× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 4, p. 29-36 - Editie 1 - 1905

Boekaankondiging. Success in dental practice by C. N. Johnson: ) Dr. Johnson is ook in Nederland reeds zoo bekend dat voor zijne werken geene introductie meer noodig is. Zijn werkje onder bovenstaanden titel is echter ten volle waard om opgedrongen te worden aan ieder beoefenaar der...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 37-39 - Editie 1 - 1905

Maandelijksche referaten van Tijdschriften, uitgebracht in de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging, DENTAL COSMOS, November 1904. E. S. Talbot: Anatomic changes in the evolution of man. Schrijver wijst op de veranderingen, die het hoofd van den mensch heeft ondergaan, sinds zijne verheffing...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 40-84 - Editie 1 - 1905

HANDELINGEN VAN HET N ederlandsch Tandheelkundig Genootschap. 4de Serie. — 12de Aflevering. ZEVENTIGSTE VERGADERING van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden op Zondag 24 Juli 1904 in het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. Voorzitter Dr. C. van der Ho e v e n. Voorts zijn...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 87-98 - Editie 2 - 1905

Brieven over conserveerende tandheelkunde. *) DOOR CARL H. WITTHAUS, D. D. S. HET SCHOONMAKEN DER TANDEN. VII. Geachte Collega! Er bestaat wel geen tandheelkundige behandeling, die met meer recht tot de conserveerende tandheelkunde gerekend mag worden, dan het schoonmaken van de tanden, lege...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 99-104 - Editie 2 - 1905

Net praktisch Tandmeesters-examen. Nadat op de Vergadering van het N. T. G, van 8 Nov. 1902 (zie Handelingen 4de Serie, afl. 7) door den Heer L. Frank een voordracht was gehouden ter bespreking van het practisch tandheelkundig examen, werd met algemeene stemmen zijn voorstel aangenomen, luidende...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 105-118 - Editie 2 - 1905

Het „As B. C." van Kroon- en Brugwerk. DOOR FRED. A. PEESO, D. D. S., Philadelphia. (Dental Cosmos.) (Vervolg.) Pyorrhoe-aandoeningen. Deze zijn de lastigste, welke de tandarts heeft te bestrijden, en geven ook de minste zekerheid van genezing. Het welslagen eener pyorrhoe-behandeling is...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 119-132 - Editie 2 - 1905

Eenige proeven over de uitzetting van gips enz. DOOR G. G. CAMPION. I) Mijn hoofddoel voor heden avond is u eene patiënte voor te stellen, van wier buitengewoon ontwikkeld processus alveolaris en gehemelte ik zes afdrukken heb genomen met verschillende materialen en naar onderscheidene...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 133-144 - Editie 2 - 1905

Maandelijksche referaten van Tijdschriften, uitgebracht in de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging,. DENTAL COSMOS, December 1904. W. D. Miller: A study on the pathology of the teeth. Aan de gouden medaille van het congres te St.-Louis is de eer te beurt gevallen, een meesterlijken arbeid...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 145-146 - Editie 2 - 1905

Ingezonden. Geachte Redactie, Zou het onderstaande een plaats in het Tijdschrift kunnen krijgen ? Zoo ja, bij voorbaat mijn dank voor de opname. Ons land telt ongeveer 180 Tandartsen. die zich vereenigd, beter gezegd, zich verdeeld hebben in drie vereenigingen (de Rotterdamsche Tandheelkundige...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 147-149 - Editie 2 - 1905

Berichten. UNITAS MEDICORUM. De Koninklijke Bewilliging op de statuten der Naamlooze Vennootschap „Unitas Medicorum" is verkregen en het bestuur hoopt nu spoedig aandeelhouders en leden te kunnen berichten wanneer de magazijnen zullen worden opengesteld en de bestellingen kunnen worden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 150-150 - Editie 2 - 1905

PERSONALIA. Bevorderd tot .tandmeester : M. FEENSTRA. Gevestigd te Groningen, K. VAN DER MOLEN; te Amsterdam, Mevrouw S. F. M. MOREL. Benoemd tot assistent voor de tandheelkunde aan de Universiteit te Leiden, van 1 September tot 31 December 1905, buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist, J. H....

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 151-301 - Editie 2 - 1905

HA\DELI\GE\ VAN HET ederlandsch Tandheelkundig Genootschap. 4de Serie. — 13de Aflevering. BUITENGEWONE VERGADERING ter herdenking van het 25-jarig bestaan van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap op Zaterdag 8 en Zondag 9 October 1904, gehouden te Utrecht. VERGADERING VAN ZATERDAG 8...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 303-320 - Editie 3 - 1905

Iets over narcose:' Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren. Geacht Auditorium. Gij allen weet van het ont- en bestaan van de Commissie van Bijstand. Als lid dezer commissie heb ik het genoegen Uwe welwillendheid in te roepen, mij eenige oogenblikken aan te hooren. Weest overtuigd, dat ik niet...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 321-327 - Editie 3 - 1905

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 3 October 1903. Aanwezig : Mej. Leendert z, de H.H. N. J. J. G r e et e r, W. J. Son, I. J. E. de Vries, C. C. Kaijser, P. Kikkert, T. C. A. Böiger, W. J. ter Kuile Lemker, C. Witthaus, H. B. de Jonge Cohen, J. W. Roeloffs, E. Oudschans,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 327-332 - Editie 3 - 1905

T A VDMEESTERS-t ERF.ESIGItiG. 32 7 Een luid applaus beloont spreker voor zijne intesessante mededeelingen. De heer W. J. ter K u i l e L e m k e r wenschte wel eens te onderzoeken of men in 't tegenwoordig ras der Friezen het vroegere zou kunnen herkennen. Wegens het late uur wordt de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 333-334 - Editie 3 - 1905

TdND3tEESTERS-VEREENIGING. 333 Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters=Vereeniging. Zondag 13 December. Den volgenden morgen vereenigen de leden zich in het gebouw der Gemeentelijke Polikliniek, welwillend beschikbaar gesteld door den heer G r e v e r s. De heer C. W i t th a u s bespreekt...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 334-337 - Editie 3 - 1905

334 • VFERGM)ERING DER NEDERLANDS1'HE den te reguleeren tand en zijn buurman bevestigd, door welke buisjes een gouden stiftje wordt gestoken, waardoor de gereguleerde tand onmiddellijk gefixeerd wordt. Een luid applaus beloont de sprekers voor hunne interessante demonstraties. Niets meer aan...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 338-341 - Editie 3 - 1905

338 \- ERGAllF.RISG DER. SEPERLAVllSCHE Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters=Vereeniging. 14 Mei 1904. Aanwezig de Dames : H. v. Geldere n, E. C. L e e ndertz en deHeeren: T. C. A. Böiger, C.C.Kaijser, A. Graftdijk, A. v. Geldere, Jac. J. Son, I. S. Bruske, L. Feenders, W. J. ter Kuile...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 342-433 - Editie 3 - 1905

HANDELINGEN VAN HET Yederlandsch Tandheelkundig Genootschap. Sae Serie. — lste Aflevering. . , _pr~Y ,xr-„77Fr . TWEE-EN-ZEVENTIGSTE VERGADERING (25ste Jaarvergadering) van het Nederlandsch Tandheelkun dig Genootschap, gehouden te Utrecht op Woensdag 15 Maart 1905. DEMONSTRATIÉN. D r....

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 437-441 - Editie 4 - 1905

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters=Vereeniging. 16 Juli 1904. Aanwezig 10 leden. De Heeren : T. C. A. B ö 1 g e r, J. E. Grevers, C. C. Kaijser, H. B. de Jonge Cohen, I. S. Bruske, A. v. Geldere, J. de Cock Rouaan, W. J. ter Kuile Lemker, J.W.Roeloffs, I. J. E. de V r i e s, en de heer...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje