× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 4, p. 120-123 - Editie 3 - 1895

Geperste gouden platen als vullingsmateriaal. *) Wat ik wenschte u heden avond te laten zien, M. H., is voor velen misschien niets nieuws, voor anderen misschien wel, en mijzelf heeft 't zooveel genoegen verschaft, dat ik niet kan nalaten, u uit te noodigen er ook eens de proef mede te nemen....

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 124-125 - Editie 3 - 1895

Een afdruklepel voor gips. Het beste materiaal tot het nemen van afdrukken is tot nog toe ontegenzeggelijk het gips, niettegenstaande de enkele onaangenaamheden, die nog aan zijn gebruik verbonden zijn. Evenals bij het gebruik van andere composities voor afdruknemen, brengt men den afdruklepel,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 126-129 - Editie 3 - 1895

BOEKAANKONDIGINGEN Kronen- und Brückenarbeiten von GEORGE EVANS. Overgezet in het Duitsck door Dr FR. PURLITZ. Hamburg F. W. RADEMACHER 1.895. Voor kroon en brugwerk wordt gaandeweg meer propaganda gemaakt. In bijeenkomsten en partikuliere gesprekken wordt dit thema druk besproken en de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 130-141 - Editie 3 - 1895

Kijkjes op Chirurgisch gebied in het Parijs van de XIIe tot de XVIIIe eeuw. VI. Vrij gevolgd naar Franklin's //La vie privée d autrefois". De Operateurs. I. Over tandheelkunde en tandmeesters. De onwetende barbiers die de heelkunde in Frankrijk vertegenwoordigden waren niet met de geheimen der...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 142-144 - Editie 3 - 1895

HORTE MEDEDEELINGEN. Reiniging van vernikkelde Instrumenten. De Literary Digest geeft eene doelmatige methode aan om vernikkelde voorwerpen te reinigen. De instrumenten worden gedurende enkele seconden in een mengsel van één deel zwavelzuur en vijftig deelen alcohol gebracht, vervolgens in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 144-144 - Editie 3 - 1895

UITTREKSEL van Statuten en Huishoudelijk Reglement. STATUTEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der belangen van den tandheelkundigen stand. b. Het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 145-149 - Editie 4 - 1895

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging 6 April 1895. Aanwezig 11 leden. Na voorlezing en goedkeuring der notulen heeft de ballotage plaats van de H. H. BÖLGER (Haarlem) en RoELOFFS (Utrecht). Beide heeren worden met algemeene stemmen tot lid der vereeniging toegelaten. Ingekomen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 150-154 - Editie 4 - 1895

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging 27 April 1895. Aanwezig 13 leden. Door afwezigheid van den voorzitter, wordt zijne functie waargenomen door den vice-voorzitter. De Vergadering wordt te omstreeks 8 uur geopend. De vice-voorzitter zet in eenige gevoelvolle woorden uiteen de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 155-175 - Editie 4 - 1895

BOEK BESPREKING. The Anatomy and Pathology of the Teeth, by C. F. W. BöDECKER, D. D. S. , M. D. S. 676 pag. en 325 illustrations. Philadelphia 1894. Prijs 5 $. Er bestaat in de V. S. van Noord-Amerika een syndikaat of associatie, gevormd uit de verschillende tandheelkundige faculteiten....

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 176-183 - Editie 4 - 1895

Kwikzilver. 183 één goed gevuleaniseerde plaat in St. Louis is afgeleverd ; dat wil zeggen : zoo gevulcaniseerd, dat het materiaal al de eigenschappen verkrijgt die wij daarvan kunnen verwachten. Dr. SoIITHwIOK, te Buffalo, heeft ens eene zeer nuttige les gegeven en laten zien, wat men van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 184-184 - Editie 4 - 1895

UITTREKSEL van Statuten en Huishoudelijk Reglement der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. STATUTEN. ART. 1. 'De „Nederlandsehe Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 185-185 - Editie 4 - 1895

PERSONALIA. Benoemd tot hoofd der Tandheelkundige Polikliniek aan de Universiteit van Amsterdam in de plaats van Prof. Dr. J. ROTGANS, JOHN E. GREVERS. Bevorderd tot tandmeester: A. DE WEERD, P. J. J. COEBERGH, A. UIJTENBOGAARD, L. B. LINDEBOOM, en Mej. GEILL. Gevestigd te Groningen: J. R....

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 185-224 - Editie 5 - 1895

1e Tandheelkundig Congres in Nederland, In de maand April besloot de Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging eene algemeene zomervergadering te houden en benoemde eene commissie om die vergadering voor te bereiden. Deze regelingscommissie bestond uit de heeren E. STARK, voorzitter, N. J. J. G FL...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 225-240 - Editie 5 - 1895

Is het aanstellen van school-tandheelkundigen wenschelijk ? DOOR H. B. DE JONGE COHEN. *) Inleiding. Terwijl bij alle volkeren der oudheid de uitoefening der geneeskunst in een mystisch waas is gehuld, en de beoefening van dezen tak van wetenschap in het gunstige geval en dan nog bij de meer...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 242-242 - Editie 6 - 1895

UITTREKSEL van Statuten en Huishoudelijk Reglement der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. STATUTEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der belangen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 243-244 - Editie 6 - 1895

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging 1 Juni 1895. Aanwezig 15 leden. De Voorzitter opent te omstreeks 8 uur de vergadering en verzoekt den Secretaris voorlezing der notulen, welke zonder eenige op of aanmerking worden goedgekeurd. Hierna geschiedt voorlezing der ingekomen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 245-248 - Editie 6 - 1895

Indrukken van de Algemeene Zomervergadering. *) Dames en Heeren ! Toen mij gevraagd werd, op deze vergadering een spreekbeurt te vervullen, was ik nog zóó vol over onze groote zomerbijeenkomst, dat ik mij daardoor liet verleiden deze tot onderwerp te kiezen. Ik deed dat niet om u iets nieuws te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 249-269 - Editie 6 - 1895

Eene historische schets der Tandheelkunde *) DOOR JOHN. E. GREVERS, Privaat-Docent in de Tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. M. M. H. H. De tandheelkundige wetenschap heeft zich in de laatste jaren buitengewoon uitgebreid, waarmede de praktijk gelijken tred heeft gehouden. De...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 270-272 - Editie 6 - 1895

BOEKBESPREKING, Die Schnittführung bei der Oberkieferresection, mit specieller Berücksichtigung der intrabuccalen Methode. Proefschrift van N. KNAPPER CZN., , Arts te Amsterdam. Arnhem J. RnNKES h. 1895. De resectie der kaken en de wijze waarop de operatie wordt uitgevoerd, boezemt den...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje