× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 1, p. 4-4 - Editie 1 - 1894X

Uittreksel Helene's paradontologie van Statuten en Huishoudelijk Reglement. STATUTEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der belangen van den...

Thesaurus woorden bij dit item: 4 5 6
Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 5-6 - Editie 1 - 1894

Aan den lezer! Het heeft bij het bestuur een punt van overweging uitgemaakt of het eerste nummer van het Tandheelkundig Tijdschrift van een inleidend woord diende vergezeld te gaan; de overweging echter, dat deze aflevering ook in handen komt van niet-leden der //Nederlandsche...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 7-8 - Editie 1 - 1894

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters Vereeniging 26 Februari 1894. UITTREKSEL DER NOTULEN. Agenda: 1. Mededeelingen van het bestuur omtrent de onderhandelingen voor het op te richten tijdschrift. 2. Besprekingen van de bekende beweging tegei art. 6 van hit huishoudelijk reglement, in te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 9-10 - Editie 1 - 1894

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters Vereniging 10 Maart 1894. UITTREKSEL DER NOTULEN. Aanwezig 10 leden en 3 introducé's. Agenda : 1. Voordracht van den Heer B. FRANK, dc, tandheelkunst in verband met de onbevoegde uitoefening. (pag. 11 van deze aflevering). II Idem van den Heer CARL...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 11-16 - Editie 1 - 1894

Tandheelkunst in verband met de onbevoegde uitoefening. Uittreksel der voordracht, behouden in de vergadering van den 10den Maart door BERNARD FRANK. Het doel, dat ik met dit onderwerp beoog, is eene bijdrage te leveren tot de oplossing der vraag wat tandheelkunst is elf wat daaronder verstaan...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 17-21 - Editie 1 - 1894

Stifttanden. Voordracht gehouden den 10den Maart 1894 op de vergadering der NTV. door Carl Schäfer. Een stifftand te maken is m.i. het dankbaarste werk mede in ons beroep. De patiënt komt met een afgebroken afgebroken sterk carieusen tand, die niet meer geschikt is voor eenti vulling, en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 22-31 - Editie 1 - 1894

J.E. Grevers "Het tandheelkundig Wereldcongres" De vriendelijke uitnodiging van uwen ijverigen secretaris, een verslag te willen uitbrengen over mijn bezoek aan het in Augustus jl. te Chicago gehouden Tandheelkundig Wereld Congres, was te vereerend, om daaraan niet even bereidwillig gevolg te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 32-38 - Editie 1 - 1894

W.J. ter Kuile Lemker: Harde vullingen en articulatie. Voordracht, gehouden op de vergadering der N. T. V. den 10den Maart 1894, door den heer W.J. ter Kuile Lemker. Een der jongste resultaten van onze wetenschap is de erkenning der articulatie-wetten. Wat men vroeger articulatie noemde, was dit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 39-42 - Editie 1 - 1894

Berichten: INTERNATIONAAL GENEESKUNDIG CONGRES TE ROME IN 1894. Het XIe Internationaal Geneeskundig Congres werd Donderdag 29 Maart 1894 in het Theater Costanzi te Rome geopend, in tegenwoordigheid van den Koning van Italië. De Algemeene Vergaderingen en Voordrachten werden gehouden in het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 43-44 - Editie 1 - 1894

KORTE MEDEDEELINGEN: Tandvleesch-bloktanden worden, om het donkere doorschijnen der aan elkander geslepen blokken te voorkomen, aan den binnen- en buitenkant niet dun aangehaakt cement bedekt ; de buitenkant voor het ingipsen in de cuvette, de binnenkant na liet uitgieten van het was. Men neemt...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 4-4 - Editie 1 - 1894

Uittreksel van Statuten en Huishoudelijk Reglement. STATUTEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der belangen van den tandheelkundigen stand. b. Het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 45-45 - Editie 2 - 1894

Vergadering der Nederlandsehe Tandmeestersvereeniging, 24 April 7894. UITTREKSEL DAR NOTULEN. AGENDA Ballotage van de H.H. J. STARK (Rotterdam) en C. L. STARK ('s Gravenhage). II. Verslag der Commissie benoemd naar aanleiding van Art. 29 van het huishoudelijk reglement. Aanwezig 12 leden. De...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 46-49 - Editie 2 - 1894

46 De eerste Vel,j aa rdag der Nederlandsche De eerste verjaardag der Nederlandsche Tand meestersVereeniging Als dit dummer van het tijdschrift voor taiidheelkuncle verschijnt, viert onze vereeniging haren eersten verjaardag. g. Wij ino eit dien dag niet ono gemerkt voorbi laten gaan; 1 J want...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 50-65 - Editie 2 - 1894

Kort verslag over de tand heelklind ige sectie Kort verslag over de tandheelkundige sectie in het IXde Internationaal Medisch Congres, gehouden te Rome van 29 Maart 5 April '94. Tri de eerste aflevering van dit tijdschrift is onder "/Berichten" IE1(t programma opgenomen van de werkzaamheden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 66-73 - Editie 2 - 1894

Terpentijnolie als bloedstelpend middel, *> DOOR Dr. J. SASS E. Az. Dikwijls lieb ik mij er over verbaasd, hoe zelden terpentijn genoemd en gebniikt wordt als boedste11)end middel, /zet rc itfrelrlcen van fanden of kiezen. vooral bij ôioedivçien Nog onlangs verscheen er in de Milnckener. med....

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 74-76 - Editie 2 - 1894

De strijd tegen de onbevoegden en de N. T. V.*) Ofschoon het niet valt te ontkennen dat sedert de opichting der N. T. V. de vervolgingen tegen de onbevoegden door het Geneeskuidig Staatstoezicht talrijker zijn dan vroeger, zoo is hiermede nog geenziris gezegd dat deze vereeniging nu juist haar...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 77-78 - Editie 2 - 1894

KORTE ­IEDEDTEI,IVGE\. Wanneer oxyphosphaat- of oxychlorid-cementen te snel hard worden, voegt men een weinig borax-poeder hieraan toe ; dit verhindert het te snelle hard worden. Zet het cement zich daarentegen te langzaam, dan verwarmt men het voorwerp, waarop de vermenging plaats heeft, of men...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 79-80 - Editie 2 - 1894

Geneeskundig Staatstoezicht voor Noord-Holland. AMSTERDAM, 25 Mei 1894. Het is mij gebleken, dat de tandmeesters niet altijd voldoen aan het bepaalde in de laatste alinea van art. 8 van de wet van 14 Juni 1876, Stbl. 117, luidende : ,,Bij een tijdelijk verblijf ter uitoefening zijner kunst,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 81-87 - Editie 2 - 1894

De behandeling van het Empyeem van de bovenkaak. Dr. W. POSTHUMUS HEYSES. Amsterdam, Privaat Docent In de jaarlijksche vergadering van Belgische oor- en keelartsei, dit jaar te Antwerpen gebouden, werd op 17 Judi j.1. slit onderwerp door mij ter sprake gebracht. Te midden van vak-collega's kon...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 88-106 - Editie 2 - 1894

88 De wording van de Wet op de uitoefening De wording van de Wet op de Uitoefening en Bevoegdheid tot Uitoefening der Tandheelkunst iN VERBAND MET DL UITOEFENING IJER '1`ANllIIL+`N;LKIINS'P DOOR ONBEVOEGDEN benevens een Aanhang be/icizende de IVet op ale Thnd/ieelkunde yewj/zzqd in 1878...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje