× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 7, p. 639-665 - Editie 6 - 1905

Brieven over conserveerende Tandheelkunde DOOR CARL H. W1TTHAUS, D. D. S. VIII. EXTENSIE. Extension for prevention! Geen leuze heeft in den strijd voor goede conserveerende behandeling in het laatste decennium luider weerklonken, dan deze, die door het baanbrekend werk van B 1 a c k aan de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 666-670 - Editie 6 - 1905

Over Validol.*) Ofschoon een product bestaande uit een oplossing van kamfer in Validol het eigenlijke doel van mijn bespreking uitmaakt, wil ik een beschrijving van dit laatste middel en van zijn werking laten voorafgaan, daar het voor vele gevallen van dagelijks voorkomende stoornis een zeer...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 3-6 - Editie 1 - 1906

Een gereconstrueerde spuit.*) Zeer Geachte Collega's. Ongetwijfeld zult U het met mij eens zijn, dat wij van de bestaande injectiespuiten, die wij gebruiken, om onze operaties gevoelloos te doen geschieden, nog zeer veel last ondervinden. In de practijk zult U, evenals ik, in meerdere of mindere...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 7-10 - Editie 1 - 1906

Iets over Stovaïne. *) Reeds vele pogingen zijn gedaan om in plaats van cocaïne een ander lokaal-anaestheticum te vinden dat de onaangename bijwerkingen van cocaïne mist en toch even krachtig anaesthetisch werkt. En werkelijk schijnt men bij eene toevoeging van andrenalin aan de cocaïne in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 11-14 - Editie 1 - 1906

Fédération dentaire Internationale. De internationale tandheelkundige federatie zal dit jaar hare bijeenkomst den $sten en 9den Augustus te Genève houden. Het voorloopig programma is als volgt: OPENING DER ALGEMEENE VERGADERING. I. Verslag van den Voorzitter. II. Verslag van den Secretaris....

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 15-61 - Editie 1 - 1906

HANDELINGEN VAN HET N ederlandsch Tandheelkundig Genootschap. 5de Serie. — 2de Aflevering. VIER-EN-ZEVENTIGSTE VERGADERING van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden te Utrecht, op Zondag 8 October 1905. AGENDA: Ingekomen stukken. Installatie van den Heer I. J. S. de V r i e...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 65-82 - Editie 2 - 1906

De betrekking tusschen de tandformulen der platyrrhine en katarrhine Primaten. *) DOOR L. BOLK. Anatomie. — De Heer Bolk doet eene mededeeling over : „De betrekking tusschen de tandformulen der platyrrhine en katarrhine Primaten." Onder de anatomische kenmerken, waardoor de Primaten der...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 83-83 - Editie 2 - 1906

Referaten. In Items of Interest (December 1905 bladz. 917 en vervolg) deelt H ar 1 a n mede, dat water. als het 3ti uur in eene gepolijst koperen schaal gestaan heeft, gesteriliseerd is. De pusvormers zouden misschien nog niet onschadelijk gemaakt zijn, daarom geeft hij instrumenten en andere...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 84-140 - Editie 2 - 1906

HANDELINGEN VAN HET ederlandsch Tandheelkundig Genootschap. 5de Serie. — 2de Aflevering. Jaarvergadering). van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden te Utrecht, den Helen Maart 1906. VIJF-EN-ZEVENTIGSTE VERGADERING (2óste Aanwezig zijn de H.H.: Hamer, T h. Dent z, H. R...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 141-188 - Editie 2 - 1906

,ZES-EN-ZEVENTIGSTE VERGADERING (Buitengewone) van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden te Amsterdam, 29 April 1906. AGENDA : Voordracht van den Heer Bernard Frank te Amsterdam. 1. Eenige resultaten van een origineel onderzoek naar de stelling van een 30tal gebitten. 2....

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 2-5 - Editie 3 - 1906

101 Practical Therapeutics by J. P. Buckley. D. D. S. Chicago. Geneesmiddelleer door J. P. Buckley. D. D. S. Chicago. Bij de behandeling van gevoelig dentine is het noodig de I. Dental Review. histologie te kennen van den tand, de pathologische verApril 1904. anderingen die tandbeen-fibrillen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 6-11 - Editie 3 - 1906

:rrr+?177:77 GENEESMIDDELLEER DOOR J. P. BUCKLEY. Het extirpeeren der pulpa na anaesthesie en de daarbij te volgen behandeling. In een vorig artikel vestigde ik de aandacht op het TI. Dental Review. gevaar, om bij onze pogingen tot algeheele verdooving Mei 1904. van gevoelig dentine, pulpitis...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 12-16 - Editie 3 - 1906

I2 GENEESMIDDELLEER DOOR J. P. BUCKLEY. De cauterisatie en extirpatie der pulpa en hierbij noodzakelijke behandeling. III. Dental Alvorens het onderwerp der cauterisatie van het pulpaReview. weefsel te behandelen, wensch ik nog eens ernstig de Juni 1904. aandacht te vestigen op het groote...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 16-22 - Editie 3 - 1906

i6 GENEESMIDDELLEER DOOR J. P. BUCKLEY. veel doenlijk de vulling boven den apex uit te dringen. Bij het gebruik van arsenicum moeten wij niet verwachten de pulpa zoo pijnloos weg te nemen, als zulks kan geschieden door cocaïne-druk-anaesthesie. De gevallen zijn zelfs zeldzaam, waar dit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 22-27 - Editie 3 - 1906

22 GENEESMIDDELLEER DOOR J. P. BUCKLEY. In het volgend artikel, over „Septische Pericementitis en beginnende Abcessen", zal ik de inwendige middelen bespreken, die kunnen worden aangewend; — als men dit raadzaam acht, — bij gewone pericementitis. ' Aan de methoden, die zijn voorgesteld in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 27-33 - Editie 3 - 1906

GENEESMIDDELLEER DOOR J P. BUCKLEY. 27 ten beter helpen met een nauwkeurige kennis van enkele geneesmiddelen dan door een oppervlakkige kennis van vele. Ons volgend artikel zal zijn over „De behandeling van gangraena pulpae". Een rationeele behandeling van gangraena pulpae. Bij de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 33-36 - Editie 3 - 1906

GENEESMIDDELLEER 33. DOOR J. P. BUCKLEY. cess Cures" werden geadverteerd en verkocht, schijnt het dat ons vak ernstige behoefte heeft aan een r a t i o n e e le behandeling voor deze toestanden. Ik vertrouw, dat vele mijner lezers evenveel voldoening zullen : hebben bij het gebruik van dit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 37-40 - Editie 3 - 1906

GENEESMIDDELLEER DOOR J. P. BUCKLEY. 37 Abces met fistel. In ons laatste artikel bespraken wij ..de - behandeling van chronische abcessen (blind-abces), en : constateerden dat, in gevallen waar de pus overvloedig blijft vloeien, nadat in de derde of vierde zitting de tarnponade werd...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 41-46 - Editie 3 - 1906

GENEESMIDDELLEER DOOR J. P. BUCKLEY. 41: Het bleeken van verkleurde tanden. Bij deze korte bespreking van het bleekeis der tanden, ligt het niet in mijne bedoeling om in te gaan op het scheikundig proces, dat zich 'afwikkelt bij de ontkleuring der tanden. Ik wil echter nog eens uitdrukkelijk...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 237-252 - Editie 3 - 1906

Volledig verslag van de Vergadering te Genève van de Féderation Dentaire Internationale.') De Féderation Dentaire Internationale heeft te Genève (Zwitserland) op 8 en 9 Augustus 1906, eene Algemeene vergadering en sectievergaderingen gehouden. De zittingen hebben plaats gehad in het...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje