× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 4, p. 208-209 - Editie 4 - 1898

Boekbespreking. Wij ontvingen ter bespreking eene brochure, uitgegeven door de S. S. White Dental Mfg. Co., bevattende en getiteld : Practische Wenken bij de aanwending der Kataphorese. (Berlin /898). De schrijver stelt het succes der Kataphorische behandeling afhankelijk van het nauwkeurig...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 210-210 - Editie 4 - 1898

Korte Mededeelingen. Kron e n. De pijn bij het opzetten van kronen wordt ten -deele veroorzaakt door het in aanraking komen van tandvleesch en periost met het phosphorzuur van Eet cement. Applicatie van. dubbelkoolzure soda (met water vochtig gemaakt) geeft veel verzachting. Chin o s o 1 wordt...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 221-224 - Editie 5 - 1898

Vergadering der Nederlandsche Tand= meesters=Vereeniging. S Mei 1598. ANWEZIG 18 leden. Te ongeveer één uur opent de voorzitter de vergadering en doet de secretaris voorlezing der notulen, welke behoudens eene opmerking van den heer BOlger worden goedgekeurd. De voorzitter stelt hierna den...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 225-235 - Editie 5 - 1898

Over het aanwenden van kracht, en over den weerstand bij het reguleeren van tanden.') DOOR A. A. H. HAMER. Mijne Meeren, voldoe ik aan het verzoek om op een uwer bijeenkomsten een voordracht te houden. Ik doe dit met het grootste genoegen, omdat ik voor uwe jeugdige vereeniging veel sympathie...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 236-242 - Editie 5 - 1898

Central-Verein Deutscher ZahnUrzte. Op 5 en 6 Augustus had te Eisenach de, 3.ryste jaarvergadering van bovenstaande vereeniging plaats. Zij werd door 43 leden en 15 gasten bijgewoond. De voorzitter, Prof. Hesse, opende de vergadering met een diep gevoeld woord ter nagedachtenis van Prins...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 243-245 - Editie 5 - 1898

Over Goudsoldeer. Door AuG. POLSCHER, in Dresden. Tusschen eenige soldeerfabrikanten is een strijd ontstaan over het vraagstuk of de gemaklijk vloeibare soldeersoorten tot dusverre alle een zeer gering karaatgehalte gehad hebben; zelfs sprak men van 3 karaat. De zonderlinge beweringen en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 246-252 - Editie 5 - 1898

Uit andere tijdschriften. Hypodermic local Anesthesia, by Dr. P. Gres, Philadelphia. Schrijver geeft eene beschrijving van de wijze, waarop te Parijs door Prof. Reclus de locale verdooving wordt toegepast. Voor uitvoeriger lectuur wordt verwezen naar het werk van Prof. Reclus : „la Cocaïne en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 253-255 - Editie 5 - 1898

Boekbespreking. Tandheelkundig Onderwijs en Tandheelkundige Wetgeving in Nederland, door Dr. C. van der Hoeven. 's Gravenhage, Mouton & Co. 1898. De geachte schrijver heeft door het schrijven dezer brochure getracht de belangstelling van Regeering en Wetgevende Macht op te wekken ten aanzien van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 256-257 - Editie 5 - 1898

Korte Mededeelingen. Het verwijderen van gebroken stifttand en en Richmondkronen heeft menigeen veel hoofdbreken gekost. Volgens R. Erler, Rochester, kan men een kroon, waarvan het porselein gebroken is, zeer gemakkelijk verwijderen, door met een stevige geserreerde tang het uiteinde van het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 257-259 - Editie 5 - 1898

KORTE MEDEDEELINGEN. 257 ze in een geconcentreerde oplossing van Natrium.-pentasulfide zoo lang te laten liggen, tot de voorwerpen met een borstel van het roest bevrijd kunnen worden. Het eventueel aanhechtende vet moet eerst door natronloog verwijderd worden. Eene verlamming genezen door...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 271-274 - Editie 6 - 1898

JAARVERSLAG DER REDACTIE. Uitgebracht in de vergadering der N. T.=V., op 18 Dec. '98, door den Heer W. J. TER KUILE LE/VIKER. Dames en Heeren! Wederom valt mij de eer te beurt, u namens de Redactiecommissie het Jaarverslag aan te bieden. De commissie heeft zich ook dit jaar beijverd, een getrouw...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 275-283 - Editie 6 - 1898

Een nieuwe behandelingswijze bij Worteldoorboring. DOOR JOHN. GIROWOOD, D. D. S., L. D. S. EDINBURG, (Schotland.) Bij diegenen onder de Collega's voor wie „moderne tandheelkunde" meer is dan slechts een woord, zal wáaráchijnlijk het opschrift boven deze bijdrage belangstelling wakker roepen....

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 284-286 - Editie 6 - 1898

Dolor post extractionem dentis: Door Dr. ARTHUR SCHEUER, Tandarts, Teplitz. Ieder tandarts en ieder arts, die veel tandextracties verricht, weet, dat na de extracties wegens pulpitis geen napijn optreedt, hij weet, dat de extractie na chron. periodontitis vaak dooi eenige napijn gevolgd wordt,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 287-296 - Editie 6 - 1898

Uit andere tijdschriften. Koepel- en pyramide-vullingen door Prof. D r. Adolf Wi t z e 1, J e n a. Koepelvullingen noemt Prof. Witzel amalgaamvullingen, die hun bevestiging vinden in de antiseptisch behandelde en gedeeltelijk uitgeboorde pulpaholte van bijna tot aan het tandvleesch weggeslepen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 297-302 - Editie 6 - 1898

BOEKBEOORDEELING. Vóór mij ligt No. XI van de „Geneeskundige Bladen", uitgegeven door Prof. M. Straub en Prof. Hector Treub, getiteld Haemorrhagia post extractionem dentium. (Nabloeding na tandextractie) door Dr. F. A. Meyer te Amsterdam.. Een boekske, dat door titel en inhoud de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 302-310 - Editie 6 - 1898

3.):1 BOE.WBEOORDEELING. Zeker verdient nog vermeld te worden, dat de schrijver breedvoerig de constitutioneele oorzaken, die aanleiding kunnen geven voor het optreden van haemorrhagieën, bespreekt. Onder anderen geeft de schrijver daarbij ook op Malaria, als constitutioneele oorzaak, hetgeen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 311-311 - Editie 6 - 1898

Korte Mededeelingen. B lac k's A m al ga mat a. Voortdurend wordt mij door collega's verzocht, een recept voor amalgaam te nubliceeren dat een betrouwbare vulling geeft. Het is mij niet mogelijk dit te doen. Ieder die een goed amalgaam wil hebben, moet dit zelf trachten te vinden ; mijne...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 3-5 - Editie 1 - 1899

EEN WOORD VOORAF. Met het verschijnen van deze aflevering begint het zijn Eden Jaargang. Zal het Tijdschrift, zoo vragen wij ons af, met dezen jaargang ook zijn wisselperiode een aanvang nemen, d. w. z. zal voor hem een duurzamen toestand aanbreken? Wij hopen het. Een andere vraag. Heeft het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 6-9 - Editie 1 - 1899

XXXIV3VERGADERING DER NEDERLANDSCHE TAND MEESTERS-VEREENIGIN G. 6 November 1898. Aanwezig 23 leden. Te ongeveer elf uur opent de voorzitter deze bijeenkomst en doet de secretaris voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke behoudens een enkele opmerking worden goedgekeurd. Hierna...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 10-29 - Editie 1 - 1899

OVER HET AANWENDEN VAN KRACHT EN OVER DE WEERSTAND BIJ HET REGULEEREN VAN TANDEN. DOOR A. A. H. HAMER. (Vervolg van rag. 231.) Met het door Dr. Calvin S. Case in Kirk's American text-book of operative-dentistry (blz. 683) als „contouring apparatus" beschreven regulatietoestel, is het...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje