× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 5, p. 247-250 - Editie 4 - 1899

GINGIVITIS. 246 intestinale aandoeningen teweeg, die wij hier slechts even zullen aanstippen. Daar de gingivitiden het opnemen van voedsel moeielijk, ja, bijna onmogelijk maken, dragen ze bij bepaalde aandoeningen (uremie, tunerculose), er het hare toe bij om den dood te veroorzaken door...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 250-251 - Editie 4 - 1899

250 GINGivrri$. givitis gaven is gemakkelijk af te leiden, dat de diagnose dikwijls twijfelachtig moet zijn, als men alleen op het plaatselijk onderzoek der aandoening afgaat. De ziekteverschijnselen zijn wel is waar zeer belangrijke aanwijzingen bij het onderzoek naar de soort van gingivitis,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 251-252 - Editie 4 - 1899

DIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN. 251 of de intoxicatie voor genezing vatbaar zijn, dan zal men ook stellig voor den goeden afloop van de gingivitis kunnen instaan; gelukkig zijn dat de meest voorkomende gevallen. Maar als het grondlijden ongeneeslijk blijkt, dan zal de gingivitis zelf geen neiging tot...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 253-255 - Editie 4 - 1899

385Ye Jaarvergadering van den Central-Verein Deutscher Zahn-arzte, gehouden to Frankfurt a.d. Main op 4 en 5 Aug. '99 De vergadering was door 26 leden en 19 gasten bezocht, een zeer matige deelneming bij meer dan 170 leden. De wetenschappelijke voordrachten begon Prof. Hesse, die over de taak...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 256-261 - Editie 4 - 1899

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN. De ,verhouding van Leukoplakia Oris tót Psoriasis Vulgaris. Dr. Lissauer maakt in No. 31 van de Deutsche Medicinische Wochenschrift zijn opmerkingen omtrent de verhouding van bovengenoemde ziekten openbaar. Van 5o patienten met psoriasis — een klein meisje en 49...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 275-277 - Editie 5 - 1899

In Memoriam JOHANNES JOHAN GREVERS. Gaarne voldoe ik aan de opdracht der Redactie een woord te wijden aan de nagedachtenis van een man wien ik 't voorrecht had, zij 't ook aan den avond zijns levens, te leeren kennen en waardeeren. JOHANNES JOHAN GRE VERS geboren te Deventer in het jaar 1821,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 278-279 - Editie 5 - 1899

5e Jaarverslag der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging Dames en Heeren! Hiermede voldoe ik aan het wettelijk voorschrift U verslag te doen van de lotgevallen en werkzaamheden onzer Vereeniging. In afwijking met het vastgestelde aantal vergaderingen, werden er in 't afgeloopen jaar slechts...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 280-284 - Editie 5 - 1899

XXXVIIste Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters Vereeniging. In afwijking van de usance werd deze Vergadering gehouden te Utrecht in „Het kasteel van Antwerpen." Aanwezig 23 leden. Te half 12 opent de voorzitter deze bijeenkomst en doet de 2° secretaris bij ontstentenis van den t°...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 285-305 - Editie 5 - 1899

Vatbaarheid en Immuniteit voor tandcaries Door, G. V. BLACK. *) Het vraagstuk der vatbaarheid en immuniteit voor tandcaries is door de tandheelkundigen niet met dien ernst overwogen, dien het gewicht dier kwestie eischt. Het komt mij voor, dat de tijd is aangebroken, dat dit onderwerp besproken...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 306-311 - Editie 5 - 1899

De Röntgenstralen in de Tandheelkunde. IIet zal voorzeker voor den geschiedschrijver geen gemakkelijke taak zijn te beslissen welke wel de gewichtigste en grootste uitvinding is geweest in oe 19e eeuw. Noch de groote uitvindingen van Edison, de steeds vernuftiger toepassingen der electriciteit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 312-315 - Editie 5 - 1899

Herinneringen aan Dr. Bonwill. DOOR EtiGENE S. TALBOT, M. D., D. D. S. Door den dood van Dr. Bonwill heeft de tandheelkunde, vooral het mechanisch gedeelte, haar ijverigsten beoefenaar verloren. Nooit bezat de tandheelkundige stand zulk een genie, en vele geslachten zullen voorbijgaan, eer er...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 316-322 - Editie 5 - 1899

Behandeling van periostitis acuta door besproeiing met antiseptica. DOOR HIRSCHBRUCH — Berlin. De moderne tandheelkunde ziet, zooals haar naam aanduidt, haar voornaamste taak in het genezen en het behouden van zieke tanden. Meende men vroeger iederen tand, waarvan het periost ziek was, te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 323-327 - Editie 5 - 1899

Korte Mededeelingen: Antieke mondversiering. Reeds meermalen is melding gemaakt v.an de gewoonte der oorspronkelijke beschaafde bevolking van Mexico, om hunne tanden te versieren door het inleggen van goud en gekleurde steenen. In de graven van Milta zijn, volgens een bericht in de Mexican...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 328-328 - Editie 5 - 1899

PEKICHT. Binnenkort verschijnt de ze Jaargang van het Tandheelkundig Jaarboekje, uitgegeven van wege de vereeniging: JOHN TOMES. De Redactie-Commissie kan bij voldoende deelname uitvoering geven aan haar plan, de verschijning zoo spoedig mogelijk te doen geschieden. Wij zijn zoo vrij de collega's...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 339-342 - Editie 6 - 1899

D e Speekselpomp. Het zal de lezers van dit tijdschrift wellicht interesseenen iets te vernemen omtrent de samenstelling van bovengenoemd instrument, en hoe men het heel gemakkelijk zelf kan vervaardigen. De nuttigheid zal wel door niemand betwist worden die ooit de een of andere speekselpump in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 343-345 - Editie 6 - 1899

Over gouden platen. DOOR Dr. S. E. MAC DOUGALL. lk weet wel dat goud niet veel meer gebruikt wordt in prothese, maar er zijn gevallen, waar het bepaald is geindiceerd ; en als dit zoo is, moet iedere kleine wenk of verbetering van belang zijn voor den tandarts, wien zijn eigen reputatie en de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 346-349 - Editie 6 - 1899

Wenken bij het gebruik van Wortelkanaalsonden. DOOR DR. H. L. SCHAFFNER. Veel is reeds gezegd en geschreven over de voorbereiding en desinfectie van wortelkanalen. Ieder nauwgezet operateur is overtuigd van het belang van de juiste behandeling van zulke kanalen ; ieder vreest de gevolgen van het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 350-353 - Editie 6 - 1899

Onderzoekingen omtrent het slikken. In no. 44, 45, 46 en ^; van de Deutsche Medicinische Wochenschrift maken M. Mendelsohn en H Gutzmann hun onderzoekingen omtrent het slikken in de verschillende houdingen des lichaams openbaar. Patiënten bij wie, na een groote operatie aan de bovenkaak of de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 354-359 - Editie 6 - 1899

Breuken en Versterkers in Kunstgebitten, DOOR D. MORGAN HUMBY. Hoe verschillend de inzichten ook mogen zijn betreffende het vervaardigen en de plaatsing van plaatversterkers, in één opzicht stemmen allen overeen, n.l. dat het kunstgebit genoegzame stevigheid moet bezitten om aan den gewonen,...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje