× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 6, p. 273-276 - Editie 6 - 1895

Prothese na bovenkaak resectie. DOOR A. A. H. HAMER D. D. S. Hoewel dit onderwerp volstrekt niet nieuw is, zoo mag het misschien niet misplaatst zijn hier in het kort eene beschrijving te geven van een prothese, die geplaatst werd na een resectie van den rechter bovenkaak bij een 20-jarig...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 277-282 - Editie 6 - 1895

BOEKAANKONDIGING. ~.~ Herbst's Methoden und Neuerungen. Weinig tandheelkundige werken zijn met zooveel ongeduld en groote verwachting ontvangen als het boek door WILHELM HERBST, in Juli van dit jaar uitgegeven en waarin hij heeft neergelegd al wat eene 25-jarige praktijk hem deed leeren. Met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 283-284 - Editie 6 - 1895

KORTE IIEDEDEELINGEN. Men kan, met geringe moeite, het benoodigde „Goudamalgaam" d.w.z. het metaalvijlsel daarvoor, zelf maken en zich daardoor jaarlijks veel geld besparen. Men gebruikt ter verkrijging van 50 Gram prima kwaliteit goudamalgaam: 4 Gram fijn Goud (2 vijfmarkstukjes) prijs -I- f...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 285-287 - Editie 6 - 1895

BERICHTEN. Tandheelkundig Instituut te Utrecht. In tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden werd 21 October j .1. het Tandheelkundig Instituut der Rijks-Universi teit te Utrecht geopend. Dr. TH. DENTZ hield hierbij een rede: Het tegenwoordig standpunt der Tandheelkunde. Het gebouw...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 288-288 - Editie 6 - 1895

PERSONALIA. Tot lid van de geneeskundige en heelkundige sectie van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde is benoemd de heer JOHN. E. GREVERS, PrivaatDocent in de tandheelkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Bevorderd tot tandmeester: de HH. Ca. F....

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 1-2 - Editie 1 - 1896

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging, 27 Juli 1895, Gebouw Odéon. Aanwezig 15 leden. De Voorzitter opent te omstreeks acht uur deze bijeenkomst en vangt aan met een woord van dank te brengen aan de commissie, die zich belast heeft met de regeling der Algemeene Zomervergadering...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 3-6 - Editie 1 - 1896

Verslag der Commissie van Redactie over het jaar 1895. Heeren en Dames ! In het nu bijna afgeloopen jaar is ons tijdschrift voor het eerst onder eene bijzondere daarvoor benoemde en verantwoordelijke commissie verschenen. Stond de vorige jaargang onder toezicht van het bestuur der Vereeniging,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 7-15 - Editie 1 - 1896

Rotatie en Luxatie der tanden *). M. M. H. H. Anomaliën in de richting van de tanden zijn onderling zoo verschillend en dikwerf zoo ingewikkeld dat zij de vindingrijkheid van den tandheelkundige en het geduld van den patient nu en dan op een harde proef stellen. In den regel wordt ter correctie...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 16-20 - Editie 1 - 1896

Demonstratie van de Wiesendanger'sehe ideaalkroon.*) M. M. Tot onderwerp mijner bespreking heb ik gekozen : "Wiesendanger's ideaalkroon," vertrouwende dat eene nadere kennismaking met en eene zakelijke uiteenzetting van zijne methode belangrijk genoeg mogen zijn om eenige oogenblikken uwe...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 21-23 - Editie 1 - 1896

Gevallen uit de praktijk *) DOOR J. HEINEMANN, to Groningen. Hetgeen ik heden met u zal bespreken, zijn volstrekt geen buitengewone gevallen; maar, zooals collega STARK terecht zeide op de vorige vergadering, wanneer ieder zijn licht onder de korenmaat verborgen houdt, krijgen wij niets te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 24-30 - Editie 1 - 1896

I. Iets over behandeling van wortelkanalen. II. Demonstratie van een stifttand met besparing der nog voorhanden zijnde kroonresten *) DOOR W. J. ROELOFFS. Dame8 en Heeren ! Naar aanleiding van het hoofdstuk AVortelbehandlung" in het ons bekende werk van onzen geachten collega Dr. HERBST, ben ik...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 31-45 - Editie 1 - 1896

Het doordringend vermogen der Coaguleermiddelen. DOOR JAMES TRUMAN, PHILADELPHIA, PA. Sedert een halve eeuw is het vinden van een geschikt materiaal voor wortelvulling een onderwerp van bespreking geweest. MAYNARD heeft door zijne goudvullingen het eerst de aandacht hierop gevestigd, en sedert...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 46-47 - Editie 1 - 1896

Uit de praktijk. Geruimen tijd geleden, de juiste datum doet niets ter zake, werd ik bij Bene mijner patiënten, waar ik de tandmeester des huizes was, ontboden, om mevrouw een molaar te extraheeren, waaraan zij sinds lang lijdende was. De bewuste dame verkeerde in een toestand van vergevorderde...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 48-48 - Editie 1 - 1896

PERSONALIA. Tot tandmeester bevorderd: de HH. L. MULLER, F. VON DANTZIG en G. H. BISSELING. BERICHTEN. De heer JOHN E. GREVERS Privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam stelt zich voor bij genoegzame deelneming, voordrachten en een cursus te houden voor tandheelkundigen en studenten in de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 49-53 - Editie 2 - 1896

XVIIIe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging, 15 December 1895. De vice-voorzitter de beer E. STARK opent te omstreeks half elf des voormiddags deze talrijk bezochte bijeenkomst, welke door 30 leden wordt bijgewoond. Hij spreekt een hartelijk woord van welkom tot hen, die van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 54-58 - Editie 2 - 1896

XIXe Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging, 8 Februari 1896. Aanwezig 20 leden. Te omstreeks half negen opent de voorzitter de heer GREVERS Sr. de vergadering. Na voorlezing der notulen brengt de seeretaris het jaarverslag uit. Uit dit verslag blijkt eene aanzienlijke...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 59-60 - Editie 2 - 1896

3e Jaarverslag van de Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. Dames en Heeren! Voor de derde maal heb ik de eer hedenavond het jaarverslag der N. T. V. uit te brengen. Hadden we bij de aanbieding van het tweede jaarverslag gelegenheid u op sommige lichtpunten te wijzen; nu we geroepen zijn u...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 61-65 - Editie 2 - 1896

Afdruklepels met afkoelingssysteem van Dr. d'Argent, *) Dcoit Mejuffrouw H. VAN GELDEREN. Gaarne wensch ik de aandacht te vestigen op een afdruklepel, sedert eenige maanden in den handel, en dien ik met zeer veel succes gebruik. Deze afdruklepel, door onzen geachten collega Dr. o'ARGENT te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 66-67 - Editie 2 - 1896

Büttner-kronen. Voordracht gehouden bij de demonstratie dezer kronen in de Vergadering der N. T. V. op 8 Februari. In den Dental-Cosmos van 1883 komt voor het eerst eene beschrijving der Biittner-kronen voor. Het zijn kunstkronen op natuurlijke wortels, waarbij deze op eene bepaalde wijze...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 68-71 - Editie 2 - 1896

Demonstratie van afdruklepels bestemd voor bijzondere gevallen *) Onlangs kwam bij mij een dame, die tot dusverre een bovenstuk had gedragen. Daar de caoutchouk zeer dun en smal was, had een ingelegde gouddraad op den duur geen fractuur kunnen verhinderen en was, op welke wijze dan ook, het stuk...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje