L. R. C. P. etc. Het belangrijke meenángsverschil, dat steeds heeft bestaan en tegenwoordig nog bestaat omtrent het koperamalgaam en het verlangen om helder licht te laten schijnen op de vragen, die dit materiaal doet...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 160-165 - Editie 3 - 1898

Uit andere tijdschriften, Hurnan teeth from a comparative standpo•int, b y C. H. W a,r d, R o c heste r. De vergelijkende anatomie vindt in deze artikels een bijdrage, waaruit weer eens blijkt, welke groots velden op wetenschappelijk tandheelkundig gebied nog onbebouwd zijn. De studie van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 166-169 - Editie 3 - 1898

Korte Mededeelingen. Genezing van Do of hei d. Eene dame, die sedert haar 25ste jaar doof was, en daarbij een drukkend gevoel in het hoofd had, is op haar saste jaar hiervan genezen, nadat eenige oude wortels verwijderd waren. De wortels der verstandskiezen in de bovenkaak vertoonden exostose....

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 181-194 - Editie 4 - 1898

Iets over Homoeopathie in verband met Tandheelkunde. *) Enkele malen komt het in onze praktijk voor, dat patiënten onze meering komen vragen over de Homoeopathie, het gebruik van homoeopathische tandmiddelen en de keuze van het vulmateriaal in verband met de theoriën der homoeopathische leer....

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 195-198 - Editie 4 - 1898

Beoordeeling van het werk der collega's. DOOR DR. F. D. DAVIS. • In ieder beroep zijn er menschen die meenen, dat de eenige weg om zich een reputatie te verschaffen is, die van anderen te benadeelen. Bij de zucht om zich een naam re verwerven, laten zij zich in minder gunstige termen over...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 199-207 - Editie 4 - 1898

Uit andere tijdschriften. The Application of Heat for the DestructionofPathogenic Germs. By Dr. J. H.Woolley, C h i c. Wanneer de pulpa tot bederf is overgegaan, zijn tot het vernietigen der pathogene sporen zeer sterke antiseptica noodig, die echter niet schadelijk mogen zijn voor de...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje