× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 4, p. 340-345 - Editie 5 - 1903

Het prepareeren van caviteiten voor goudvullingen.t ) Bij de operatieve bestrijding van caries is het niet alleen de kwestie het zieke tandweefsel te verwijderen en het defect door een vulling te herstellen, maar de vraag rijst ook daarbij : aan welke eischen moet zulk eene vulling voldoen?...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 346-354 - Editie 5 - 1903

Maandelijksche referaten van Tijdschriften, uitgebracht in de Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging. DENTAL COSMOS, November 1903. M. H. Cryer: The practical teaching of anatomy in dental schools. Voor de speciale behoeften van de tandheelkundige studie behooren er afzonderlijke colleges over...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 355-366 - Editie 5 - 1903

Tandheelkunde als Wetenschap en Handwerk. DOOR R. ANEMA, tandmeester, Doctor of Dental Surgery. In deze brochure begint de heer A. met de mededeeling, dat hij zich beschouwt als „buitenstaander". Wil dat zeggen, dat zijne belangen niet geraakt worden door de „misstanden", die hij bij het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 367-368 - Editie 5 - 1903

Korte Mededeeling. J. H. Bruske: Amalgaam inleggers. De volgende methode kan, in gevallen, waar wij te doen hebben met caviteiten in molaren met intacte pulpa, die een dusdanigen vorm hebben, dat zij voor een amalgaamvulling niet zijn te praepareeren, zonder gevaar te loopen de pulpa te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 369-372 - Editie 5 - 1903

The Fourth International Dental Congress, 1904. Op verzoek van Dr. G o d o n, voorzitter der Fédération Dentaire Internationale geven wij gaarne eene plaats aan het volgende artikel, hetwelk verschenen is in het „International Dental Journal", Dec. 1903. DE REDACTIE. The Fourth International...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 373-376 - Editie 5 - 1903

Adres. Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken. Het NEDERLANDSCH TANDHEELKUNDIG GENOOTSCHAP, goedgekeurd door Koninklijk Besluit van 26 October 1880; De NEDERLANDSCHE TANDMEESTERS VEREENIGING, goedgekeurd door Koninklijk Besluit van 17 November 1893; De ROTTERDAMSCHE...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 379-398 - Editie 6 - 1903

Trigeminusneuralgie.*) Een eenvoudige therapie bij de hardnekkige vormen. Als voorloopige mededeeling heb ik bovengenoemd onderwerp op een der laatst gehouden vergaderingen der N. T. V. besproken met de belofte een beschrijving in dit Tijdschrift te doen volgen, waaraan ik hiermeê voldoe. 't...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 399-409 - Editie 6 - 1903

Een praatje over de ,,Ecole Dentaire" van Genève. GENÈVE, Maart, '04. Waarde Gérant! In 1902 beloofde ik U het een en ander te schrijven over de Fransche tandheelkunde. De reden zal U nog wel bekend zijn, waarom ik aan die belofte geen uitvoering kon geven. Nu zend ik U een Geneefsche...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 410-417 - Editie 6 - 1903

Maandelijksche referaten van Tijdschriften, uitgebracht in de Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging. DENTAL COSMOS, December 1903, L. Ottofy: Tropical influence on the diseases of the oral and dental tissues. Schrijver wijst er op, dat over bovengenoemd onderwerp in de literatuur bijna niets...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 418-424 - Editie 6 - 1903

Uit de oude doos. „Lorsqu'il se trouve des Dents assez tendres pour s'user par le frottement des seuls alimens, je ne crois pas qu'il y ait, pour les garantir de cet inconvénient, de moyen plus sire que celui que j'ai imaginé, & qui m'a parfaitement réussi. Il faut recouvrir la Dent usée...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 425-426 - Editie 6 - 1903

Ter waarschuwing. Ik vermoed, dat velen met mij voor eenige dagen van de firma P o u 1 s o n, als monster per post, ontvangen zullen hebben, een bordpapieren kokertje, gesloten met een voor een ieder te openen schroefdeksel, inhoudende een fleschje waterhelder vocht, gekurkt met een kurkje, dat...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 427-428 - Editie 6 - 1903

Korte Mededeelingen. Het vierde Internationaal Tandheelkundig Congres zal van 29 Augustus tot 3 September 1904 te St. Louis, U. S. A. gehouden worden. Het Congres wordt in twee afdeelingen gesplitst : A. Wetenschap: 1. Anatomie, Physiologie, Histologie en Microscopie. 2. Aetiologie, Pathologie en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 429-461 - Editie 6 - 1903

HANDELINGEN VAN HET \ederlandsch Tandheelkundig Genootschap. 4de Serie. - 9de Aflevering. ZEVEN EN ZESTIGSTE VERGADERING van het Neder- landsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden op Zondag 21 Juni 1903 in het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. Ten kwart voor twaalf ure opent de V o o r...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 3-27 - Editie 1 - 1904

De evolutie der Tanden bij de Mammalia. DOOR H. W. MARETT TIMS. B. A. Camb; M. D; M. Ch. Edinb. Lector in Vergelijkende Ontleedkunde en Biologie. Charing Cross Hospital. Medische School. De oorsprong der samengestelde kronen van de kiezen der mammalia en hunne ontwikkeling uit den primitieven...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 27-30 - Editie 1 - 1904

DE EVOLUTIE DER TANDEN BIJ DE MAMMIALIA. 27 gevolgd? De voornaamste oorzaak is waarschijnlijk geweest het korter worden der kaken, vooral aan het achtereinde van het been, gepaard aan den meerderen omvang en het grooter getal van de daar aanwezige tanden ; in het praemolaar-gebied toch zijn de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 31-55 - Editie 1 - 1904

Over Vatbaarheid en Onvatbaarheid voor Tandcaries. J. SIM. WALLACE D. Sc. ; M. D., L. D. S. Uit de vele theoriën, die in den loop der tijden zijn aangevoerd om het algemeen heerschen der tandcaries te verklaren, zijn er twee, tot welker bespreking wij ons zullen bepalen; beide, hoewel verouderd...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 56-60 - Editie 1 - 1904

Maandelijksche referaten van Tijdschriften, uitgebracht in de Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging. DENTAL COSMOS, Februari 1904. W. H. Cudworth en E. J. Eisen: A method of cavity preparation for porcelain inlays. De bodem van de caviteit moet niet concaaf, maar plat zijn, en de wanden niet...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 61-63 - Editie 1 - 1904

Twee nieuwe Vullingsmaterialen : Tinzwam en Tincement. DOOR Dr. ARTH. SCHEUER, Tandarts te Feplitz in (Bohemen). TINZWAM. Scheuer achtte het waarschijnlijk, dat tin in den vorm van tinzwam, evenals goudzwam en kristalgoud een uitgebreidere toepassing als vullingsmateriaal zou vinden. Om het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 64-68 - Editie 1 - 1904

Nieuwe Theorie omtrent den Stand der Tanden. (Een bijdrage tot de theorie van den luchtdruk.) DOOR Dr. EMIL HERBST, Tandarts te Bremen. Stellen we ons een normaal, intact gebit voor van 32 tanden, dan ligt de vraag voor de hand, waarom deze tanden in zulk eenen harmonischen en symmetrischen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 71-73 - Editie 2 - 1904

Jaarverslag der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. Uitgebracht in de Vergadering van 19 Maart 1904. Geachte collega's! Wederom valt mij de eer te beurt U het jaarverslag der N. T. V. te mogen aanbieden. Mocht ik in het vorige den wensch uitspreken, dat het jaar 1903 voor ons een gelukkig...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje