× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 6, p. 51-65 - Editie 1 - 1897

Hamer: Toepassing van Galvanoplastiek in de tandheelkunst. 51 So ist man in der Lage, in unglaublich kurzer Zeit solch tiefe Einschnitte in den Zahn, ja sogar in kiinstl. Znne zu machen Die unter Zufluss von Speichel hergestellten Fiillungen und die Anweudung des penen Schleifmittels kann ich den...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 66-66 - Editie 1 - 1897

PERSONALIA. Wij vernemen tot ons genoegen dat ons eerelid Dr. W. HERBST, eene uitnoodiging heeft ontvangen in Maart te Utrecht eene demonstratie te houden voor de vergadering van het N. T. G. Bevorderd: tot Tandmeester: F. VAN DER BRINK en Mej. B. VAS NUNES. Benoemd: voor het jaar 1897, tot...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 67-68 - Editie 3 - 1897

XXIVe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 19 en 20 December 1896. 19 December. De voorzitter opent te omstreeks acht uur deze matig bezochte vergadering en verzoekt den secretaris voorlezing der notulen van de laatste vergadering te doen, welke, behoudens eene opmerking van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 69-71 - Editie 3 - 1897

XXVe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 30 Januari 1897. Te omstreeks half negen opent de voorzitter de vergadering en doet de secretaris voorlezing van de notulen welke zonder eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd. Hierop doet de secretaris voorlezing van het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 72-74 - Editie 3 - 1897

Vierde Jaarverslag der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. Dames en Heeren! Wederom is voor mij de aangename taak weggelegd u verslag te doen van de lotgevallen onzer vereeniging over het afgeloopen jaar. Dubbel aangenaam wordt deze taak wanneer door u wordt ingestemd in onze uitspraak dat de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 75-76 - Editie 3 - 1897

Jaarverslag der Redactie-Commissie, uitgebracht in de Vergadering der N. T. V., op 20 December 1896. Dames en Heeren. Het jaarverslag der Redactie-Commissie kan ditmaal kort zijn. Wij verheugen ons in de toenemende belangstelling, door het tandheelkundig Nederland aan ons Tijdschrift bewezen. Met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 77-79 - Editie 3 - 1897

Rapport der Commissie, benoemd in zake de uitzonderingsbepalingen voor buitenlandsche Tandheelkundigen. *) Hooggeachte Collega's, Dames en Heeren ! Ofschoon door verschillende omstandigheden, onafhankelijk van onzen goeden wil, de aanvang der werkzaamheden van deze Commissie verdaagd werd, heeft...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 80-86 - Editie 3 - 1897

Demonstratie van den Heer Dr. W. Herbst uit Bremen, in de Vergadering der N. T. V. op 20 December 1896. Ter inleiding van de demonstratie van Dr. HERBST op genoemden datum in de collegezaal van Prof. ROTGANS in het Binnengasthuis te Amsterdam, sprak de heer E. STAR% eenige woorden, waarin hij 't...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 87-93 - Editie 3 - 1897

Het maken van een zeer juist artieuleerende kroon. *) Dames en Heeren ! Ieder, die zich met het plaatsen van kronen, of beter gezegd gouden kappen, bezig houdt, zal het wel met mij eens zijn, als ik zeg, dat de voorbereiding des wortels of kroonresten tot opname van een gouden kap in de meeste...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 94-102 - Editie 3 - 1897

Het vullen van wortelkanalen. SAFFORD G. PERRY D. D. S. New-York deelt in het "International Dental Journal" zijne methode mede, om voor wortel-behandeling de tanden te °peilen direct boven den wortel in een lijn, die samenvalt met hun lengte-as. Hij zegt : De manier om kanalen te reinigen en te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 103-108 - Editie 3 - 1897

Een gebrek in platinum stiften, DOOR W. BOOTH PEARSALL F. R. C. S. I. Twaalf jaren geleden maakte ik een gouden bovengebit voor een oude dame, die ik reeds vroeger behandeld had. Mijn patiente had mij altijd haar volste vertrouwen geschonken en bereidwilligheid betoond, en ik had haar altijd als...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 109-111 - Editie 3 - 1897

Waarom zijn metalen banden minder nadeelig dan caoutchouebanden ? (Dr. C. JUNG: O. u.Vierteljahrssohrift Eh» Zahnheilkunde). Het is niet te ontkennen dat het aanbrengen van een caoutchouc klem om een kies, vrijwel gelijk staat met het ter dood veroordeelen van deze. Zeer spoedig toch ontdekt men...

Lees artikel (pdf)

Artikel 11, p. 112-113 - Editie 3 - 1897

Handelingen van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap 2e Serie 5e Afl. Met deze aflevering is de commissie met het uitgeven der ',Handelingen" belast, "aan"gekomen. Zij brengt n. 1. de verslagen der vergaderingen van het Genootschap van October '95 en Maart '96 en zij verdient daarmede een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 114-115 - Editie 3 - 1897

KORTE REDEDEELINGEN. Durol. Door E. Htirstel wordt een preparaat, Durol genaamd, aanbevolen om gipsmodellen te verharden. Het is een in water oplosbaar, kristallijn poeder. Het gipsmodel wordt verwarmd, dan gedurende 10-15 minuten in de duroloplossing gelegd, en vervolgens gedroogd. Door deze...

Lees artikel (pdf)

Artikel 13, p. 116-116 - Editie 3 - 1897

PERSONALIA. Bevorderd: tot Tandmeester : de H.H. J. S. BRUSKE, E. H. E. OUDSCHANS, J. A. VERDOORN. Gevestigd: te Rotterdam E. PESTMAN KONING; te Zeist A. W. G. J. HARTMAN; te Arnhem Mej. F. EBELS ; te Zutphen Mej. H. J. C. VAN LAAK; te Utrecht P. J. J. COEBERGH en Mej. L. HAMBURGER; te Amsterdam...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 117-120 - Editie 4 - 1897

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging 28 Maart 1897. Aanwezig 19 leden. De Voorzitter opent te omstreeks 101/2 uur deze bijeenkomst en doet de Secretaris voorlezing der notulen, welke zonder eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd De heer KIKKERT voor het eerst ter...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 121-131 - Editie 4 - 1897

Over Formageen. Voordracht gehouden in de Vergadering der N. T. V. op Zondag 28 Maart 1897 door den heer T. C. A. BbLGER. _Dames en Heeren Toen ik het plan opvatte een nieuw middel uit onzen artsenijsehat te bespreken, weifelde ik of ik als voermiddel mijner gedachten zou kiezen een voordracht...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 132-135 - Editie 4 - 1897

Dr. E. Magitot. Te Parijs is plotseling overleden de ons allen door zijne vele studiën welbekende Dr. MAarroT, in den ouderdom van 63 jaar. Terwijl wij onzen lezers hierbij zijn portret aanbieden, willen wij tevens een en ander van dezen geleerde vertellen, naar aanleiding van de uitvoerige...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 136-145 - Editie 4 - 1897

Behandeling van Pyorrhoea Alveolaris, DOOR ARTHUR C. HUGENSCHMIDT. M. D., D. D, S., Parijs. De behandelings-methoden, sedert de eerste beschrijving der alveolaar pyorrhoea door FAUCHARD in 1746 zijn zeer talrijk, maar kunnen in twee groote klassen verdeeld worden en wel chirurgische en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 146-151 - Editie 4 - 1897

De vergiften door tandartsen gebruikt en hunne tegengiften DOOR C. W. GLASSINGTON, Edinburgh. (British Journal of Dental Science Vol. XI.) In deze voordracht wijst G. er op dat de tandheelkundigen talrijke stoffen gebruiken die meer of minder intensief vergiftig zijn en meestal onveilig of in...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje