× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 1, p. 145-146 - Editie 3 - 1903

Aan den Lezer. Het Tijdschrift voor Tandheelkunde verschijnt thans onafhankelijk van de Nederlandsche Tandmeesters Vereeniging. Eerst als „orgaan" daarna „van wege" de Vereeniging uitgegeven, is het nu overgegaan aan een „gezelschap van Tandheelkundigen" dat in den vervolge het Tijdschrift...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 147-169 - Editie 3 - 1903

Sociale Vraagstukken. Waren het in vroegere eeuwen de groote godsdienstige, nationale of politieke problemen, die het gemoed van den cultuurmensch vervulden en die de oorzaak van langdurigen en dikwijls bloedigen strijd waren, onze tijd heeft andere vraagstukken op den voorgrond zien treden, de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 170-175 - Editie 3 - 1903

Opstellen over tandheelkundige vakbelangen in Nederland DOOR L. FRANK. De beteekenis, die de internationale tandheelkundige federatie voor ons heeft. Van heinde en ver, na weken of dagenlange reis op groote booten of in sleeping-cars komen ze aan, de voormannen, om zich te vereenigen in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 176-196 - Editie 3 - 1903

Het „A. B. C." van Kroon- en Brugwerk. DOOR FRED. A. PEESO, D. D. S., Philadelphia. (Dental Cosmos.) Het onderwerp kroon- en brugwerk is allerminst nieuw, toch blijft het voor den tandheelkundige van groot gewicht en belang, een belang dat nog dagelijks in omvang toeneemt. Er bestaat...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 197-203 - Editie 3 - 1903

Maandelijksche referaten van Tijdschriften uitgebracht in de Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging. DENTAL COSMOS, Juni 1903. Ch. H. Land. Porcelain Dental Art. Schrijver wijst er op, dat hij reeds in 1885 tot 1888 in de meeste landen patenten heeft genomen op inlay-work van porselein, glas,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 204-210 - Editie 3 - 1903

42ste Jaarvergadering van den CentralVerein Deutscher Zahnärzte. De van 3-5 Augustus 1903 te Berlijn gehouden vergadering werd door een driehonderdtal leden en gasten, waaronder uit Oostenrijk-Hongarije, Zwitserland, Rusland, Zweden, Finland, Nederland en Griekenland bijgewoond; zij werd door...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 211-234 - Editie 3 - 1903

I-IANDELINGEN VAN HET N eder.landsch Tandheelkundig Genootschap. 4-de Serie. — 8de Aflevering. ZES EN ZESTIGSTE VERGADERING (22ste Jaarverga- dering) van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap op Woensdag 11 Maart 1903 in het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. Ten half tien 's...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 237-239 - Editie 4 - 1903

Vergadering der Nederlandsche Tand= meesters=Vereeniging. 28 Februari 1903. Aanwezig 15 leden. Tegen acht uur opent de Voorzitter op de gebruikelijke wijze de vergadering en noodigt den Secretaris uit de notulen der vorige bijeenkomst voor te lezen, welke zonder op- of aanmerkingen worden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 239-240 - Editie 4 - 1903

NEDERLANDSCHE TASD \IF.ESTERS-VEREESIGI\G. 2 39 Roelof f s, tot het houden zijner voordracht over het reguleeren der tanden. Hiervan een uitvoerig verslag te geven is niet mogelijk, daar de voordracht grootendeels omvatte het demonstreeren van keurig bewerkte modellen. Genoeg zij het, dat...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 240-252 - Editie 4 - 1903

240 VERGADERING DER stemmen voor één dag, zich verklaarden. Definitief werden nu Zaterdag 20 en Zondag 21 Juni vastgesteld. Onder de ingekomen stukken kwam onder meer voor een schrijven van de Verantwoordelijke Commissie tot Redactie van het Tijdschrift voor Tandheelkunde. Dit schrijven is U...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 253-262 - Editie 4 - 1903

Iets over anaesthesie en asphyxie. Dames en Heeren. Gaarne voldoe ik aan uwe vereerende uitnoodiging en vraag uwe aandacht voor een demonstratie op 't gebied van één u allen bekend anaestheticum inhalatorium, welks narcose door haar snel optreden, haar vluchtig bestaan, hare korte...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 262-264 - Editie 4 - 1903

262 IETS OVER ANAESTHESIE EN ASPHYXIE. En van lachgas + 0 is nog geen exitus letalis bekend. De chlooraethylnarcose heeft één voordeel : hare techniek is eevoudiger en gemakkelijker, doch nooit mag 't gemak van den anaesthetist gewicht in den schaal leggen tegenover meer gevaar voor den...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 265-285 - Editie 4 - 1903

Porcelein-vullingen DOOR P. J. J. COEBERGH, Utrecht. De vele uitstekende artikels in boeken en tijdschriften over dit onderwerp zijn eene handleiding voor hen, die geheel op de hoogte willen komen van wat er vroeger op het gebied van porceleinwerk is gepraesteerd en hoe de stand van het werk op...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 286-302 - Editie 4 - 1903

Verslag over het XIVe Internationaal Geneesk. Congres 23 April--1 Mei 1903 te Madrid. AFDEELING: ODONTOLOGIE EN STOMATOLOGIE. Geachte Heer Gerant! Gaarne voldoe ik aan 't verzoek der Redactie van het Tijdschrift voor Tandheelkunde een en ander mede te deelen omtrent 't jongste Internationaal...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 303-311 - Editie 4 - 1903

Maandelijksche referaten van Tijdschriften uitgebracht in de Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging. DENTAL COSMOS, Augustus 1903. E. A. Bogue: The principal molar in man, and its relations to and bearings upon the other teeth. Schrijver wijst op de normale articulatie van de eerste molaren,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 311-315 - Editie 4 - 1903

IN DE ROTTERDAINISCHE TANDHEELEIINDIGE VEREENIGIN G. 31I Conservatisme, door H. S. Sutphen. Hierin bespreekt schrijver eenige onderdeelen der tandheelkundige behandeling. 1 e de methode van Dr. Arthur, om de tanden V-vormig aan mesiale en distale kant uit te vijlen volgens dr. A. zoo afdoende,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 316-316 - Editie 4 - 1903

Bericht. De Derde Jaarvergadering van de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging zal plaats hebben op 16 en 17 Januari 1904, en wel Zaterdag ten 7111 ure en Zondag van 10-12 en van 1-4 uur, in de benedenzalen van het Hote, St. Lucas, Hoogstraat. Lunch A f 1. — Zondag ten 12 ure. Diner A f...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 319-324 - Editie 5 - 1903

Vergadering der Nederlandsche Tand= meesters=Vereeniging. 3 October 1903. Tegen 8 ure opent de Voorzitter, na een hartelijk woord van welkom tot de aanwezigen, de bijeenkomst en verzoekt den Secretaris de notulen der vorige vergadering voor te lezen, welke zonder op- of aanmerkingen worden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 325-328 - Editie 5 - 1903

Een eigenaardig geval van retentio dentis.*) Eenige jaren geleden stelde zich een 25-jarige onderwijzer onder mijne behandeling, wegens heftige pijnen in de rechter onderkaakshelft. Aan deze zijde was nog een M. 3 aanwezig ; aan den linkerkant een 2e praémolaar en een tweede molaar, die wegens...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 329-339 - Editie 5 - 1903

Directe pulpa-extirpatie.1) Dames en Heeren! Alvorens tot het practische gedeelte mijner demonstratie over te gaan, zal ik trachten u, zoo kort mogelijk, de behandeling der pulpa te beschrijven, gevolgd door extirpatie, hetzij deze geschiede na voorafgegane cauterisatie, hetzij deze in dezelfde...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje