× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 2, p. 441-451 - Editie 4 - 1905

rasllaixr•sTr.xs-V ERR}:\ HANG. • 4 41 naamd, hetwelk wegens zijn eenvoudigheid in de toepassing en de verkregen zeer gunstige resultaten z.i. de voorkeur verdient boven elke tot nu toe gevolgde methode. Vervolgens werden met behulp van Eusemin verschillende extracties verricht, pulpae...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 451-458 - Editie 4 - 1905

T2.NDMEESTF.RS-VEREF. NIGING. 451 hoekige hoekstukken in den handel worden gebracht. Door den heer de V r i es wordt een afdruk getoond, waarop een laterale snijtand voorkomt. Een paar jaar geleden, zegt hij, was de mesiale hoek door een porseleinvulling hersteld en niettegenstaande de tand van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 459-459 - Editie 4 - 1905

TANDMEF.STERS-VEREENIGING. 459 Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. Zondag 18 December 1904. des voormiddags 10 uur in de Stedelijke Tandheelkundige Polikliniek, daartoe wederom welwillend door den heer G r e v e r s ter beschikking gesteld. Tegenwoordig 31 leden het eere-lid...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 459-464 - Editie 4 - 1905

TANDMEF.STERS-VEREENIGING. 459 Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. Zondag 18 December 1904. des voormiddags 10 uur in de Stedelijke Tandheelkundige Polikliniek, daartoe wederom welwillend door den heer G r e v e r s ter beschikking gesteld. Tegenwoordig 31 leden het eere-lid...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 464-471 - Editie 4 - 1905

464 VERGADERING DER NEDERLANDSCHE Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 1 April 1905. Tegenwoordig 20 leden, n.l. de dames : H. v. Gel d ere n, E. C. Leendertz, de heeren P. J. Dagevos, Jo de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 471-473 - Editie 4 - 1905

TAND.IIEESTERS-PEREE N IGING. 47 1 klachten had na gebruik van sterke formaline-oplossing. „Een enkele maal werd geklaagd over pijn", antwoordt de heer B r u s k e, maar na het gebruik van geranium-formol verdween deze al zeer spoedig. Coll. v. d. Hoek zegt, dat hij soms necrose zag optreden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 474-503 - Editie 4 - 1905

Boekbespreking. Iets over Tandheelkunde en ons Tandheelkundig Onderwijs door A. M. MERTENS. Tandmeester. Lange Voorhout 30, 's Gravenhage. Uitgegeven door de Nederl. Boeken Steendrukkerij, voorheen H. L. SMITS. Prijs f 0.40. Hoewel het geen gewoonte is boeken of andere drukwerken te bespreken...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 504-505 - Editie 4 - 1905

Bericht. Uitnoodiging van de Eastern Counties Branch of the British Dental Association aan de leden van het Ned. Tandh. Genootschap en de Nederl. Tandmeesters Vereeniging. Naar aanleiding van de bekende uitnoodiging bovengenoemd, heeft de te dezer zake fungeerende Commissie de eer U te berichten,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 509-511 - Editie 5 - 1905

Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging, Jaarverslag 1905. Geachte collega's! Op onze laatste vergadering van 1904 zag 't er bang uit. Donkere wolken hadden zich saamgepakt. Een bestuursvoorstel was gevallen en dientengevolge stelde geen der bestuursleden zich meer beschikbaar. De vergadering...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 512-523 - Editie 5 - 1905

Normale Occlusie K) DOOR R. ANEMA. Als men de literatuur over orthodontia van verschillende landen doorloopt, komt men dikwijls tot de verzuchting : wat is hier veel dat geschreven is met weinig kennis. De jonge tandheelkunde telt onder hare schrijvers zeker een groot aantal personen van goeden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 524-532 - Editie 5 - 1905

De rationeele behandeling van Gangraena pulpae volgens Dr. Buckley. - ) Het onderwerp pulpa-versterf is reeds door zeer veel onderzoekers ter hand genomen, en op 't oogenblik zijn de conclusies, wat betreft de chemie van het proces zeer vele en verschillende. De aanwending van medicamenten voor...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 533-543 - Editie 5 - 1905

Van de Amsterdamsche Gemeenteraadzitting, op Woensdag 24 Januari 1906. DOOR L. FRANK, Rotterdam. Voorstel van het raadslid Kam er l i n g h O n n es 23 Oct. 1905 om door het tijdelijk benoemen van twee tandheelkundigen, bijwijze van voorloopig onderzoek te doen vaststellen, in hoeverre...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 544-552 - Editie 5 - 1905

Schooltandartsen. Langzamerhand is men gaan inzien, dat de schoolkinderen als zoodanig, dringend behoefte hebben aan geneeskundig toezicht en geneeskundigen raad en wel voornamelijk met het oog op de hygiène. Schoolinspekteurs, hoofden van scholen, onderwijzers en ouders worden geacht niet te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 552-576 - Editie 5 - 1905

552 Onderstaand stuk hebben wij, hoezeer de toon, die er uit spreekt der Redactie zeer mishaagt, toch gemeend onveranderd te moeten opnemen. Zonder in eene beoordeeling te willen treden van de waarde der antwoorden, door den heer Mertens aan den heer Grevers gegeven, had o. i. bij zijne...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 579-582 - Editie 6 - 1905

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters=Vereeniging. 1 Juli 1905. Aanwezig 15 leden n.l.: Mej. E. C. L e en der t z. De heeren: T. C. A. Böiger, P. J. Dagevos, H. B. de Jonge Cohen, Jac. J. Son, I. S. Bruske, A. van Gelder, G. Deetman, W. J. ter Kuile Lemker, G. Leendertz, Jo. de Cock Rouaan,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 582-583 - Editie 6 - 1905

582 VERGAhERING DER NEDERLANDSCHE herinnert aan de voordracht indertijd door collega v. d. Hoek gehouden in de vergadering van het Ned. Tandheelkundig Genootschap, en verwijst ook naar de beschouwingen daaromtrent gegeven door A r k ö v y. Collega G r e v e r s stemt niettemin met coll. G r e...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 584-586 - Editie 6 - 1905

584 VERGADERING DER NEDERLANDSCHE Vergadering der Nederlandsche Tandm eesters-Vereeniging. 28 October 1905. Tegenwoordig : De Dames E. C. L een d e r t z, H. v. Gelderen, Mevr. v. Loenen de Bordes, het eerelid J. E. G r ev ers en de leden W. J. S o n, I. S. B ru s k e, A.v. Geldere, Jac. $on,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 586-591 - Editie 6 - 1905

586 VERGADERING DER NEDERLAND6CHE vaine. 't Werkt zeer verdoovend op ontstoken weefsel, Adrenaline er aan toegevoegd verhoogt de werking zeer, echter vermeldt de pharmac. Centralhalle dat Adrenaline Stovaine-oplossing bij proefdieren 't afsterven van geheele huiddeelen bewerkt. Reden waarom...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 592-596 - Editie 6 - 1905

Eenige opmerkingen naar aanleiding van de Voordracht des Heeren P. J. J. Coebergh, over eerre rationeele behandeling van Gangraena Pulpae. Naar aanleiding van deze voordacht en het verzoek van den inleider om debat, wensch ik gaarne eenige opm erkingen te maken waartoe tijdens de vergadering geen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 597-638 - Editie 6 - 1905

De opleiding van den tandheelkundige. Nu wij met eenig recht mogen verwachten, dat binnen niet al te langen tijd door de regeering de reorganisatie van het tandheelkundig onderwijs hier te lande zal ter hand genomen worden, komt het mij gewenscht voor de opleiding van den tandheelkundige nog...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje