× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 7, p. 72-82 - Editie 2 - 1896

Inrichting en studieplan van eene Amerikaansche tandheelkundige school, DOOR R. ANEMA D. D. S. Batavia. Onder de vakscholen; deel uitmakende van eene Universiteit neemt die voor tandheelkunde vooral in de groote steden van Amerika eene voorname plaats in. Wat inrichting, kwaliteit van onderwijs...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 83-88 - Editie 2 - 1896

Over het gebruik van Desinfectantia en Antiseptica. Dr. A. G. YOUNG, Secretaris der gezondheidscommissie van den Staat Maine, merkt op dat in de overvloedige literatuur, ontstaan naar aanleiding van Koci's mededeelingen over "desinfectie", weinig of geen aandacht is geschonken aan de zeer...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 89-90 - Editie 2 - 1896

BOEKAANKONDIGING. Handelingen van het Ned. Tandh. Genootschap. De 2e aft. der Ie Serie bevat een adres van het genootschap, iu zake tandheelkundig onderwijs en examina, aan den Min. van B. Z. met het daarop ontvangen, waardelooze antwoord ged. 10 Aug. 1883. Het is merkwaardig hoe sommige...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 91-91 - Editie 2 - 1896

BERICHT. Van de vorige jaargangen zijn nog enkele afleveringen verkrijgbaar, zij, die ter completeering de door hen benoodigde exemplaren wenschen te ontvangen, worden verzocht hunne aanvrage daartoe te richten tot den Secretaris H. B. DE JONGE COHEN. 1

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 92-92 - Editie 3 - 1896

UITTREKSEL van Statuten en Huishoudelijk Reglement der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. STATUTEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en G maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen tier...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 93-97 - Editie 3 - 1896

XXe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereenigi ng 5 April 1896. Aanwezig 18 leden. Omstreeks half 12 opent de Voorzitter de vergadering. Na lezing der notulen lokt een opmerking van den beer E. PINKHOF eenige discussie uit omtrent de vraag of tot dusverre het eerelidmaatsehap wel...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 98-101 - Editie 3 - 1896

Onmiddellijke reguleering door luxatie en rotatie *) DOOR BERNARD FRANK. Eenige collega's raden aan, in gunstige gevallen, bij de reguleering van tanden gebruik te maken van de methode bekend onder den naam : "Rotatie en luxatie der tanden." Alhoewel iedere methode van regnleeren hare...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 102-110 - Editie 3 - 1896

De physische eigenschappen der tanden. In de afleveringen No. 5, 6, 7, 8 en 9 van de Dental Cosmos is dit jaar een serie van onderzoekingen van dr. BLACK over bovenstaand onderwerp opgenomen; een onderzoek dat wij in alle opzichten zoo belangrijk achten, dat het in ruimer kring dient te worden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 111-122 - Editie 3 - 1896

Eenige opmerkingen over de wortelbehandoling met kalium-natrium kalium-natrium, natrium-sup sroxyd, kalium-hydrioum, vrij naar Dr. EMIL SCHREIER, Weenen. Verschillende redenen, die in den loop dezer mededeelingen zullen blijken, nopen mij om, in strijd met mijn oorspronkelijk plan, in deze...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 123-134 - Editie 3 - 1896

Formol, en zijn toepassing in de tandheelkundige praktijk DOOR M. DE MARION, chirurgien-dentiste de la Faculté de médecine de Paris. I. De tandheelkundige antisepsis in hare betrekking tot die der algemeene chirurgie. De behandeling van de tandcaries, die voorgoed de baan der antisepsis...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 135-136 - Editie 3 - 1896

BOEKBESPREKING. Handelingen van het Ned. Tandli. Genootschap. le Serie, 3e Afl. In deze afl. wordt de quaestie besproken van het al of niet raadzaam zijn van het vroegtijdig verwijderen van temporaire en eerste blijvende molaren; de levendige discussie daarover leidt tot geen eenheid van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 137-139 - Editie 3 - 1896

KORTE NIEDEDEELINGEN. Om in ontoegankelijke kanalen de pulpa te verdooven. wordt aanbevolen een mengsel van gelijke deelen tannine, creosoot en nagelolie. Ontsmetting van instrumenten. Boro-glycerine met zinksulfaat is een goed ontsmettingsmiddel, hetwelk de instrumenten niet aantast, bovendien...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 140-140 - Editie 3 - 1896

UITTREKSEL vau Statuten en Huishoudelijk Regleme nt der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. STATIITEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 141-145 - Editie 4 - 1896

~ XXIe Vergadering der Nederlandsche Tand meesters-Vereeniging 30 Mei 8 uur. Aanwezig 13 Leden. Te omstreeks 8 uur opent de Voorzitter de Vergadering en doet de Secretaris voorlezing der notulen, welke zonder eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd. Hierna geschiedt voorlezing der ingekomen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 146-149 - Editie 4 - 1896

Gecombineerde vergadering van het Nederl. Tandheelk. Genootschap en de Nederl. Tandmeesters-Vereeniging 29 en 30 Juni 1896. De voorzitter der N. T. V., de heer JOHN E. (4nzvERS, opent de vergadering. De eerste demonstratie wordt gehouden door den heer LENNox (OA31BuinoE) over enkele methoden in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 179-181 - Editie 4 - 1896

Uit de praktijk. Nu en dan vindt men in verschillende tijdschriften gewag gemaakt van verbloeding bij tandextractie, nu eens meer dan minder ernstig. Nimmer werd mijne aandacht daardoor echter bijzonder geboeid, omdat ik werkelijk overtuigd was, dat werkelijk ernstige gevallen in onzen tijd niet...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 182-182 - Editie 5 - 1896

UITTREKSEL van Statuten en Huishoudelijk Reglement der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. STATUTEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der belangen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 183-192 - Editie 5 - 1896

XXIIe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging 3 October 1896. Aanwezig 13 leden. De voorzitter opent omstreeks 8 uur deze bijeenkomst, heet de aanwezige leden met een kort woord welkom en richt in 't bijzonder eenige hartelijke woorden tot het jongste lid den heer Dr. F. A. MEYER,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 193-194 - Editie 5 - 1896

2 4 3 Kronen en Bruggen met afneembare „facings." De stift- of pivottanden zijn kronen, die door middel van een stift in eene, nog in de kaak vast zittende en goed geprepareerde tandwortel bevestigd worden. Op dit gebied zijn reeds sinds lange jaren de meest verschillende ideën bedacht,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 195-203 - Editie 5 - 1896

_, _ -}T"7 • Een nieuwe manier om veeren aan te brengen en de methode om ze te vervaardigen, DOOR S. A. COXON, L. D. S. I. Het is een bekend feit, dat veeren erg ]astig zijn en nooit moeten gebruikt worden als men er buiten kan. Maar toch worden ze dikwijls gebruikt. De heeren ASH and Sows...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje