× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 4, p. 196-210 - Editie 4 - 1902

Systematische Extractie van den eersten Molaar. DOOR N. E. FÖRBERG, Stockholm. (0. U. Vierteljahrschrift für Zahnheilkunde (1901) Weinige onderwerpen zijn zoo dikwijls behandeld en besproken als dat van de extractie der eerste blijvende molaren. Deze kwestie schijnt nog op hetzelfde...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 211-212 - Editie 4 - 1902

SYSTEMATISCHE EXTRATIE VAN DEN EERSTEN MOLAAR. 21Íe Tabel I. AANTAL TANDEN OP 100 KINDEREN. BOVENKAAK. OUDERDOM. 4 ONDERKAAK. I 6 6 5 7 4 5 2 8 30 67 125 166 183 2 6 26 63 101 142 169 181 191 199 199 200 200 200 200 200 200 3 10 39 81 125 158 180 192 192 193 199 200 200 200 200...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 213-236 - Editie 4 - 1902

Maandelijksche referaten van Tijdschriften uitgebracht in de Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging. VAN HET APRILNUMMER DER DENTAL-REVIEUW. Locale anaesthesie door Elgin Ma. Whinney. De spreker geeft eene beschouwing over de cocaïne, de experi menten ermede verricht, over de gevaarlijkheid...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 237-238 - Editie 4 - 1902

• Maandelijksche verslagen van de Stedelijke Tandheelkundige Polikliniek te Amsterdam in 1902. J II N I. M E I. 20 17 20 13 Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Pulpitis acuta partialis. 'totalis 7 purulenta . partialis. ( total. purulenta Pulpitis gangraenosa . chronica . 21) concrementalis t...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 3-4 - Editie 1 - 1903

Verslag van de Redactie•Commissie. *> Mijne Heeren! Min of meer belangrijk nieuws valt niet te vermelden. Wij hebben ook dit jaar naar vermogen getracht het Tijdschrift zoo belangrijk mogelijk te doen zijn. Het is waar, dat wij met de uitgifte nog altijd eenigszins ten achteren zijn ; wij...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 5-12 - Editie 1 - 1903

Stomatitis Uraemica en hare diagnostiek. (Lezing gehouden in 't Lennee-Ziekenhuis te Parijs) DOOR Dr. EDG. HIRTZ. De patient wien deze bespreking geldt is lijdende aan Stomatitis uraemica, een weinig voorkomende mondziekte, waarbij ook de diagnostiek veel moeielijkheden oplevert. Om deze reden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 13-14 - Editie 1 - 1903

Expectoratie van een tand, dertien maanden nadat deze in de luchtpijp was gevallen. DOOR W. E. CARNEGIE DICKSON. Midden Dec. liet zich een marine-ingenieur 12 tanden onder lachgas-narcose uit de bovenkaak verwijderen. Twee dagen later bemerkte hij achter het sternum een vreemd gevoel, geen pijn,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 15-16 - Editie 1 - 1903

Calcium-choride als locaal stypticum DOOR F. WILSON PARRY. In den vroegen morgen van den 4den Sept. werd ik bij een 7-jarigen knaap ontboden, wegens een mondbloeding, waarvan de plaats van uitgang zich bleek te bevinden tusschen 2e melkmolaar en eerste blijvende molaar. De eerste was aan de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 17-18 - Editie 1 - 1903

Een geval van gingivitis gonorrhoica DOOR SIDNEY VINES, Manchester. Den 22 Maart kreeg ik een werkman van middelbaren leeftijd onder mijn behandeling met een gonnorhoe welke vijf dagen te voren voor 't eerst merkbaar was geweest. Reeds jaren lang leed patient aan intermitteerend chronisch...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 19-22 - Editie 1 - 1903

Over de behandeling van gangreen der pulpa, DOOR PROF. DR. H. BOENNECKEN. Ongeveer vijf jaar geleden deelde Dr. B. zijne ervaringen mede over de zwavelzuur behandeling van pulpa gangreen, volgens Dr. Callahan. Verscheidene gevallen zijn in de tandheelkundige kliniek van Praag met zulk...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 23-25 - Editie 1 - 1903

Eene eenvoudige methode van Tandregulatie, DOOR Prof. Dr. med. JUNG BERLIJN. Uitgaande van de redeneering, dat het steeds ons streven moet zijn onze behandelingsmethoden zoo eenvoudig mogelijk te doen zijn en ze daardoor terug te brengen binnen de meest praktisch normale grenzen ; zoo heb ik...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 26-30 - Editie 1 - 1903

Het bleeken van Tanden. DOOR H. C. MILLER, Portland. Wanneer wij het onderwerp tand-bleeken in behandeling nemen, dan moeten wij aannemen dat de pulpae van deze tanden dood zijn, en dat: 1. De kleurverandering, of de verkleuring, te wijten is aan pigment, ontstaan door ontbinding of door...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 31-50 - Editie 1 - 1903

Maandelijksche referaten van Tijdschriften uitgebracht in de Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging. DENTAL REVIEW, October 1902. Het belangrijkst artikel in de Dental Review van October is wel een opstel over de verkleuring en het bleeken van tanden door J. B u c k l ey. De schrijver die...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 59-68 - Editie 2 - 1903

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 19 en 20 full 1902. 19 Juli. Aanwezig 14 leden. Tegen 8 ure opent de Voorzitter op de gebruikelijke wijze de vergadering, en leest de secretaris de notulen der vorige bijeenkomst voor, welke behoudens eene kleine opmerking van den heer J. L...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 69-72 - Editie 2 - 1903

Vergadering der Nederlandsche TandmeestersVereeniging, 13 December 1902. Aanwezig 16 leden en de H.H. L. Frank en A. A. H. Hamer als gast. Tegen acht ure opent de Voorzitter op de gebruikelijke wijze de vergadering en leest de secretaris de notulen der vorige bijeenkomst voor, welke zonder op- of...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 73-75 - Editie 2 - 1903

10e Jaarverslag der Nederlandsche TandmeestersVereeniging. Dames en Heeren. • Hierbij heb ik het genoegen, U het 10e jaarverslag aan te bieden, over de handelingen en gebeurtenissen, welke in het afgeloopen jaar in de Vereeniging plaats vonden. Gedurende 1902 werden 4 gewone en eene...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 76-86 - Editie 2 - 1903

Maandelijksche referaten van Tijdschriften uitgebracht in de Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging. DENTAL COSMOS, April 1903. Prof. Miller: Het vraagstuk van de transparantie van het tandbeen. Op de vraag : Is de transparantie of doorschijnendheid van het tandbeen het resultaat van een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 87-88 - Editie 2 - 1903

Korte Mededeelingen. Aethylchlorid als alg. anaestheticum. In No. 20, 1903 van het „Zentralblatt für Chirurgie" geeft Lotheissen een statistiek over ongeveer 17000 gevallen, waarvan 6 met doodelijken afloop. Vijf daarvan worden echter door L. bestreden als zijnde niet 't gevolg van het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 88-88 - Editie 2 - 1903

88 KORTE ]IEDEDEELI\GEN. komt mij voor, dat hier toch maar liever in 't geheel geen anaestheticum had moeten toegepast worden. Ik wil hier nog aan toevoegen een geval, dat door beiden vergeten is. 70. dat van V a n S t o c k u m (No. 20 I 1901, Ned. Tijdschrift voor Geneesk.) waar de dood...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 89-142 - Editie 2 - 1903

HANDELINGEN VAN HET Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap. 4de Serie. — 7de Aflevering. ,~ - .'~„. : . VIJF EN ZESTIGSTE VERGADERING van het Neder- landsch Tandheelkundig Genootschap op Zaterdag en Zondag 8 en 9 November 1902 te Amsterdam resp. in Hotel »Palais Royal" en in de...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje