× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 6, p. 43-48 - Editie 1 - 1901

Goud-blindheid of asthenophia retinalis, en haar behandeling. DOOR L. WEBSTER Fox. A. M., M. D. Dental Cosmos, Februari 190!. Voor het eerst werd mijn attentie op deze stoornis van het gezicht voor vijt jaren gevestigd, door een heer van uwe professie, die soms het vermogen om het goud van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 49-70 - Editie 1 - 1901

HANDELIN G EN VAN HET Nedel:landsch Tandheelkundig Genootschap. 4de Serie. — 1ste Aflevering. NEGEN -EN-VIJFTIGSTE VERGADERING van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden op Zondag 14 October 1900 in het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. De Voorzitter Dr. T h. D en t z opent...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 81-82 - Editie 2 - 1901

Verslag van de Redactie-Commissie. Geachte Dames en Heeren ! Terugblikkende op den afgelegden weg, kan het niet anders, of de Redactie-Commissie moet zich dankbaar gestemd gevoelen voor het vele goede, dat dit jaar aan Vereeniging en Tijdschrift heeft gebracht. Tegen het einde van 't vorig jaar...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 83-102 - Editie 2 - 1901

Brieven over Conserveerende tandheelkunde. DOOR CARL H. WITTHAUS D. D. S. De Pulpa. L Over den belangrijksten factor die ons conserveerend werk compliceert, den toestand van de pulpa, heb ik tot dusverre gezwegen, en het is eenigszins aarzelend dat ik heden de pen opneem om U over dit thema te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 103-108 - Editie 2 - 1901

Chirurgische behandeling van verhemelte defecten. Dat bovenstaand onderwerp hier wordt besproken is minder omdat wij meenen, dat een chirurgische behandeling van palatum fissum het werk van den tandarts is. dan wel omd it de hier te vermelden methode bij de meesten onzer collega's nog onbekend...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 109-113 - Editie 2 - 1901

Uit andere Tijdschriften. De jongste litteratuur over Pyorrhoea en losse tanden. A. W. Harlan, Chicago. In een werk van 30o blz., waarop nog een vervolg moet kc men, behandelt dr. Nash, N.-York, het onderwerp : Chronische alveolitis. De auteur bespreekt oorzaken, clinisch verloop en behandeling;...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 114-116 - Editie 2 - 1901

De Nieuwe Gemeentelijke Tandheelkundige Polikliniek te Amsterdam. In alle stilte werd de le Juli de Gemeentelijke Tandheelkundige Polikliniek tot dusverre gevestigd in het BinnenGasthuis, verplaatst naar een der lokalen van de Stadsbank van Leening. Is in 't feit der verplaatsing op zich zelve...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 117-156 - Editie 2 - 1901

HANDELINGEN VAN HET Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap. 4de Serie. — 2d e Aflevering. ZESTIGSTE VERGADERING, 22e Jaarvergadering, van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden op Woensdag 14 Maart -1901 in het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. Reeds om 9 uur 's morgens...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 163-164 - Editie 3 - 1901

Achtste Jaarverslag der Nederlandsche Tandmeesters- Vereeniging. Dames en Heeren, Aangenaam is 't mij, U voor de eerste maal verslag te mogen doen van de werkzaamheden onzer Vereeniging. Veel bijzondere gebeurtenissen hebben in het afgeloopen jaar niet plaats gevonden. Tot ons genoegen kunnen wij...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 165-169 - Editie 3 - 1901

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. XLIIIste 17 Maart 1901. Aanwezig 13 leden en de heer R. Anema van Batavia als gast. Te ongeveer acht ure opent de voorzitter deze bijeenkomst en doet mededeeling, dat door ontstentenis van den Ien secretaris, de ze zijne functie voor...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 170-174 - Editie 3 - 1901

Chloraethyl Narcose voor tandheelkundige Operatien. In de tandheelkundige practijk is het gewenscht een anaestheticum te bezitten, dat gemakkelijk en zonder gevaar aangewend kan worden en buitendien weinig tijd vereischt. Het was daarom, dat ik reeds voor vijf jaren op aanraden van Dr. Oidtmann...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 175-188 - Editie 3 - 1901

Het speeksel als natuurlijke bescherming tegen caries. DOOR Dr. A. MICHEL. Het in suiker omzetten van zetmeel wordt in alle leerboeken der physiologie als de voornaamste functie van het speeksel beschreven. Men kent aan het speeksel als vloeistof geene verdere eigenschappen toe, dan het vormen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 189-254 - Editie 3 - 1901

HANDELINGEN VAN HET Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap. 4de Serie. — 3de Aflevering. 191 M. H. Op een gebied waar men tot staving eener meening afhankelijk is van toevallige waarnemingen, waar dus het nemen van proeven geheel is buitengesloten, doet men verstandig geduldig te wachten...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 263-270 - Editie 4 - 1901

Vergadering der Nederlandsche Tan dmeesters-Vereeniging. XLIVste 6 Juli 1901. Aanwezig 11 leden. Tegen acht ure opent de voorzitter deze vergadering, en leest de secretaris de notulen der vorige bijeenkomst voor, welke behoudens enkele opmerkingen worden gearresteerd. Hierna vindt voorlezing...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 271-278 - Editie 4 - 1901

Iets over formaldehyde in de conservatieve tandheelkunde.*) Na ontvangst van het schrijven van ons geacht bestuur om eene voordracht te houden, vatte ik het plan op, de methode van vullen van C. E. Johnson te bespreken. Het gelukte mij niet het boek van dien heer intijds machtig te worden en heb...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 279-294 - Editie 4 - 1901

Infectie en Desinfectie van Instrumenten. Voordracht, gehouden op de 13e vergadering van de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging, DOOR CARL H. WITTHAUS, D. D. S. Mijne Heeren. Om een duidelijk overzicht over dit belangrijk vraagstuk te verkrijgen, stel ik mij voor de bespreking te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 295-315 - Editie 4 - 1901

Het streven van den Candidaat-Tandarts in verband met 't optreden van den Tandmeester in de Maatschappij. *) Collega Hamer verzocht mij in zijn plaats hedenavond een enkel woord tot u te spreken. Uwe uitnoodiging van den i sen jl. doet mij met genoegen opmerken, dat gij met deze schikking...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 316-317 - Editie 4 - 1901

Korte Mededeelingen. Dr. Claude Martin (Lyon.) Het gebruik van opgeloste c a o u t c h o u c. Odontol. Blatter. V. Jahrg. No. 9. Claude Martin geeft uitvoerige voorschriften over het gebruik van in chloroform opgeloste caoutchouc, die hoofdzakelijk voor obturatoren zeer geschikt is. Met nadruk...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 318-318 - Editie 4 - 1901

PERSONALIA. Bevorderd tot Tandmeester : de H. H. A. van Stratum en B. W. Makkink. Benoemd tot eerelid van de Instituto Brazileiro de Odontologia en tot Correspondeerend lid van de Verein. Oesterreichischer Zahnarzte, de heer J. E. Grevers, te Amsterdam.

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 327-351 - Editie 5 - 1901

Bespreking over Pulpa- en Wortelbehandeling: 1) Geachte Collegae. Na herhaalde aanslagen op mijn zwak oratorisch vermogen te hebben weerstaan, moet ik teneinde raad zwichten, voor de vriendelijke en vereerende aanzoeken, door het Bestuur der N. T. V. mij gedaan, Ik zeg teneinde raad en met...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje