× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 13, p. 53-56 - Editie 1 - 1902

ROTTERDAMSCHE TASDHEELIiIIVDIGE VEREEVIGISG. 53 Circa half elf sloot de voorzitter de vergadering met dankbetuiging aan de heeren, welke de vergadering opgeluisterd hadden met hun voordracht, demonstratie en mededeelingen en aan de gasten voor het bewijs van sympathie door hun aanwezigheid....

Lees artikel (pdf)

Artikel 14, p. 57-58 - Editie 1 - 1902

Korte Mededeelingen. HET REPAREEREN VAN CAOUTCHOUC GEBITTEN. Dr. Eb en M. Flagg beschrijft eene methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van petroleum als oplossingsmiddel en ook wegens hare indringingvermogen. Op deze eigenschappen van de petroleum was reeds door Dr. Hale van Chicago in 1867...

Lees artikel (pdf)

Artikel 15, p. 59-60 - Editie 1 - 1902

NORTE _IIEDEDEELIVGEY. 59 ONMIDDELLIJKE EXTIRPATIE DER PULPA ZONDER BLOEDING. W. L. Reed to Mexico Minnesota schrijft hierover het volgende. Begin langzaam, een beter en sneller resultaat is te verwachten van geringen druk en weinig pijn dan wanneer direkt sterke druk wordt uitgeoefend, hetgeen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 67-72 - Editie 2 - 1902

DE ROTEERSTIFT. Nieuwe Methode voor eene juiste en vereenvoudigde toepassing van het Afneembare Brugwerk, met roteerende stiften, die niet evenwijdig aan elkaar behoeven te zijn. Meer uitgebreide toepassing, waarbij met alle hygienische en prophylactische maatregelen rekening is gehouden, en de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 72-86 - Editie 2 - 1902

72 DE ROTEERSTIFT. moet zóó geplaatst worden, dat de drukking, die het moet ondergaan, zich verdeelt over de verschillende steunpunten, zoodat deze dezelfde functie verrichten, als hun oorspronkelijk was toebedeeld. Men zal op het eerste gezicht meenen, dat deze voorwaarden onmogelijk met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 86-98 - Editie 2 - 1902

86 DE ROTEERSTIFT. c. overbodigheid van de evenwijdige plaatsing der stiften. Deze drie voorwaarden worden alle door het hier aanbevolen stelsel mogelijk gemaakt; daar de vierde en vijfde voorwaarde in verband staan met de practische uitvoering, willen wij thans ons systeem practisch...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 99-100 - Editie 2 - 1902

DE ROTEERSTIFT. 99 HOOFDSTUK IV. Toepassingen. De roteerstift kan overal toegepast worden, waar men een buisje kan plaatsen om haar in te zetten, 't zij in de wortels, in de kronen of aan de buitenzijde daarvan; bovendien kan zij verschillende richtingen en standen aannemen. Hoewel het ons een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 100-108 - Editie 2 - 1902

100 DE ROTEERSTIFT. In het bijzonder is de roteerstift aan te bevelen : 1° Voor bruggebitten (zie de fig. 33 tot 44, die eenige gebitten vertoonen, welke reeds in gebruik zijn) 1) 2° Als bevestigingsmiddel voor elk soort van gebit; zoowel voor plaatgebitten (fig. 31) als voor gebitten met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 109-112 - Editie 2 - 1902

Aetiologie en Prophylaxis der Mercurieele Stomatitis en Proctitis. De in 1840 door B ö c k hart in de therapie tegen stomatitis ingevoerde chloras kalicus, waarvan in 1892 door M i l l e r werd aangetoond dat de antiseptische werking zeer gering was, zou vermoedelijk als prophylacticum tegen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 113-114 - Editie 2 - 1902

Tandgebreken in het Engelsche leger in Zuid-Afrika. Het Engelsche legerbestuur heeft voor eenigen tijd vier veld-tandheelkundigen naar het oorlogsterrein in Zuid-Afrika gezonden. Dat deze maatregel geen overbodige luxe was, moge blijken uit hetgeen een in Engeland thuis gevaren vrijwilliger...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 115-115 - Editie 2 - 1902

Maandelijksche verslagen van de Stedelijke Tandheelkundige Polikliniek te Amsterdam in 1902. MAART. APRIL. Mannen 30 28 Meisjes 20 Vrouwen Jongens Pulpitis acuta 27 partialis. totalis . 15 S purulenta Mannen 29 31 Vrouwen Jongens Meisjes . . . Pulpitis .• partialisr 11 € totalis...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 123-123 - Editie 3 - 1902

Verslag van de Redactie-Commissie. Heeren en Dames! Het afgeloopen redactiejaar werd niet gekenmerkt door treffende gebeurtenissen; ons bootje gleed ongestoord over het stille meer; slechts één belangrijk feit valt te vermelden, en dit is dan ook wel vermeldenswaard; n.l. de overeenkomst met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 124-126 - Editie 3 - 1902

Negende Jaarverslag der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. Geachte Collega's. Wederom valt mij de eer ten deel, U een kort verslag: der handelingen van de NederlandscheeTandmeesters-Vereeni ging over het jaar 1901 te mogen aanbieden. Mochten wij verleden jaar met genoegen constateeren,. dat...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 127-133 - Editie 3 - 1902

XLVsTE Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 3 November 1901. Aanwezig 16 leden. Tegen half 12 ure : opent de voorzitter op de gebruikelijke wijze de vergadering, en doet de secretaris voorlezing der notulen van de vorige bijeenkomst, welke zonder op= of aanmerkingen worden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 134-160 - Editie 3 - 1902

Bijdrage tot de studie der Stomatitis Ulcerosa, door LEBEDINSKY en CH. LEE. uit het Fransch vertaald DOOR H. SCHOLTEN (Rotterdam). De geschiedkundige studie der Stomatitis Ulcerosa is zeer ingewikkeld. Sedert de tweede helft der XVIIIe eeuw tot op onze dagen, gaat men voort deze aandoening...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 161-170 - Editie 3 - 1902

Maandeiijksche referaten van Tijdschriften uitgebracht in de Rotterdamsche tandheelkundige Vereeniging. VAN DE DENTAL COSMOS, MAART 1902. H er b e r t A. P u 11 e n vraagt onze belangstelling voor „conse rvatieve behandeling" bij tandregeling. Hij legt er nadruk op, dat in eerste plaats een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 170-170 - Editie 3 - 1902

170 3IAANDELIJKSCHE REFERATEN VAN TIJDSCHRIFTEN kunnen ontstaan, en illustreert dit door een geval, waar na preparatie van de onderkaak het worteluiteinde van den eenen tweeden molaar in het lumen van den canalis mandibularis blijkt te eindigen, terwijl de derde molaar geretineerd is en schuin...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 177-183 - Editie 4 - 1902

XLVIsTE Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters=Vereeniging. 9 Maart 1902. Aanwezig 18 leden. Tegen 11 ure opent de Vice-Voorzitter, bij afwezigheid van den Voorzitter, de vergadering, en wordt de Secretaris verzocht, de notulen der vorige bijeenkomst voor te lezen, welke zonder op- of...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 184-187 - Editie 4 - 1902

Toespraak, • gehouden door den heer N. J. J. Greeter bij de aanvaarding van het praesidium in de Vergadering van 9 Maart 1902. Dames en Heeren. Als nieuwbenoemde en geïnstalleerde voorzitter uwer tandheelkundige vereeniging, wenschte ik gaarne, in het belang dier vereeniging, eenige woorden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 188-195 - Editie 4 - 1902

Porceleinvullingen. Voordracht en Demonstratie, gehouden door den heer H. I. Mamlok, tandarts te Berlijn, op de Vergadering der Nederl. Tandmeesters-Vereeniging van 21 Maart 1902. Voorbereiding der caviteit. Teneinde eene caviteit doelmatig voor te bereiden, een' goeden afdruk te nemen en de...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje