× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 5, p. 256-257 - Editie 4 - 1904

256 PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING TEETH. randen langs de labiale en linguale zijden der kap en daartusschen uitgehold om het porcelein te kunnen aanbrengen. Dit geschiedt op het model, nadat de kroon naar alle eischen opgeslepen is. Week aangemengd poeder wordt in de holte der kroon...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 257-258 - Editie 4 - 1904

PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING TEETH. 2 57 rusten kan. Door langzaam te verhitten vóór of in den oven, verdrijft men alle water uit het porselein en voorkomt daardoor het uitelkaar spatten. Dan wordt het voorwerp in den oven gebracht op de plaats der grootste hitte en verhit tot smeltens...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 258-259 - Editie 4 - 1904

258 PRINCIPLES AND PRACTICE OF CROWNING .TEETH. contour van het ongeslepen linguale vlak. ZOO is de holte aangegeven, die nu gevuld wordt met hoogkaraats goudsoldeersel, dat de ruimte moet opvullen, nadat de schutplaten van den tand afgenomen en vereenigd zijn. Een reepje platinadraad diene er...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 260-287 - Editie 4 - 1904

Het „A. B. C." van Kroon- en Brugwerk. DOOR FRED. A. PEESO, D. D. S., Philadelphia. (Dental Cosmos.) (Vervolg.) Wij wenschen in geen geval de gedachte te laten postvatten, alsof kroon- en brugwerk ten allen tijde en in alle gevallen geschikt waren ; alsof het een soort panacea voor het gemis...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 288-294 - Editie 4 - 1904

Maandelijksche referaten van Tij dschrif ten, uitgebracht in de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging, DENTAL COSMOS, Mei 1904. C. S. Case: Intermaxillary force in orthodontia. Voor het naar vorel of naar achteren brengen van terugof vooruitstaande tanden heeft Case een methode aanbevolen,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 297-313 - Editie 5 - 1904

Indrukken van het Eerste Internationale Congres voor Schoolhygiëne te Neurenberg. Zooals bekend is, werd mij verzocht, namens de drie tandheelkundige vereenigingen in Nederland, als vertegenwoordiger naar bovengenoemd congres te gaan. Aanvankelijk voelde ik mij met deez' taak wat zwaar belast,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 314-322 - Editie 5 - 1904

Honorarium en gratis-behandeling. In de college-, operatie-, en werk-kamers wordt ons geleerd, hoe wij mond- en tandlijders hulp moeten verschaffen en al wordt ons daar eene zekere kennis van wetten en grondbegrippen aangebracht, wij ervaren, dat onze leerjaren alles behalve afgeloopen zijn op...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 323-353 - Editie 5 - 1904

De bewerking der glazuur-randen. DOOR G. V. BLACK, M. D., D. D. S., JACKSONVILLE, Dental Cosmos, 1891. (Vervolg.) Glazuur-randen bij snijtanden. De snijtanden verschillen in hun bouw aanmerkelijk van de premolaren en molaren, daar zij zich aan hunne kauwvlakte tot snijkanten versmallen, en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 354-369 - Editie 5 - 1904

llaandelijksche referaten van Tijdschriften, uitgebracht in de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging. DENTAL COSMOS, Juli 1904. B Holly Smith. Gold in Dentistry. Geeft eene beschrijving van de eigenschappen van dit metaal, van de cohesieve en noncohesieve foelie, van de preparatie der...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 370-371 - Editie 5 - 1904

Mededeelingen. ROTTERDAMSCHE TANDHEELK. VEREENIGING. De Jaarvergadering van de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging zal op 23 Januari 1905 gehouden worden, en van uitsluitend huishoudelijken aard zijn. Te Amsterdam is opgericht eene vereeniging van medici (artsen) onder den titel van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 375-381 - Editie 6 - 1904

NEDERLANDSCHE TANDMEESTERS-VEREENIGING. Jaarverslag 1904. Mijne Heeren. Een secretaris, die een geheel jaar aan de Bestuurs- en thuis aan de schrijftafel het raderwerk eener vereeniging als de onze, mee in gang brengt, hare geschiedenis dus geheel meeleeft en voortdurend geschreven voor zich...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 382-390 - Editie 6 - 1904

De Buitengewone vergadering van het Ned erlandsch Tandheelkundig Genootschap. Met onverdeeld genoegen kan de verslaggever melding maken van de feest-vergadering van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, die op 7, 8 en 9 October ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van genoemd...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 391-418 - Editie 6 - 1904

De bewerking der glazuur-randen. DOOR G. V. BLACK, M. D., D. D. S., JACKSONVILLE, Dental Cosmos, 1891. (Vervolg) Het vullen met goud. Wanneer eene caviteit gepraepareerd is, is het aanbrengen van het vulmateriaal bijna uitsluitend eene kwestie van handigheid. Men heeft bij zich zelf overlegd,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 419-421 - Editie 6 - 1904

Boekaankondiging. „S. S. White 's Porzellan-Zähne, ihre Auswahl und Verwendung" is eigenlijk een „Katalog und beschreibendes Handbuch für Zahnprothese", dat zich zoozeer onderscheidt van de gewone catalogi, die der Redactie geene aanleiding geven tot bijzondere vermelding, dat het ten...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 422-423 - Editie 6 - 1904

Vlededeelingen. UIT DE PRAKTIJK EN VOOR DE PRAKTIJK. Dr. C. N. Johnson zegt in the „Dental Revieuw" No. 11, 1904, pag. 1114, dat de practicus meer aandacht zal moeten wijden in de toekomst aan de studie der toestanden in den nipnd ; en wanneer wij ons daarop toeleggen, dan zullen wij vroeger of...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 424-430 - Editie 6 - 1904

Correspondentie. De Heer A. L. J. C. van H as s e l t, D. D. S. verzoekt ons het volgende op te nemen : „Eenige maanden geleden werd mij door den kolonel J. H a g a, chef van den geneeskundigen dienst in Ned.-Indië, een onderhoud verzocht, daar hij mij wenschte te spreken over de mogelijkheid...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 431-465 - Editie 6 - 1904

HANDELINGEN VAN HET X ederlandsch Tandheelkundig Genootschap. Ode Serie. — lide Aflevering. NEGEN EN ZESTIGSTE VERGADERING (24ste Jaarvergadering) van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden te Utrecht op Woensdag 9 Maart 1904, in het Tandheelkundig Instituut. Reeds ten 9...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 3-12 - Editie 1 - 1905

Eene methode om de ligging van het gebit te bepalen Voordracht gehouden den 8 Oct. 1904, op de 25-jarige jubileum-vergadering van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap te Utrecht. DOOR BERNARD FRANK. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren. 't Is mij aangenaam bij den aanvang van deze...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 13-25 - Editie 1 - 1905

Opstellen over tandheelkundige vakbelangen in Nederland. DOOR L. FRANK. II. In de laatste maand van 1904 heeft de heer van N i s p en tot S e v e n a e r, volksvertegenwoordiger, in de Tweede Kamer een lans gebroken voor het gebrekkige tandheelkundig onderwijs in Nederland. In het daarop...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 26-28 - Editie 1 - 1905

Iets over Ascher's cement. *) Onder de vullingsmaterialen die ons ten dienste staan, zijn de cementsoorten tot op heden wel de minst bevoorrechte geweest. Immers, wij zien, dat de best afgewerkte cementvulling:na een jaar, of dikwijls na nog korteren tijd voor een gedeelte is opgelost, of door...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje