× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 5, p. 186-190 - Editie 4 - 1900

Het Internationaal Tandheelkundig Congres te Parijs. Na bijna twee jaren van voorbereiding en rusteloos najagen van 't verheven doel, steeds opwekkend en aansporend tot deelneming, 'tzij actief of passief, heeft de commissie van organisatie ten slotte kunnen wijzen op een schitterend succes. Wij...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 197-199 - Editie 5 - 1900

XLSTE VERGADERING DER NEDERLANDSCHE TANDMEESTERS-VEREENIGING, 26 Mei 1900. Aanwezig 16 leden. Tegen half g ure opent de vice-voorzitter, door afwezigheid van den voorzitter, op de gebruikelijke wijze de vergadering, en doet de Secretaris voorlezing der notulen van de laatste vergadering, welke...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 200-204 - Editie 5 - 1900

Odontharmose *) De wijze, waarop de tanden van boven- en onderkaak elkander ontmoeten, kan zeer verschillend zijn, welke echter steeds tot bepaalde groepen kan warden teruggebracht. Tot heden zijn maar enkele pogingen gedaan, die verschillende vormen te rangschikken en ze met namen aan te duiden....

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 205-217 - Editie 5 - 1900

Over het Extirpeeren der Pulpa. ) Aan de vereerende uitnodiging van het Bestuur, om een onderwerp naar eigen keuze te bespreken, viel het mij niet moeielijk te voldoen, daar het onderwerp : „Pulpa-extirpatie" den laatsten tijd meer dan vroeger mijne aandacht bezig hiela ; en als 't hart vol is,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 218-234 - Editie 5 - 1900

Brieven over Conserveerende Tandheelkunde, DOOR CARL H; WITTHAUS D. D. S. III. De Buccale Caviteiten van de Molaren der Bovankaak. De strijd, dien de conserveerende tandarts zijn leven lang moet voeren, een st ri jd die zijn nerveuze krachten inspant en te gelijker tijd uitput is een dubbele...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 235-250 - Editie 5 - 1900

Boekbespreking: M. J. F. SCHUTTE. Pathologie en Therapie der Fracturen van Onder- en Bovenkaak. { Uitgever JOH. G. STEMLER CZN., Amsterdam. Gaarne voldoe ik aan het verzoek der Redactie om eene recensie te geven van bovengenoemd werk, dat door den uitgever aan het Tijdschrift voor Tandh. ter...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 259-269 - Editie 6 - 1900

Extractio dentium dzfficilis. ) 111. M. Het is geheel overbodig om in dezen kring op den vooruitgang, der tandheelkunde in de laatste jaren te wijzen, de hoogere eischen der medische wetenschap en de verbeterde hygiëne, hebben ook hun invloed doen gelden op ons gebied, hieraan hebben wij het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 270-275 - Editie 6 - 1900

Cocaine injecties.*) Toen in December i 8g6, op een onzer vergaderingen collega Otté uit Groningen ons verraste met zijne mededeeling over de intra-ossale cocaine-injectie, had ik verwacht dat, waar die mededeeling als een belangrijke stap voorwaarts in onze operatieve techniek mocht gelden, op...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 276-277 - Editie 6 - 1900

COCAINE INJECTIES. 276 OPMERKINGEN EXTRACTIE. NAAM. No. B. B. 21 j. 25 I ram M1 sup. dext. 2 Mej. M. 22 „ 11 4 MI inf. . H. 28 j. 25 11 M132 inf. sin. 25 L. 36 „ 3 52 2 „ „ MIMZ v 5 Mej. v. H. 22 j. 25 2 „ M' inf. dext. 6 , 1 W B2 inf. dext. „ M' sup. dext....

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 278-291 - Editie 6 - 1900

Brieven over Conserveerende tandheelkunde. DOOR CARL H. WITTHAUS D. D. S. IV. Het Vullen van de Molaren der Onderkaak. Het zal u, waarde collega, niet moeilijk zijn u een candidaat in de tandheelkunde voor te stellen, die, zonder nog een patient behandeld te hebben, zich reeds uitstekend op de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 292-295 - Editie 6 - 1900

Een geval van Opharmosis. Een bijzonder geval van een openstaand gebit, volgens Iszlaijs nomenclatuur, opharmosis geheeten, is onlangs door mij behandeld geworden. Het betrof een jongen man, J. S. genaamd, die in het ziekenhuis wegens een breuk verpleegd werd, en bij wien de onderkaak zóóver...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 296-305 - Editie 6 - 1900

De goede eigenschappen van het KRYSTA LGO U D, in het bijzonder van het SOLILAGOUD. Ik geloof niet dat er eene goudsoort is, waaraan door de collega's zooveel aandacht is geschonken, als aan het goud van D r. E. de T r e y, hetwelk eenige jaren geleden onder den naam „Solilagoud" in den handel...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 306-307 - Editie 6 - 1900

Gebruik van CHLOORZINK na amputatie van de Kroonpulpa bij Bicuspidaten en Molaren. In 't algemeen zijn er drie verschillende methodes om nà cauterisatie van de kroonpulpa, en vóór de eindvulling het wortelkanaal en cavum dentis te behandelen en af te sluiten. ae. Half sondatie met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 308-312 - Editie 6 - 1900

Uit andere Tijdschriften. Gebitplaten. Door R. C. Brophy, Chicago. Hoewel over 't algemeen de praktijk van ons vak groote vorderingen heeft gemaakt, kan niet gezegd worden dat in elke richting verbetering heeft plaats gehad. Met onze moderne hulpmiddelen moesten wij beter werk kunnen leveren dan...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 313-314 - Editie 6 - 1900

Korte Mededeelingen. Arsenicums in Cemen t. Volgens onderzoekingen van J. E. Hinkins, Chicago, kan in vele in den handel zijnde Cementpoeders As. worden aangetoond, vele andere fabrikaten zijn daarvan vrij. Met het oog op de klachten, somtijds vernomen, dat onder eene cementvulling de pulpa te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 3-4 - Editie 1 - 1901

AAN DE LEZERS ! De redactie maakt zich niet dikwijls schuldig aan een „woord vooraf". De redera daartoe ligt voor de hand; behalve haar jaarlijksch verslag, heeft zij slechts zelden aanleiding een woord tot den lezer te richten. Er moet dus een gewichtige reden voor haar zijn om thans, bij het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 5-9 - Editie 1 - 1901

LXiste Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 1 3 OCTOBER 1900. Aanwezig 18 leden. Alvorens de vergadering te openen, wenscht de voorzitter den heer Grevers met de te stichten tandheelkundige kliniek geluk en hoopt, dat de Vereeniging daar een gezellig tehuis zal kunnen vinden....

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 10-13 - Editie 1 - 1901

LXIISSe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 15 DECEMBER 1900. Aanwezig i6 leden. Tegen acht ure opent de Voorzitter op de gebruikelijke wijze de vergadering en verzoekt den Secretaris de notulen der laatste vergadering voor te lezen, welke behoudens enkele kleine opmerkingen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 14-19 - Editie 1 - 1901

Kinderpraktijk.*) Reeds verscheidene malen kreeg ik een verzoek namens het Bestuur van onze Vereeniging, om eene voordracht te houden ; nu moet ik bekennen dat zoo'n verzoek bijna eene opdracht wordt. Gelooft nu niet, geachte Collega's, dat dit een verwijt is, integendeel, het bewijst maar al te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 20-42 - Editie 1 - 1901

Het bevestigen van geheele bovengebitten, EEN VERHANDELING VAN LEERAREN AAN DE TANDHEELKUNDIGE SCHOLEN. Philosophische Beschouwingen door Prof. Geo. B. Snow, Universiteit van Buffalo, Tandheelkundige Afdeeling. Een geheel bovengebit wordt in den mond bevestigd door adhaesie. Het moet te dien...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje