× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 3, p. 4-6 - Editie 1 - 1895

„Een woord vooraf” bij het eerste nummer van den tweeden jaargang. Zal het eerste nummer van ons gewijzigd Tijdschrift aan alle collega's in den lande worden toegezonden? was de vraag die bij de Redactie opkwam toen dit nummer gereed lag om verzonden te worden. De opmerking werd gemaakt dat...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 7-11 - Editie 1 - 1895

Iets over voeding in verband met onze tanden. Wanneer wij al de theoriën nagaan, die opgeworpen zijn, om het bederf onzer kauwwerktuigen te verklaren, dan komen we tot het resultaat dat in bijna alle gevallen plaatselijke oorzaken worden genoemd. In hoofdzaak draaien deze om de werking van zuren...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 12-47 - Editie 1 - 1895

De aanzetsels op de tanden, in 't bijzonder de groene en de metaalachtige aanzetsels. DOOB, W. D. MILLER. *) Het witte aanzetsel. Het witte aanzetsel (de materia alba van LEEUWENHOEK) is het onderwerp geweest van herhaalde onderzoekingen, en zijn aard en oorsprong zijn zoo algemeen bekend, dat...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 48-56 - Editie 1 - 1895

BOEKBESPREKINGEN I. Herbstsche Neuerungen van Dr. FRITZ HOLTBUER. ARTHUR FELIX. .Leipzig 1894. II. The Anatomy and Pathology of the Teeth. C. F. W. BÖDEeRER. D.D.S.; M. D. 8.; S. S. WHITE DENTAL MANUPACT : Philadelphia. 1894 De vindingrijkheid der Amerikanen is spreekwoordelijk. En terecht !...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 57-58 - Editie 1 - 1895

CORRESPONDENTIE. ZAANDAM, 4/12 '94 Zeer geëerde Redactie. Eindelijk en ten laatste antwoord uit Zaandam op uw vraag over de bloedstelpende werking van terpentijn. Als het zoo voor de hand had gelegen wat hiervan de reden is, dan ja, had u al spoedig antwoord kunnen krijgen; maar ik wist zelf...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 58-58 - Editie 1 - 1895

58 Correspondentie. — Berichten. over heen te verstuiven: daarbij bevriest het orgaanstukje en laat zich gemakkelijk met een microtoom snijden. Niets werkt zoo heerlijk vaatvernauwend als de kou — dus is het geen wonder als men door ether-verstuiving vaatcontractie krijgt. Dit gebeurt dan...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 59-59 - Editie 1 - 1895

KORTE MEDEDEELINGEN. Dat roode guttapercha voor tijdelijke vulling een zeer geschikt materiaal is, behoeft hier niet vermeld te worden. Door zijne elasticiteit laat het zich evenwel moeilijk behandelen, terwijl het, bij het verwijderen uit de caviteit, bijna evenveel moeielijkheden aanbiedt als...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 60-60 - Editie 1 - 1895

UITTR EKSEL van Statuten en Huishoudelijk Reglement. STATUTEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden ; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der belangen van den tandheelkundigen stand. b. Het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 61-64 - Editie 2 - 1895

Vergadering der Nederlandsehe Tandm eestersVereeniging 12 Januari 1895. vergadering wordt omstreeks 82 uur geopend ; aanwezig ~ leden. ". Het eerst komt aan de orde de ballotage van de H.H. S. PINKHOF ('s Hage), W. GREVERS (Haarlem), C. ENGLER ('s Hage) en W. P. MuLTÉ (Leiden). Allen worden met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 65-70 - Editie 2 - 1895

Jaarverslag der Nederlandsche TandmeestersVereeniging 1894--1895. uitgebracht in de vergadering van 12 Januari 1895. M. II. Voor den tweeden keer sedert de oprichting onzer vereeniging heb ik de eer u het jaarverslag aan te bieden, dat, u zult het moeten erkennen een minder somberen indruk bij u...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 71-79 - Editie 2 - 1895

Het verplaatsen van tanden in verticale richting. DOOlc Dr. dent. surg. A. A. H. HAMER. De photographieën 1 en 2 zijn naar de modellen van glen mond eener jonge dame, die toen ik haar onder behandeling kreeg een typische V-vormige kaak had. Model 1 is genomen, nadat reeds eenigen tijd een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 80-83 - Editie 2 - 1895

Dr. Lahmann en onze voeding. De Redactie van dit tijdschrift, die wist dat ik mij in den laatsten tijd nog al voor de geneeswijze van Dr. LAHMANN interesseerde, was zoo vriendelijk mij het Februarinummer te zenden, met het stuk van den heer HEERINGA, over voeding in verband met onze tanden. Ik...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 84-87 - Editie 2 - 1895

Tandpoeders, DOOR Wm. A. MAGGS, L. R. C. T., M. R. C. S., L. D. S. Eng. Fen tandpoeder, dat voor gewone reiniging moet dienen, moet fijn, ouscliadelijk, alkalisch, antiseptisch en niet onaangenaam zijn. Is het tandvleesch ontstoken, dan moet er een adstringens aan toegevoegd worden, en als de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 84-88 - Editie 2 - 1895

Tandpoeders, DOOR Wm. A. MAGGS, L. R. C. T., M. R. C. S., L. D. S. Eng. Fen tandpoeder, dat voor gewone reiniging moet dienen, moet fijn, ouscliadelijk, alkalisch, antiseptisch en niet onaangenaam zijn. Is het tandvleesch ontstoken, dan moet er een adstringens aan toegevoegd worden, en als de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 89-95 - Editie 2 - 1895

Algemeene beschouwingen over de tandcernenten. Dooi, M. G. RALPHEN. ~) Ike naam cement wordt toegekend aan bereidingen, bestemd tot bindmiddel tuschen vaste en losse deden. De cementen in de tandheelkuilst gebruikt, worden steeds verkregen door vermenging van twee zelfstandigheden, nl. eerre...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 96-99 - Editie 2 - 1895

Hoe moeten wij vulcaniseeren? De heer MEBES te Berlijn schrijft over dit onderwerp in het Zahnärztl. Wochenbia, N°. 396, 97, 9ä, een artikel hetwek ons belangrijk genoeg toeschijnt, nm eenige hoofdpunten hieruit onzen lezers ten beste te geven. Dr. MEBES spreekt over de verschillende...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 100-100 - Editie 2 - 1895

KORTE MEI)EDEELDIGE. Om caoutchoucplaten die door lang gebruik zijn zwart geworden te reinigen gebruikt TICKNER gelijke deelen alcohol, ammonia en chloroform, giet van dit mengsel wat op de plaat voegt daar wat puimsteen aan toe en schuurt de oppervlakte schoon hiermede ; daarna wordt de plaat...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 101-111 - Editie 3 - 1895

4a 9G 6a 5a Vergadering dei' Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging 16 Februari 1895. Aanwezig 16 leden en een gast. De voorzitter opent omstreeks 8 uur de vergadering met een „welkom" aan de nieuwe leden; in enkele woorden brengt de voorzitter hulde aan de oprichters der N. T. V., vooral...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 112-114 - Editie 3 - 1895

Voorkoming van Tandearies.l) Wellicht verwondert het u, dat ik over een zoo afgezaagd thema als de caries nog iets bijzonders te melden heb. Wij allen toch zijn voldoende op de hoogte van deze meest verbreide en steeds onze bijzondere aandacht trekkende ziekte. Al wat geschieden kan om de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 115-119 - Editie 3 - 1895

Behandeling van chronische periodontitis met gelijktijdige pyorrhoea alveolaris. *) M. H. Een paar maanden geleden kwam eene ca. 35 jarige dame bij mij met het verzoek, haar twee kunstkronen te plaatsen, een op een in goeden staat verkeerenden wortel van de P bicuspis, de andere als...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje