× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 6, p. 152-154 - Editie 4 - 1897

Over de bestemming der verhemelteplooien. DOOR HENRY BURCHARD D. D. S., M. D., Philadelphia Pa. In een schets, voorgedragen in de Academy of Natural Science of Philadelphia en geplaatst in de Dental Cosmos (Jan. '89) worden de gebogen verhemelteplooien beschreven door Dr. HARRISON ALLEN. Hij...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 155-158 - Editie 4 - 1897

KORTE !ROMMELINGEN. Braakneiging. Het inademen van den geur van kamfer-spiritus, zóálang tot de kamferlucht niet meer wordt waargenomen, wordt aanbevolen als voorbehoedmiddel tegen braakneiging bij het nemen van een afdruk. Ook gedurende het afdruknemen wordt nog een doekje met kamferspiritus...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 159-161 - Editie 4 - 1897

DE BIBLIOTHEEK VAN EET TIJDSCHRIFT VOOR TANDHEELKUNDE. De bibliotheek van het T. v. T., in bruikleen afgestaan aan de N. T. V., berust thans bij den heer T. C. A. BtILGER te Haarlem. De boeken worden tegen ontvangbewijs aan de leden toegezonden, transportkosten te vergoeden door den aanvrager. De...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 162-164 - Editie 4 - 1897

BERICHTEN. Internationaal Medisch Congres. Het twaalfde Internationaal Congres voor Geneeskunde zal dit laar plaats vinden te Moscou, van den 'Oden tot den 16den (Russisch: 7-14) Augustus. Tegen betaling van 25 francs kan men een toegangskaart verkrijgen. Tandartsen kunnen niet als leden, maar...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 165-170 - Editie 5 - 1897

XX VIIe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging, Zaterdag 5 Juni 1897. Aanwezig 15 leden. Te omstreeks half negen opent de voorzitter deze bijeenkomst en doet de secretaris voorlezing der notulen, welke zonder eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd. Hierna geschiedt voorlezing...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 171-176 - Editie 5 - 1897

Tandheelkunde in de legers van Europa. Voordracht geho a den door den heer E. STARK, in de vergadering der N. T. V. op 5 Juni 1897. Mijne Heeren ! Het zal u, in de jaren waarin ik aan het vereeuigingsleven op tandheelkundig gebied deelgenomen heb, opgevallen zijn, dat ik me steeds meer...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 177-184 - Editie 5 - 1897

Over de chemische samenstelling van het glazuur. DOOR CHARLES S. T OMES. Men zou kunnen denken dat over dit onderwerp het laatste woord gesproken was, als men ziet hoe vele analysen van het glazuur reeds gepubliceerd zijn; maar eene vergelijking dier analysen vertoont eene groote...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 185-195 - Editie 5 - 1897

De jongste onderzoekingen over het amalgaam. De ouderen onder ons herinneren zich nog den tijd dat het tot een schande gerekend werd amalgaamvullingen te leggen. De algemeen heerschende meening was, dat het vullen met dergelijke stoffen vernederend voor den tandheelkundigen stand was en zij...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 195-207 - Editie 5 - 1897

be jongste onderzoekingen over liet amalgaam. 195 22. Dito, ander monster. Krimping 4 punten, randen open. 23. Johnson en Lund. Extra amalgam. Datum wanneer gevijld onbekend. Krimping 5 punten, randen open. 24. Legeering. (zilver 681, tin 251, goud 5, zink 1.) gevijld en gegloeid op 120°...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 207-211 - Editie 5 - 1897

Dit de praktijk. 207 nemen. Zullen we ons geheel verlaten op lokale anesthesie of moge we onze toevlucht nemen tot bedwelmende middelen, wanneer, zooals vaak het geval is, door lokale anesthesie geen voldoende resultaten worden verkregen? Mogelijk zullen betere kennis omtrent de kataphorische...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 212-212 - Editie 5 - 1897

KORTE NIEDEDEELINGEN. Mummificatie der pulpa. Het komt zeer dikwijls voor, dat de wortelkanalen niet of niet geheel toegankelijk zijn voor onze instrumenten, zoodat pulparesten achterblijven, die, zoo zij niet onschadelijk gemaakt worden, de prognose twijfelachtig doen zijn. Verschillende...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 214-222 - Editie 6 - 1897

XXVIIIe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 19 September 1897. Aanwezig 33 leden. Te ongeveer elf uur opent de voorzitter deze bijeenkomst en doet de secretaris voorlezing der notulen welke zonder eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd . Onder de ingekomen stukken is een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 223-226 - Editie 6 - 1897

Dr. W. G. A. Boltwill. In de Items of Intereet vindt men een korte levensbeschrijving en een uitstekend geslaagd portret van den ons allen welbekenden Amerikaan. De Redactie van dit tijdschrift meent een goed werk te doen door een en ander uit den levensloop van dezen merkwaardigen man te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 227-232 - Editie 6 - 1897

De werking van Arsenigzuur op de Pulpa DOOR Dr. D'ARGENT, Parijs. Wanneer de anatomische veranderingen van het pulpaweefsel, tengevolge van de ontblooting en ontsteking der pulpa, het ons onmogelijk gemaakt hebben het genoemde orgaan door eenige behandeling te sparen, blijft er slechts één...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 233-237 - Editie 6 - 1897

Het speeksel bij Diabetes Mellitus Over het speeksel bij Diabetes Mellitus, proefschrift, door Dr. F. W. WISSEL; Leiden, EDUARD Yno, 1897. *) Voor den tandheelkundige is hoofdstuk IV van genoemde dissertatie het meest belangwekkend. Uit hoofdstuk II zien we in tegenstelling met hetgeen soms...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 238-239 - Editie 6 - 1897

BOEKAANKONDIGING. A. E. Hoe behoudt men zijn tanden. Tanden, Tandmiddelen en Kunsttanden. HERCRENRATH. PINKHOF. HERCKENRATH. Met groote voorliefde heb ik mij ditmaal aan het lezen gezet ter aankondiging van een tweetal oorspronkelijke Nederlandsche brochures, die beide hetzelfde doel...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 240-241 - Editie 6 - 1897

KORTE REDEDEELINGEN. Articulatie-papier kan men zelf zeer goed maken van een stukje gewoon papier, door dit met een laagje Parijsch rood (goudpoeder) te bedekken. Hiertoe bevochtigt men den vinger met spiritus, neemt daarmee wat poeder op en strijkt dit uit over het papier. Sunsttanden. Om...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 3-8 - Editie 1 - 1898

XXIXe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 6 November 1897. leden. Te omstreeks acht uur opent de voorzitter deze bijeenkomst en doet de secretaris voorlezing der notulen, welke zonder eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd. De voorzitter brengt namens Dr. Bonwill...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 9-14 - Editie 1 - 1898

XXX' Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters=Vereeniging. 19 Dec. 1897. ANWEZIG 21 leden. Te omstreeks elf uur opent de voorzitter deze bijeenkomst en doet de secretaris voorlezing der notulen, welke zonder eenige op- of aanmerking warden goedgekeurd, voorts geschiedt voorlezing der ingekomen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 15-16 - Editie 1 - 1898

Vijfde Jaarverslag der Nederlandsche Tandmeesters=Vereeniging. Dames en Heerera, valt mij de eer te beurt U verslag te doen van de werkzaamheden onzer vereeniging na dat weer een afgesloten vereenigingsjaar achter ons ligt. Gedurende 1897 werden 3 gewone en 3 buitengewone vergaderingen gehouden....

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje