× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 2, p. 74-118 - Editie 2 - 1904

De bewerking der glazuur-randen. DOOR G. V. BLACK, M. D., D. D. S., JACKSONVILLE, Dental Cosmos, 1891. Wellicht is er geen onderwerp, dat voor den practischerr tandarts belangrijker is, dan de bewerking der glazuur-randen. Van zijne kennis der physische eigenschappen van het glazuur, bijv. of en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 119-120 - Editie 2 - 1904

Principles and Practice of Crowning Teeth. HART J. GOSLEE. D. D. S. De schrijver meent, dat er behoefte bestond aan een .overzicht van al het goeds, dat er geschreven is over kroonen brugwerk, daar het voor den gemiddelden practicus bijna niet mogelijk is dit te verkrijgen uit den chaos, dien de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 120-122 - Editie 2 - 1904

120 PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING TEETH. oogen kwam van bekwame practici, die er hunne wetenschapen hun kunstgevoel aan onthouden hadden, dit werk van G o s lee openbaart ons het nut ervan, indien aan alle eischen voldaan wordt. Wijl hier artisticiteit een groot aandeel heeft in het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 123-125 - Editie 2 - 1904

PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING - TEETH. I23 HOOFDSTUK III. Soldeeren. Soldeeren van kroon- en brugwerk is eene kunst, die de kennis eischt van vele eigenschappen der te behandelen metalen, welke wij in het vorige hoofdstuk kunnen opdoen. Het is noodig, dat de te vereenigen metaalvlakken...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 125-126 - Editie 2 - 1904

PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING TEETH. I 25 en behandelt ze als boven beschreven. Levert dat echter gevaar op voor de goede positie, dan appliceert men de was volgens de aangegeven wijze, en eene dunne gipslaag langs de tegenovergestelde zijde der onderdeelen en daardoor ingesloten tanden,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 126-132 - Editie 2 - 1904

126 PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING TEETH. hulpmiddelen om de een of andereredenen het verlangde resultaat niet kan bereikt worden. Eischen : het resteerende tandweefsel moet goed gedesinfecteerd en de omliggende weefsel in gezonden staat zijn ; de kroon moet de juiste plaats en ruimte...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 133-143 - Editie 2 - 1904

Maandelijksche referaten van Tijdschriften, uitgebracht in de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging. DENTAL COSMOS, April 1904. A. Hopewell-Smith. Some degenerations and their significance. Geeft eene uitvoerige beschrijving van seniele fibreuze atrophie van het periodontium, met een 14...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 144-147 - Editie 2 - 1904

Het Vierde Internationaal Tandheelkundig Congres. Het vierde internationaal tandheelkundig congres zal van 29 Augustus tot 3 September 1904 te St. Louis bijeenkomen in het Coliseum, een groot gebouw tusschen Olive en St. Charles, en de dertiende en veertiende straten. Het Coliseum bevat een groot...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 148-148 - Editie 2 - 1904

Korte Mededeeling. La Semaine Médicale, 29 Juli '03. Traitement du muguet par l'emploi simultané de I'eau oxygenée et du borate de soude. Een Italiaansch geneesheer, Dr. M e r l et t i, behandelt met deze twee middelen vereenigd, met goed gevolg Spruw; ofschoon het eene zoowel als het andere,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 151-162 - Editie 3 - 1904

Parisiana. Het verlangen om nog eens de Parijsche onderwijsinrichtingen te bezoeken, en de jovialiteit der Amerikaansche col lega's, hield mij op mijne doorreis van Zwitserland naar Amerika een paar weken langer in Parijs dan oorspronkelijk mijn plan was. — Ik kreeg daardoor stof voor eene...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 163-169 - Editie 3 - 1904

Principles and Practice of Crowning Teeth. HART J. GOSLEE. D. D. S. (Vervolg.) HOOFDSTUK VII. De gouden kroon. Indicaties: op wortels van molaren, soms van 2de, doch zelden van lste praemolaren; daar, waar wortels moeten worden opgebouwd (met amalgaam) of de beet te diep is om eene...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 169-171 - Editie 3 - 1904

PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING TEETH. 169 bepaalde eischen moeten worden gesteld, waaraan zulk eene confectie-kroon niet voldoet. Bij benadering kan men dit gedaan krijgen door insnijdingen te maken langs den gingivalen rand, de kroon te plaatsen en dan met Berlijnsch zilver- of koperdraad...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 171-178 - Editie 3 - 1904

PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING TEETH. 171 noodig is, wordt op den wortel geplaatst en van dezen zoowel als van de kroonrest labiaal het noodige afgesneden en afdrukken genomen. Op den articulator wordt de tandmet-schutplaat passend gemaakt, deze met den band er van verwijderd en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 179-180 - Editie 3 - 1904

PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING TEETH. 1 79 HOOFDSTUK X. Kroon met wortelplaat en stift. Deze kroon heeft met het worteloppervlak correcte aan_ sluiting en heeft een esthetisch voordeel boven die, welke een band om den wortel draagt, bovendien is het prepareeren van den wortel eenvoudiger....

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 181-186 - Editie 3 - 1904

Replantatie. DOOR SZABO. De replantatie is eene der oudste tandheelkundigen operatie's, daar men zelfs in tijden, toen de tandheelkunde nog onder geenerlei vorm bekend was, reeds getracht heeft om een tand die door eene of andere oorzaak was uitgevallen, weer op zijne oorspronkelijke plaats...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 187-226 - Editie 3 - 1904

HANDF,LINGFN VAN HET Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap. 4de Serie. — 10de Aflevering. ACHT EN ZESTIGSTE VERGADERING van het Neder- landsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden op Zondag 11 October 1903 in het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. Voorzitter: Dr. C. van der Hoeven....

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 229-230 - Editie 4 - 1904

Bij het verschijnen van dit nummer van het Tijdschrift voor Tandheelkunde viert het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap zijn zilveren feest. Er zal wel geen tandheelkundige in ons land gevonden worden, die niet doordrongen is van de groote beteekenis van dit feit, die niet van harte deelneemt...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 231-246 - Editie 4 - 1904

Bijdrage tot de Diagnostiek der Odontheelen. ij DOOR DR. TH. DENTZ. „Ohne vorher festgestellte exacte Diagnose kann heutzutage an eine rationelle Therapie kaum gedacht werden" =). Er behoeft hier niet aan herinnerd te worden dat ik deze uitspraak van A r k ö v y volkomen huldig. Het wekt...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 247-252 - Editie 4 - 1904

Principles and Practice of Crowning Teeth. HART J. GOSLEE. D. a S. (Slot.) HOOFDSTUK XI. Kroon met stift, zonder plaat of band. Deze kroon, met losse of vaste stift, is reeds zeer lang in den handel en toegepast in de praktijk, heeft een voordeel in natuurlijke kleur en doorschijnendheid, doch...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 252-256 - Editie 4 - 1904

252 PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING TEETH. over gezet worden of men vervaardigt eene met eene opening, waarin de uitstekende stift past (buis-tand), zooals aangegeven is door Dr. W. M i t c h e l I, Dr. J. E. Keef e of Dr. F. J. Cap o n. Over het uitstekende stift-einde wordt van platina...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje