× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 2, p. 352-382 - Editie 5 - 1901

Brieven over Conserveerende Tandheelkunde. Door. CARL H. WITTHAUS D. D. S. VI, DE PULPA Il. Deze brief zal vele dingen bevatten, die U misschien overbekend zijn, en wier herhaling hier ter plaatse U overbodig zal toeschijnen. Menige welbekende les zou ik dan ook gaarne achterwege laten, ware...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 383-384 - Editie 5 - 1901

Korte Mededeelingen. Gipsverharding: Gewone gips is breekbaar, poreus Gips en hygroscopisch, en wordt door het opnemen van water een goede geleider. Door verschillende bijvoegselen verkrijgt men een zeer harde gips en tevens een zeer goede kit voor vaakwerk. die de genoemde eigenschappen niet...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 397-401 - Editie 6 - 1901

VERSLAG over het tandheelkundig onderzoek en de behandeling van de kinderen der volksscholen te Straatsburg in den Elsas, van 1 October 19oo tot 3o September 1901. DOOR Dr. JESSEN. Overeenkomstig het besluit van den Gemeenteraad van Juli 1901 werd, op mijn voorstel en in overleg met het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 402-402 - Editie 6 - 1901

Resultaat van het tandheelkundig onderzoek van de kinderen der Volksschool te Straatsburg i. d. Eisas. van 1 October 1900 tot 30 September 1901, van GUSTAV WAGNER, cand. med. dent. Op den leeftijd van 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13, 14 Totaal Gemiddelde getallen jaar jaar jaar Aantal...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 403-414 - Editie 6 - 1901

Onderzoek van Cement en Cementvullingen. DOOR J. E. HINKINS, Chicago. De cementvullingen worden op twee wijzen aangetast, n.l. door mechanische afslijting en door oplossing, vooral aan den tandvleeschrand. Terwijl de eerste van weinig beteekenis is, hebben wij voornamelijk te kampen met de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 415-417 - Editie 6 - 1901

Eenige wetenswaardige wenken over tandvulling cementen. Er bestaan twee soorten van cementen n.l. de chloorzink en de zinkphosphaat cement. De eerste bezit de oudste brieven. Beide leveren steenharde massa's wanneer zij vermengd worden met verschillende vloeistoffen. De eerste bestaat uit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 418-420 - Editie 6 - 1901

AU FR UF. Es ist in Anregung gebracht, zu der Anfangs August, d. J. in München tagenden Versammlung des „Centralvereines deutscher Zahnärzte" eine AUSSTELLUNG . aller wichtigeren Objecte auf dem Gebiete sowohl der wissenschaftlichen, wie der praktischen Zahnheilkunde zu veranstalten. Die...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 421-472 - Editie 6 - 1901

HANDELINGEN VAN HET Neder.landsch Tandheelkudig Genootschap. Ode Serie. — 4de Aflevering. TWEE-EN-ZESTIGSTE VERGADERING van het Neder- landsch Tandheelkundig Genootschap gehouden op Zondag 13 October 1901 in het Tandheel. kundig Instituut te Utrecht. De President, de Heer H a m e r, opent de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 3-17 - Editie 1 - 1902

MET APHTII_E SPURL . 17 naar de verbreiding van besmettelijke ziekte door de zuivelbereiding en den gewonen melkhandel. Deze Maatschappij heeft daartoe eene commissie benoemd, die zich thans met eene uitvoerige vragenlijst heeft gericht tot alle geneeskundigen in Nederland. Dat melk voor de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 18-20 - Editie 1 - 1902

Maandelijksche referaten van Tijdschriften uitgebracht in de Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging. Een geval van shock bij intra-nasale behandeling beschrijft D r. Mink in het weekblad van het tijdschrift voor geneeskunde 1902, No. 2. Bij eene vrouw, die reeds dikwijls nasale behandeling...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 20-22 - Editie 1 - 1902

20 \LIASDELIJIiSCIIF. REFERATEN VAN TIJDSCHRIFTEV was, voor zulke stroomen geheel ongevoelig waren. Hij meent hierdoor een belangrijk hulpmiddel voor de diagnostiek van pulpazieke tanden te hebben gevonden. De stroomen worden verwekt door een eenvoudig inductietoestel met een element, de eene...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 22-23 - Editie 1 - 1902

22 MAANDELIJIiSCHE REFERATEN VAN TIJDSCHRIFTEN richting om den gasdruk te verhoogen en onder denzelfden druk te houden. Het masker heeft plaats gemaakt voor een mondstuk met neusklem of neusprop. Deze zijn zoo ingericht dat tijdens de operatie de operateur bij functie van het gasapparaat werken...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 24-24 - Editie 1 - 1902

MAANDELIJKSCaE REFERATEN VAN TIJDSCHRIFTEN VAN DE DENTAL REVIEW. De Dental Review is een nieuw tijdperk ingetreden. C. N. Johnson is H a r l a n als redacteur opgevolgd. Het Januari-nummer begint met een opstel van G os lee over zadels bij vastzittend brugwerk. Het échec en het succes van een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 24-26 - Editie 1 - 1902

MAANDELIJKSCaE REFERATEN VAN TIJDSCHRIFTEN VAN DE DENTAL REVIEW. De Dental Review is een nieuw tijdperk ingetreden. C. N. Johnson is H a r l a n als redacteur opgevolgd. Het Januari-nummer begint met een opstel van G os lee over zadels bij vastzittend brugwerk. Het échec en het succes van een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 26-29 - Editie 1 - 1902

26 3IAANDELIJKSCHE REFERATEN VAN TIJDSCHRIFTEN lomen. Het tertiaire stadium leverde geen gevaar meer op voor infectie. D r. B a l d w i n vond in zijn antwoord aan den debater nog gelegenheid om te wijzen op het feit, dat 90 der aan syphilis lijdende vrouwen niet weet, dat het die ziekte heeft,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 30-31 - Editie 1 - 1902

Verslag der eerste Jaarvergadering der Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging gehouden 13 Januari 1902. De voorzitter opende de vergadering om half acht. Aanwezig waren alle leden der Vereeniging. Deze vergadering werd tevens bijgewoond door de heeren J. E. Grevers, A. A. H. Hamer, F. C. A....

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 32-34 - Editie 1 - 1902

32 VERSLAG DER EERSTE VERGADERING DER VEi SLA G 1901, over September-December. UITGAV BIN. Eenma ige. Mobilair . . Periodieke. . f 345 42# Instrument :n . . „ 67 12 Slijtbare Instrumenten . 56 35 „ 124 — Techniek . „ Materiaal f 66 84 Onkosten: Gas, Sept.-Nov.. . . f...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 35-42 - Editie 1 - 1902

R OTTE RDAII SCHE TASDHEE LIiUSDI GE F E REESIG ISG. 35 Dan volgde het jaarverslag van den Secretaris. M. M. Op den 18den Juli 1901 werd door den heer C. H. Wit th a us een circulaire verzonden aan zijne Rotterdamsche Collega's, waarin hij hen uitnoodigde een vergadering bij te wonen, ten...

Lees artikel (pdf)

Artikel 11, p. 42-47 - Editie 1 - 1902

42 VERSLAG DER EERSTE VERGADERING DER 24 cement-vullingen. 6 temporaire vullingen. Geplaatst werden: 4 porceleinen kronen. 70 kunsttanden. ROTTERDAM, 13 Januari 1902. Nu kwam aan het woord de heer C. H. Wi t t ha us tot het houden eener voordracht over: DE TAAK VAN EENE PLAATSELIJKE...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 47-53 - Editie 1 - 1902

ROTTERDAMSCHE 1AVDIIEELIiIISDIGE VEREB7SIGI \G. 47 wellicht een weinig naderen door het genoemde sociale werk. In aansluiting hierop volgde een voordracht van den heer J. E. Grevers over: HET NUT EENER TANDHEELKUNDIGE KLINIEK. Mijn voorganger heeft U onderhouden over de taak eener...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje